الگوی رابطة بین دولت و سازمان‌های غیردولتی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران

نویسنده

چکیده

واقع امر این است که موفق‌ترین سیاست‌های اجتماعی آنهایی‌اند که با مدل «ترکیب رفاهی» و شراکت عاملیت‌های چندگانة دولت، بخش خصوصی، جامعة مدنی، خانواده و نهادهای بین‌المللی تدوین و اجرا می‌شوند. بنا به ضرورت حضور سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در سیاست‌گذاری اجتماعی، مقالة حاضر که مبتنی بر کاربست روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک مصاحبة عمیق نیمه‌ساختاریافته با راهبرد نمونه‌گیری گلوله‌برفی در بین 21 سازمان غیردولتی موفق در شهر تهران در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری اجتماعی می‌باشد، روایتی است بر جایگاه این سازمان‌ها در سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران. نتایج نشان داد که واقعیت عاملیتِ سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، ماهیت دولتی دارد و موقعیت سازمان‌های غیردولتی در این سیاست‌گذاری، موقعیتی تزئینی، ابزاری، نمایشی، سایه‌وار و سیاسی است، در بسیاری از موارد نقش آنها به مجریان صرفِ قوانین دولت و مؤسسات خدماتی تقلیل یافته و فاقد جایگاه مشخصی در سیاست‌گذاری اجتماعی‌اند. حتی در جاهایی که برخی از آنها در سیاست‌گذاری اجتماعی نقش دارند، نَه‌تنها نقش آنها محدود به مرحلة خاصی از چرخة سیاست‌گذاری اجتماعی (عمدتاً مرحلة اجرا) است، بلکه غالب آنها دچار دگردیسی هویتی شده و سازمان‌هایی وابسته به دولت‌اند (سازمان‌های شبه‌غیردولتی/غیردولتیِ دولتی). نتایج تحقیق دلالت بر امتناع نقش سازمان‌های غیردولتی در سیاست‌گذاری اجتماعی و به تعبیری امتناع اجتماع‌محوری در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کارکرد اجتماعی سازمان‌های غیردولتی در ایران

طرح مسأله: در این مقاله به بررسی نظری کارکرد سازمان‌های غیردولتی با تأکید بر سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه مسائل زیست‌محیطی پرداخته می‌شود. روش: این مطالعه توصیفی است و بر پایه اسناد موجود و مصاحبه با 50 نفر اعضای فعال سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی اطلاعات موجود گردآوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: بررسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی حکایت از مشکلات ساختاری و سازمانی این سازمان‌ها در...

متن کامل

ارزیابی کارکرد اجتماعی سازمان‌های غیردولتی در ایران

طرح مسأله: در این مقاله به بررسی نظری کارکرد سازمان‌های غیردولتی با تأکید بر سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه مسائل زیست‌محیطی پرداخته می‌شود. روش: این مطالعه توصیفی است و بر پایه اسناد موجود و مصاحبه با 50 نفر اعضای فعال سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی اطلاعات موجود گردآوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: بررسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی حکایت از مشکلات ساختاری و سازمانی این سازمان‌ها در...

متن کامل

موانع تشکیل و کارآمدی سازمان‌های غیردولتی در ایران

 سازمان‌های غیردولتی (NGOs)[1]، به عنوان سازمان‌هایی که از دولت و کنترل مستقیم آن، مستقل بوده و به ابتکار و بر مبنای اراده آزاد ومشارکت خودجوش افراد خصوصی و خارج از حوزه حکومتی تشکیل می‌شوند و بدون قصد سودجویی،‌ دارای اهداف عام‌المنفعه می‌باشند، امروزه نقشی چشمگیر در فعالیت‌ها و جنبش‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و... دارند به طوری که صاحب‌نظران از این ن...

متن کامل

وضعیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

حقوق بین‌الملل قواعد و رویه‌های خاصی در خصوص وضعیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی دارد. از سوی دیگر کشورها ترجیح می‌دهند قواعد ملی خاص خود را نسبت به این سازمان‌ها داشته باشند. با توجه به ضرورت متابعت قواعد ملی کشورها از حقوق بین‌الملل در این پژوهش میزان مطابقت یا عدم مطابقت حقوق ایران در خصوص وضعیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی ارزیابی گردید. این ارزیابی در چهار بعد از سازمان‌های غیردول...

متن کامل

آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران 1404

هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران 1404 است. این پژوهش به ترسیم تصویری کلان و سازگار از آینده‌های باورپذیری می‌پردازد که می‌تواند پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی و ابعاد مختلف آن را متأثر سازد؛ به این ترتیب لازم است ابتدا سناریوهایی کلان در خصوص آینده‏ی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی تصویر شود و سپس در هر یک از سناریوهای کلان تدوین‏شده، وضعیت پاسخگویی ...

متن کامل

بررسی وضعیت مدیریت و ساماندهی سازمان‌های غیردولتی(NGOs) فرهنگی ایران

      سازمان­های غیردولتی(NGOs) در جوامع مدنی با هدف افزایش مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی و فرهنگی شکل می­گیرند. از آنجاکه نحوۀ مدیریت یک سیستم، تاثیر بسزائی در عملکرد آن دارد، موفقیت سازمان­های غیردولتی ایران نیز بستگی به بسترسازی مناسب جهت فعالیت این سازمان­ها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نحوۀ مدیریت کلان و ساماندهی سازمانهای غیردولتی ایران، بویژه سازمان­های فعال در زمینه­های فرهنگی­وه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 13

صفحات  231- 255

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021