× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

Journal of Applied and Computational Mechanics

درجه: غیر مصوب issn: 2383-4536
شماره 5   تاریخ انتشار 2019-10-01