عنوان ژورنال

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2538-5038
ناشر: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-07-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود