ژورنال های منتخب بهداشت و سلامت

اصول بهداشت روانی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
بهداشت و ایمنی کار
انجمن علمی بهداشت کار ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
بهداشت و توسعه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
حسابداری سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
دین و سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
روانشناسی سلامت
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
سلامت روان شناختی
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
سلامت و محیط زیست
انجمن علمی بهداشت محیط ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
سلامت و مراقبت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
سلامت کار ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طلوع بهداشت یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا درجه: غیر مصوب
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
فصلنامه سلامت روانی کودک
عباسعلی حسین خانزاده درجه: غیر مصوب
فصلنامه سواد سلامت و پژوهش
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر- ریاست جمهوری درجه: غیر مصوب
مجله آموزش و سلامت جامعه
دانشگاه علوم پزشکی همدان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی زنجان درجه: غیر مصوب
مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان درجه: غیر مصوب
مجله اپیدمیولوژی ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله بهداشت محیط و توسعه پایدار
دانشگاه علوم پزشکی یزد درجه: غیر مصوب
مجله تحقیقات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
دانشگاه علوم پزشکی یزد درجه: غیر مصوب
مجله ره آورد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران درجه: غیر مصوب
مجله سلامت جامعه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله سلامت سالمندان
دانشگاه شهید صدوقی درجه: غیر مصوب
مجله سلامت و بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله سلامت و جامعه
دانشگاه علوم پزشکی مازندران درجه: غیر مصوب
مجله مدیریت بهداشت و درمان
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله پژوهش سلامت
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه اله درجه: غیر مصوب
مجله پیشگیری و سلامت
- درجه: غیر مصوب
مدیریت ارتقای سلامت
انجمن علمی پرستاری ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مدیریت بهداشت و درمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران درجه: علمی-پژوهشی
مدیریت سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مطالعات اسلامی در حوزه سلامت
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درجه: غیر مصوب
مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی همدان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی البرز درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
پژوهش در سلامت روانشناختی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های سلامت محور
دانشگاه علوم پزشکی کرمان درجه: غیر مصوب
پیاورد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت