عنوان ژورنال

یافته های نوین در زمین شناسی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-8058
ناشر:

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود