رضا صفری شالی

استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

سبک زندگی کارکرد تمایزبخشی داشته و به افراد در طبقات گوناگون هویت می‌دهد. تحقیق حاضر به مطالعه و خوشه‌‌بندی سبک زندگی در میان 1200 نفر از زنان 15 سال به بالای ساکن شهر تهران پرداخته است. نتایج نشان داد که سبک زندگی بین طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف در بسیاری از حوزه‌ها متفاوت است و مناطق  شهر تهران از حیث سبک زندگی در 6 خوشه طبقه‌بندی می­شود. نتیجه­ی دیگر، همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی­ با یک...

نویسندگان همکار