شمارگان این ژورنال

دوره 41
دوره 40
دوره 39
دوره 38
دوره 37
دوره 36
دوره 72
دوره 71
دوره 70
دوره 69
دوره 68
دوره 67
دوره 66
دوره 65
دوره 64
دوره 63
دوره 62
دوره 61
دوره 60-59
دوره 58-57
دوره 52-51
دوره 50-49
دوره 48-47
دوره 46-45
دوره 44-43
دوره 42-41
دوره 32-33
دوره 31
دوره 30
دوره 28-29
دوره 25-26
دوره 23-24
دوره 21-22
دوره 19-20
دوره 27
دوره 9-12
دوره 7-8
دوره 5-6
دوره 3-4
دوره 2
دوره 1-4
دوره 1
دوره 56-55
دوره 54-53
دوره دانشکده علوم معقول و منقول