عنوان ژورنال

مطالعات میان رشتهu200cای در علوم انسانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-4641
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود