صلاح الدین قادری

استادیار دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - تبیین جامعه‌شناختی میزان ترس از جرم در شهرستان‌های استان همدان در دو سطح خرد و منطقه‌ای

مقالة حاضر، به تبیین جامعه‌شناختی متغیر ترس از جرم در استان همدان می­پردازد. در سطح منطقه‌ای (میانه)، واحد تحلیل شهرستان‌های استان است که با تأکید بر متغیر سطح توسعه‌یافتگی، به تبیین میزان ترس از جرم در این شهرستان‌ها پرداخته است. در سطح خرد، متغیرهای مستقل عبارت‌اند از: بی‌سازمانی اجتماعی، سرمایة اجتماعی و کنترل اجتماعی. جامعة آماری نیز شامل تمامی سرپرستان خانوار ساکن در این شهرهاست که از بین ...

[ 2 ] - معرفی و نقد کتاب مسائل اجتماعی

کتاب مسائل اجتماعی نوشته جان مشونیس است که هوشنگ نایبی آن را ترجمه کرده و از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است. معرفی نویسنده: جان مشونیس استاد ممتاز جامعه‌شناسی کالج کنیون گامبیر اوهایو است. او بیش از سی سال است که مبانی جامعه‌شناسی و مسائل اجتماعی درس می‌دهد و درباره حیات اجتماعات محلی، روابط صمیمانه در خانواده، تکنولوژی جدید اطلاعات و آموزش به شکل جهانی تحقیق و پژوهش می‌کند و...

[ 3 ] - مقایسه ی دیدگاه کاربران دو بوستان شهری در منطقه ی 22 تهران درباره ی دیگران

مسأله «ما و دیگری» از مسائلی است که ارزیابان اجتماعی و فرهنگی بوستان‌های شهری باید به آن توجه کنند. مقاله­ی حاضر با رویکرد نظری فضاهای عمومی به بررسی نقش بوستان‌ها در حوزه­ی اجتماعی و فرهنگی پرداخته است، یافته‌های به­دست آمده درباره­ی دو بوستان شریف و رشد در منطقه­ی 22 شهرداری تهران نشان می‌دهد که دیدگاه پاسخ­گویان تقریباً در تضاد با اهداف، کارکردها و پیامدهایی است که برای فضاهای عمومی تعر...

[ 4 ] - سبب‌شناسی اعتیاد زنان (مقایسه دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان، متخصصان و مردم)

مقاله حاضر با رویکردی جامعه‌شناختی به سبب‌شناسی اعتیاد زنان و شناسایی تفاوت‌های موجود در دیدگاه سه گروه اجتماعی (زنان مصرف‌کننده، زنان غیرمصرف‌کننده و کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد زنان) با تأکید بر اولویت‌شناسی این دیدگاه‌ها پرداخته است. علاوه بر این، سعی شده دیدگاه گروه‌های مختلف مصرف‌کننده مواد در مراکز درمانی، زندان و ماده 16 و زنان مصرف‌کننده غیر تحت درمان هم در این زمینه با هم مقایسه شو...

[ 5 ] - راهبردهای محله‌محوری و توسعۀ محله‌ای: مقایسۀ الگوی مدیریت محله و عملکرد آن در ایران و انگلستان

بسیاری از کشورهای دنیا در دهه‌های اخیر به سمت راهبردهای توسعۀ محله‌ای در مدیریت شهری روی آورده‌اند. کشور انگلستان از جمله کشورهایی است که فعالیت‌های گسترده‌ای در این حوزه داشته است. در ایران نیز در دهه‌های اخیر تجارب مختلفی پا گرفته است، تجربۀ مدیریت محله در شهر تهران یکی از این تجارب است. هدف مقالۀ حاضر مقایسۀ تجارب ایران در حوزۀ مدیریت محله در شهر تهران و تجربۀ مدیریت محله در انگلستان است تا ...

[ 6 ] - ساختار قشربندی اجتماعی و خوشه‌بندی فرهنگی-اجتماعی محله‌های شهر تهران

مقالۀ حاضر با هدف توصیف و تحلیل جامعه‌شناختی و ترسیم نقشۀ ساختار قشربندی اجتماعی و خوشه‌بندی محله‌ها و مناطق تهران تدوین شده است. روش مطالعه کمی، و حجم نمونه 12000 خانوار در 105 محله از مناطق 22گانۀ شهر تهران است. مقاله حول دو شاخص قدرت اقتصادی و پایگاه اجتماعی به قشربندی اجتماعی، و با استفاده از دو شاخص تعلق محلی و میزان استفاده از خدمات محله به خوشه‌بندی محله‌ها می‌پردازد. یافته‌ها بیانگر توز...

