عنوان ژورنال

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

ناشر: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2538-5038

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-07-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود