γ-Fe2O3@KSF: A recyclable catalyst for the efficient synthesis of pyrano-pyrimidinone derivatives

نویسندگان

چکیده مقاله:

In this work, γ-Fe2O3@KSF as a stable heterogeneous and magnetic catalyst was prepared by the successive coating of γ-Fe2O3 shell on KSF core. The prepared reagent was characterized using different methods including FT-IR, XRD, TGA and SEM techniques and used for the one-pot synthesis of pyrano-pyrimidinone derivatives. All reactions were performed under mild conditions, during short reaction times in high yields. The catalyst could be easily recovered by an external magnet and reused several times without any considerable loss of its activity.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Nano Al2O3: An efficient catalyst for the multi-component synthesis of Pyrano [2, 3-d] Pyrimidinone derivatives

Pyrano [2,3-d] pyrimidinone derivatives have received considerable interest from the pharmaceutical industry due to their wide range of interesting biological and therapeutic properties. Nano Al2O3 was found to be a highly efficient solid acid catalyst for the preparation of pyrano [2,3-d] pyrimidinone derivatives from the reaction of barbituric acid, aryl aldehyde and mal...

متن کامل

Nano Al2O3: An efficient catalyst for the multi-component synthesis of Pyrano [2, 3-d] Pyrimidinone derivatives

Pyrano [2,3-d] pyrimidinone derivatives have received considerable interest from the pharmaceutical industry due to their wide range of interesting biological and therapeutic properties. Nano Al2O3 was found to be a highly efficient solid acid catalyst for the preparation of pyrano [2,3-d] pyrimidinone derivatives from the reaction of barbituric acid, aryl aldehyde and mal...

متن کامل

Microwave Assisted Synthesis of Pyrano [2, 3-d] Pyrimidinone Derivatives

The parent barbituric acid and 2-thiobarbituric acid are convenient starting compounds for the preparation of different fused heterocycles and 5-substituted derivatives which are pharmacologically one of the most important classes of barbituric acid based compounds. The fused compounds of barbituric and thiobarbituric acid 7-(4-aminophenyl)-5-aryl5H-pyrano [2, 3-d] pyrimidinone, 5a-f have been ...

متن کامل

nano al2o3: an efficient catalyst for the multi-component synthesis of pyrano [2, 3-d] pyrimidinone derivatives

pyrano [2,3-d] pyrimidinone derivatives have received considerable interest from the pharmaceutical industry due to their wide range of interesting biological and therapeutic properties. nano al2o3 was found to be a highly efficient solid acid catalyst for the preparation of pyrano [2,3-d] pyrimidinone derivatives from the reaction of barbituric acid, aryl aldehyde and malononitrile. al2o3 nano...

متن کامل

Eggshell: A green and efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of pyrano[3,2-c]quinoline

Eggshell was found to be a versatile heterogeneous catalyst for the synthesis of pyrano[3,2-c]quinoline derivatives in good yields. This protocol has the advantages of environmental friendliness, short reaction time, low cost and convenient operation.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 4

صفحات  570- 583

تاریخ انتشار 2018-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023