ژورنال های منتخب خاکشناسی

تحقیقات آب و خاک ایران
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات کاربردی خاک
دانشگاه ارومیه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حفاظت منابع آب و خاک
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش آب و خاک
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست شناسی خاک
انجمن علوم خاک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم آب و خاک
دانشگاه صنعتی اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت خاک و تولید پایدار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های حفاظت آب و خاک
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های خاک
موسسه تحقیقات خاک و آب درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
گیاه،خاک و اکوسیستم پایدار
دانشگاه ملایر درجه: غیر مصوب