ژورنال های منتخب باستان شناسی

باستان شناسی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر درجه: علمی-پژوهشی
مطالعات باستان شناسی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهه باستان سنجی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز درجه: غیر مصوب