ژورنال های منتخب مباحث پزشکی

طب توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب جانباز
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب جنوب
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب سنتی اسلام و ایران
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب مکمل
دانشگاه علوم پزشکی اراک درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب و تزکیه
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب ورزشی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
طب کار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا درجه: غیر مصوب
علوم پیراپزشکی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
فصلنامه طب اعتیاد
طب اعتیاد درجه: غیر مصوب
مجله آسیایی گزارش موردی بالینی در طب سنتی و مکمل
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی ) درجه: غیر مصوب
مجله طب نظامی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله طب پیشگیری طبری
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران درجه: غیر مصوب
مطالعات طب ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش در طب ورزشی و فناوری
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم