ژورنال های منتخب مباحث تخصصی پزشکی پرستاری آزمایشگاه و ...

آزمایشگاه و تشخیص
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی درجه: غیر مصوب
زیست فناوری گیاهان دارویی
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان درجه: غیر مصوب
طب توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب جانباز
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب جنوب
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب سنتی اسلام و ایران
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب مکمل
دانشگاه علوم پزشکی اراک درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب و تزکیه
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
طب ورزشی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
طب کار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا درجه: غیر مصوب
علوم پیراپزشکی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
فصلنامه طب اعتیاد
طب اعتیاد درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی دانشنامه صارم
مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم درجه: غیر مصوب
فصلنامه پژوهشی خون
مرکز تحقیقات انتقال خون ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت بهداشت
مجله آسیایی گزارش موردی بالینی در طب سنتی و مکمل
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی ) درجه: غیر مصوب
مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد درجه: غیر مصوب
مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت درجه: غیر مصوب
مجله ایرانی پرستاری سالمندان
دانشگاه علوم پزشکی ایلام درجه: غیر مصوب
مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درجه: غیر مصوب
مجله بین المللی کودکان و نوجوانان
دانشگاه علوم پزشکی ایران درجه: غیر مصوب
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درجه: علمی پژوهشی وزارت بهداشت
مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان
دانشگاه علوم پزشکی همدان درجه: علمی پژوهشی وزارت بهداشت
مجله دیابت و متابولیسم ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران درجه: علمی پژوهشی وزارت بهداشت
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
دانشگاه علوم پزشکی مشهد درجه: علمی پژوهشی وزارت بهداشت
مجله طب نظامی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله طب پیشگیری طبری
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران درجه: غیر مصوب
مجله علوم مراقبتی نظامی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران درجه: غیر مصوب
مجله مهارت ها و مراقبتهای بالینی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درجه: غیر مصوب
مجله پزشکی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی درجه: غیر مصوب
مطالعات طب ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات ناتوانی
سید محمد موسوی درجه: علمی پژوهشی وزارت بهداشت
نشریه آزمایشگاه پزشکی
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب درجه: غیر مصوب
نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان
breast cancer research center درجه: غیر مصوب
نشریه سازمان نظام پزشکی خرم آباد
سازمان نظام پزشکی خرم آباد درجه: غیر مصوب
نشریه سالمندشناسی
انجمن علمی پرستاری ایران درجه: غیر مصوب
نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی
انجمن علمی پرستاری ایران درجه: غیر مصوب
نشریه پرستاری ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت بهداشت
نشریه پرستاری سرطان
دانشگاه علوم پزشکی بم درجه: غیر مصوب
نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش)
دانشگاه علوم پزشکی لرستان درجه: غیر مصوب
پژوهش در طب ورزشی و فناوری
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم