Sayed Hossein Serajzadeh

Professor of Sociology, University of Kharazmi

[ 1 ] - Factors influencing Attitudes toward Drug Use among College Students (Case of Study: College Students University of Kharazmi)

The sample population was consisted of 299 male and female students of the University of Khwarizmi. Theories used in this study included Social bonding theory, differential opportunity, differential association, feeling anomie and frustration (love, and academic failure). The obtained results indicate that there is the bound variables, anomie, differential association, feeling of anomie, social...

[ 2 ] - مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 1382-1381 1

طرح مسأله: هدف این مقاله ارائه اطلاعاتی توصیفی از وضعیت مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان است. روش: اطلاعات مورد نظر از طریق پژوهش پیمایشی و با استفاده از تکنیک خودگزارشی با یک نمونه 2531 نفری از دانشجویان دختر و پسر 21 دانشگاه دولتی سراسر کشور جمع‏آوری شده است. یافته‌ها: 60 درصد دانشجویان تریاک و حدود 20 درصد حشیش و هروئین را از نزدیک دیده‏اند، در حالی که مواد مخدر جدید را حدود 5...

[ 3 ] - برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار جنوب

در این مقاله با به‌کارگیری رویکرد برساخت‌گرایی اجتماعی و روش نظریۀ زمینه­ای سعی شده است از منظر افراد بومی و درگیر با پدیدۀ مصرف مواد مخدر و اعتیاد، شرایط، تعاملات و پیامدهای اعتیاد و مصرف مواد مخدر در شهرستان "رودبار جنوب" فهمیده شود. روش مورد استفاده در پژوهش، کیفی است و در فرایند پژوهش از نظریۀ زمینه‌ای استفاده ‌شده است. داده‌ها با استفاده از روش مشاهدۀ مشارکتی و تکنیک مصاحبۀ عمیق گردآوری‌ ش...

[ 4 ] - مقایسه تجربی معیارهای دین‌داری از نظر روحانیان و دانشگاهیان

در این مقاله معیارهای دین‌داری از نظر روحانیان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه می‌شود. منظور از معیارهای دین‌داری، مبنایی است که بر اساس آن درباره دین‌داری خود یا دیگران داوری می‌شود.با استفاده از نظر وبر در مورد رابطه شرایط اجتماعی با تفاسیر و تعابیر دینی و نیز نظریه‌های عرفی‌شدن و با توجه به ویژگی‌های اجتماعی دو گروه مورد مطالعه، از جمله ارتباط بیشتر دانشگاهیان با نهادهای علمی و ا...

[ 5 ] - بررسی تفاوت های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون های فرهنگی دانشگاه ها

کانون های فرهنگی و علمی دانشگاه ها با هدف فراهم آوردن شیوه ای سالم و مفید برای گذران اوقات فراغت دانشجویان و افزایش مهارت های اجتماعی آنان ایجاد شده اند و توسعه یافته اند. با این وجود، به نظر می رسد گروه های مختلف دانشجویی از نظر فعالیت در این کانون ها و استفاده از برنامه های آن وضعیت مشابهی ندارند. از جمله، شواهدی وجود دارند که گاه کانون های علمی، ادبی، و هنری، در کنار انجمن های سیاسی دانشجویی...

[ 6 ] - دین و سلامت: آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه‌ای از دانشجویان

یکی از موضوع‌هایی که در دهه‌های اخیر وارد حوزه جامعه‌شناسی شده و توجه بسیاری از محققان اجتماعی را به‌خود جلب کرده، نقش مهم تعیین کننده‌های اجتماعی در سلامت انسان است. در این مقاله، رابطه سلامت با برخی از تعیین‌کننده‌های اجتماعی شامل دینداری، سبک ‌زندگی سلامت ‌محور و حمایت اجتماعی آزمون می‌شود. این مطالعه یک مطالعه پیمایشی است که جمعیت آماری آن را دانشجویان دانشگاه تبریز تشکیل می‌دهند. اطلاعات م...

[ 7 ] - مطالعه طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به مواد و تغییرات مصرف مشروبات الکلی و سیگار در بین نمونه‌ای از دانشجویان بر اساس یک طرح پانل گذشته‌نگر

هدف این مقاله ارائه اطلاعاتی از وضعیت تغییرات رفتاری و نگرش دانشجویان نسبت به مواد و سیگار در طول دوران تحصیل می­باشد. این کار با استفاده از روش پیمایشی طولی گذشته نگرصورت گرفت. روش نمونه­گیری در این تحقیق نمونه­گیری غیر احتمالی متناسب با حجم و نمونه شامل 299 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خوارزمی بوده است. یافته های حاصل از نمونه مورد مطالعه حاکی از آن است که حدود یک سوم افراد مورد مطالعه...

[ 8 ] - مطالعه‌ی جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر

مقاله‌ی حاضر به مطالعه‌ی اعتماد بین قومی و سنجش عوامل اجتماعی موثر بر آن می‌پردازد. اعتماد به عنوان یکی از مولفه‌های کانونی سرمایه‌ی اجتماعی و از موضوعات اصلی مورد توجه علمای اجتماعی در جهان معاصر است. در ایران نیز با توجه به شرایط زیست چند قومی بحث درباره عوامل و موانع اعتماد بین اقوام و اقلیت‌ها از یک طرف و اقوام و دولت مرکزی از طرف دیگر همواره از دغدغه‌های دولتمردان و محققان بوده است. درمقال...