[ 7 ] - Relationship Between Social, Economic and Cultural Factors and Women’s Tendency Toward Crystal Methamphetamine or Opium Use

Objectives: High prevalence of stimulants use –especially crystalline methamphetamine (crystal meth)-, which required extensive medical and rehabilitation interventions is a major problem in Iran’s health care system. Main objective of the current study was to compare social, economic and cultural factors associated with female’s tendency toward use of two main types of drugs including opium an...

[ 8 ] - The Fields and Consequences of Friendship with the Opposite Sex: A Phenomenological Study among Students at Kharazmi University

Expended Abstract Introduction: The friendship of college students with the opposite sex and its increasing growth at the level of the universities of the country has now emerged as a transpersonal phenomenon and has found a family and societal dimensions. It seems that friendly relationships with the opposite sex among boys and girls have different meanings, dimensions, effects, and outcomes....

[ 9 ] - Cultural and social explanation of the water consumption in agriculture with emphasis on agricultural attitude measurement in Garmsar County

The statistical population of this study is all farmers in Garmsar County, which according to the statistics of the Agricultural Department, the number of them is 5675 people. Of these, 366 people were selected randomly according to the Cochran formula, and information were gathered through a researcher-made questionnaire. The research method is quantitative and we have tried to use the multiva...

[ 10 ] - The Fields and Consequences of Friendship with the Opposite Sex: A Phenomenological Study among Students at Kharazmi University

Expended Abstract Introduction: The friendship of college students with the opposite sex and its increasing growth at the level of the universities of the country has now emerged as a transpersonal phenomenon and has found a family and societal dimensions. It seems that friendly relationships with the opposite sex among boys and girls have different meanings, dimensions, effects, and outcomes....

[ 11 ] - ارائه مدلی عمومی برای محله جرم‌خیز

وجود نظریه‌ها و مطالعات متعدد درباره جرم در سطح محله به‌رغم داشتن نقاط مثبت دچار نوعی تقلیل‌گرایی و ابهام هستند. بسیاری از این مطالعات در بررسی جرم به عوامل یکی از حوزه‌ها مانند اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی توجه کرده‌اند و قادر به مطالعه نظام‌مند جرم در سطح محله نبوده‌اند. همچنین نظریه‌ها و مطالعاتی که سعی کرده‌اند مدلی ترکیبی‌تر برای مطالعه جرم در سطح محله ارائه دهند بازهم به‌خوبی قادر به ...

[ 12 ] - عقاید قالبیِ گروه‌های قومیِ کردِ کرمانشاه درباره تلقی از یکدیگر و پیامدهای آن

مطالعه حاضر، به‌مسئله تفکرات قالبی گروه­های قومی کُرد از همدیگر و پیامدهای آن -با روش نظریه زمینه­ای- می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه، زنان و مردان گروه‌های قومی کُرد شهر کرمانشاه و نمونه تحقیق، از میان گویش‌های سه‌گانه هورام، سوران و کلهر، 28 نفر به­روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. محتوای مصاحبه­ها طی سه مرحله کدگذاری و تحلیل شد. در کدگذاری باز، 115 کد به‌دست آمد که پس از ادغام ، د...

[ 13 ] - مطالعۀ جامعه‌شناختی ادراک از فساد اداری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در جوامع با فرهنگ خاص‌گرایی (مورد مطالعه شهر خرم‌آباد)

در مطالعات جامعه­شناختی، پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای موضوع خاص­گرایی در جامعه مطرح شده است، اما رسوخ خاص­گرایی در نظام اداری تبدیل به طاعونی برای این نظام می­شود. این موضوع، که در جوامع طایفه­ای به خویشاوندگرایی نیز نامیده می­شود، یکی از ابعاد فساد اداری است و سبب تسریع در رشد سایر ابعاد فساد اداری می­شود. برداشت ذهنی شهروندان یا ادراک از میزان فساد اداری بیش از میزان عینی این نوع از فساد...

[ 14 ] - A Case Study of the Crime-ridden Neighborhood: Structures, Processes, and Mechanisms of Crime Occurrence in the Harandi Neighborhood of Tehran

Extended Abstract Introduction: Today cities are the main place of human life in the world. In addition to creating opportunities, they have confronted modern human beings with numerous threats. In many metropolises, quantitative growth has surpassed the quality of people’s lives. This has made an increasing number of social problems in general, and resulted in the emergence of crimes in parti...

[ 15 ] - A Case Study of the Crime-ridden Neighborhood: Structures, Processes, and Mechanisms of Crime Occurrence in the Harandi Neighborhood of Tehran

Extended Abstract Introduction: Today cities are the main place of human life in the world. In addition to creating opportunities, they have confronted modern human beings with numerous threats. In many metropolises, quantitative growth has surpassed the quality of people’s lives. This has made an increasing number of social problems in general, and resulted in the emergence of crimes in parti...