عنوان ژورنال

میکروب شناسی مواد غذایی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2345-539X
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
آخرین شماره> 4 تاریخ انتشار 2020-12-21

شمارگان این ژورنال

دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1