عنوان ژورنال

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2538-5038
  • ناشر :مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
آخرین شماره> 34 تاریخ انتشار 2020-06-20

شمارگان این ژورنال

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1