[ 9 ] - تحلیل جامعه‌شناختی جهت‌گیری تبلیغ دینی نسبت به امر سلامت/ مورد مطالعه: مبلغان و مخاطبان سخنرانی‌های مذهبی شهر قم

 تبلیغ دینی یکی از مؤثرترین ابزارها برای تقویت ارزش‌ها و رفتار‌های مرتبط با سلامت و کیفیت خوب زندگی است. هدف این مقاله، شناسایی نگرش مبلغان دینی و مخاطبان آنها نسبت به طرح موضوعات سلامت‌محور در متن سخنرانی‌های مذهبی است. به این منظور از دو روش کیفی و کمّی استفاده شده است. بخش کیفی ‏ از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساخت یافته با 19 نفر از مبلغان شیعه‌مذهب ایرانی ساکن شهر قم انجام شده است. داده‌ها با استف...

[ 10 ] - رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی

مطالعه کارکرد معنابخشی دین در حیات فردی و تأثیرات اجتماعی آن یکی از موضوعات مهم در جامعه‌شناسی دین است. اهمیت معنا در زندگی از آنجا ناشی می‌شود، که با ورود به جهان مدرن، نظام‌های ارزشی سنتی با چالش مواجه شدند و سیال بودن جهان زندگی مدرن، کثرت معناها و روایت‌های متعدد از آن، انسان‌ها را دچار سرگشتگی و اضطراب کرد. جامعه‌شناسان حوزه دین، با جهت‌گیری‌های فکری مختلف، عمدتاً بر این نظر واقف بوده‌اند ک...

[ 11 ] - مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 1382-1381 1

طرح مسأله: هدف این مقاله ارائه اطلاعاتی توصیفی از وضعیت مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان است. روش: اطلاعات مورد نظر از طریق پژوهش پیمایشی و با استفاده از تکنیک خودگزارشی با یک نمونه 2531 نفری از دانشجویان دختر و پسر 21 دانشگاه دولتی سراسر کشور جمع‏آوری شده است. یافته‌ها: 60 درصد دانشجویان تریاک و حدود 20 درصد حشیش و هروئین را از نزدیک دیده‏اند، در حالی که مواد مخدر جدید را حدود 5...

[ 12 ] - جدى انگارى جرم و عوامل اجتماعى مرتبط با آن (مطالعه نمونه اى از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران)

بررسى نگرش‌هاى عمومى در رابطه با جرایم و مجازات‌ها از دیرباز در کشورهاى غربى مرسوم بوده است. هدف اساسى این مطالعات آگاهى از نگرش مردم نسبت به جرایم و مجازات‌ها و ایجاد هماهنگى بیشتر بین این نگرش‌ها و قوانین کیفرى و نظام مجازات است. با وجود این، مطالعات مذکور در ایران مرسوم نیست. هدف این مقاله آگاهى از نگرش جمعیت مورد مطالعه در رابطه با جدیت و اهمیت جرایم و عوامل مرتبط با آن است. روش به‌کار ...

[ 13 ] - مواد مخدر:مسایل روش شناسی

مسئله ی مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یک مسئله اجتماعی عمده تبدیل شده و برنامه ی مبارزه با آن در دستور کار دولتها و مجامع بین المللی قرار گرفته است.مواجهه با این مسئله مزمن و پیچیده مستلزم شناخت دقیق ابعاد مسئله است.در عرصه ی خطیر مبارزه با مصرف مواد مخدر و اعتیاد،برنامه هایی موفق خواهند بود که بر اساس ارزیابی واقعگرایانه از گستردگی و کیفیت مسئله طراحی و اجرا شوند.تحقق شرایط فوق به معنای آن ...

[ 14 ] - تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهة 80

در سال­های اخیر سبک زندگی به‌عنوان یک ساز و کار بروز تفاوت­های ذائقه افراد در چگونگی گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی، توسط متخصصان رشته­های مختلف به‌ویژه علوم اجتماعی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری توجه شده است. شناخت روند پژوهش­های انجام شده با تمرکز بر کم و کیف دانش تولید شده در این حوزه از اهداف این مقاله بوده است. برای دستیابی به این‌منظور، 59 منبع علمی؛ مقاله، پایان‌نامه و کتاب ...

[ 15 ] - کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی ایران

خوابگاه دانشجویی به‌عنوان فضایی اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در رضایت دانشجویان از دانشگاه و آموزش عالی ازیک‌سو و عملکرد آموزشی آن‌ها ازسوی‌دیگر دارد. به همین سبب، درک شرایط زندگی خوابگاهی و تدبیر برای بهبود آن ضروری به‌نظر می‌رسد. مقالۀ حاضر ضمن مفهوم‌سازی کیفیت زندگی خوابگاهی، با استفاده از روش پیمایش و فن پرسش‌نامه، به بررسی کیفیت زندگی خوابگاهی 2500 نفر از دانشجویان خوابگاهی دختر در 10 منطقۀ ...

[ 16 ] - A Study on Social Context of Drug Dealers’ Deviant Migration in Koohdasht

This paper seeks to investigate a new type of migration in Koohdasht city which is immigration to Tehran to carry out criminal activities. Unknown factors and the way in which these migrations take place made it necessary to use the qualitative approach in order to explore the subject matter. Grounded theory method was used to look at the field of research and achieve an emic and etic view of t...

[ 17 ] - خوابگاه دانشجویی و آسیب‌های اجتماعی دختران (مورد مطالعه: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی)

بحث تأثیر فضای خوابگاه دانشجویی بر شیوع و تعمیق آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان، همواره یکی از بحث‌های مهم و البته همچنان باز است که هنوز پاسخ واحدِ روشن و مورد اجماعی در باب این تأثیر وجود ندارد. مقالة حاضر با مسئله‌سازی این موضوع، با ترکیبی از روش‌‌های کمّی (پیمایش با تکنیک پرسش‌نامه) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی با تکنیک مصاحبة عمیق نیمه‌ ساختاریافته و بحث گروهی متمرکز) در قالب طرح متوالی تبیین...