حسین آقاجانی مرساء

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

[ 1 ] - خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچک‌خانِ جنگلی در حافظۀ جمعی گیلانیان

 مقالۀ حاضر به مقایسۀ نسلی خاطرۀ میرزاکوچک‌خان جنگلی در استان گیلان می‌پردازد. در این بررسی از رویکرد حال­گرا و نظریۀ کادرهای اجتماعی حافظه استفاده شده است. جامعۀ آماری این تحقیق ساکنین شهرستان‌‌های فومن، شفت، صومعه‌سرا، تالش، آستارا و توابع آن‌ها بود. روش گردآوری اطلاعات ، روش میدانی و ابزارگردآوری اطلاعات مصاحبه غیرساختمند و عمیق است؛ بدین شکل که از این مناطق با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری...

[ 2 ] - مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین)

الزامات جامعة کنونی ایران، نیازمند زنانی آگاه، فعال و پُرتلاش می‌باشد که با حضور خود در عرصه‌های مختلف بتوانند مطالبه‌گرانی شایسته از حقوق خود باشند و شهروندی همراه با دانایی، تعهد عقلانی، رفتارهای مدنی، مشارکت و احساس تعلق و هویت ملی را کنشگرانه به نمایش گذارند. ضمن‌اینکه در این بین، عواملی مانند سرمایة اجتماعی و سبک زندگی می‌توانند بر ماهیت و نوع مطالبات اجتماعی زنان تأثیر بگذارند که شناسایی ا...

[ 3 ] - Sociological Study of Power Distribution Pattern in Family and Social Class of Women: a Case Study of Married Women in Tehran

Extended Abstract Introduction: Anthony Giddens in relation to negotiated authority in the family believes that “the development of this kind of democracy has important implications for the promotion of universal democracy.« The family has a high place in social life. Because on the one hand it is the first group we come out of and get to know the world within, and on the other hand, it has th...

[ 4 ] - Sociological Study of Power Distribution Pattern in Family and Social Class of Women: a Case Study of Married Women in Tehran

Extended Abstract Introduction: Anthony Giddens in relation to negotiated authority in the family believes that “the development of this kind of democracy has important implications for the promotion of universal democracy.« The family has a high place in social life. Because on the one hand it is the first group we come out of and get to know the world within, and on the other hand, it has th...

[ 5 ] - تحلیل جامعه شناختی اخلاق اجتماعی و عوامل موثر بر آن: مورد مطالعه شهر تهران

پژوهش حاضربه بررسی وضعیت اخلاق اجتماعی درشهر تهران وعوامل اجتماعی موثر برآن پرداخته است. رویکرد اصلی این پژوهش،نظریه تلفیقی وچند بعدی نظم اجتماعی است.روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد.جامعه ی آماری شامل زنان ومردان بالای 18 سال شهر تهران است که 600 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند.داده های حاصل نیز با استفاده از نرم اف...