عنوان ژورنال

میکروب شناسی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-539X
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود