عنوان ژورنال

International Journal of Data Envelopment Analysis
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2345-458X
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی

دوره

دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1