عنوان ژورنال

مطالعات و سیاست های اقتصادی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-4648
  • ناشر :دانشگاه مفید

دوره

دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6