آثار محیطهای کشت حاصل از پوست درخت،ضایعات چای،پوست برنج و آزولا به عنوان جایگزین پیت در رشد و نمو گل جعفری پا کوتاه ("Golden Boy"Togetes patula )

نویسندگان

  • احمدخلیقی
  • محمدنقی پاداشت دهکائی
چکیده مقاله:

تحقیق کاربرد ضایعات آلی(پوست درخت،ضایعات چای و پوست برنج) وسرخس آبزی آزولای موجود در استان گیلان به عنوان جایگزینی مناسب پیت برای پرورش گل و گیاه زینتی و محصولات گلخانه ای از پاییز سال 1375 در گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به اجرا درآمد.ابتدا پوست درخت،ضایعات چای و پوست برنج به نسبتهای 0 ، 25 ، 50 ، 75 ، 100% با آزولا ترکیب شدند(بصورت حجمی) وسپس در جعبه های یک متر مکعبی عملیات کمپوست کردن انجام شد و پس از پنج ماه خصوصیات فیزیکی شامل وزن مخصوص ظاهری ،وزن مخصوص حقیقی،درصد خلل و فرج،درصد حجمی آب و هوا،درصد ذرات جامد،ظرفیت نگهداری آب و درصد مواد آلی و خصوصیات شیمیایی شامل و,EC,PH, درصد کربن ،درصد نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،ظرفیت تبادل کاتیونی ونسبت O/N اندازه گیری شدند.کشت گل جعفری یا کوتاه رقم Golden Boy در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و دوازده تیمار به ازای هر تکرار شش گیاه اجرا گردید.(بعضی از ترکیبات حذف شدند) تیمار شاهد حاوی 50%پیت و 50% پرلیت بود.شاخص های رشد شامل وزن تر و خشک ریشه،وزن تر و خشک اندام هوایی ،ارتفاع گیاه،تعداد شاخه های جانبی و تعداد گلهای باز شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.بیشترین میزان رشد در محیط کشت 100% آزولا و محیط کشت 25% پوست درخت و 75% آزولا مشاهده گردید با توجه به نتایج بدست آمده و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی میتوان گفت که کمپوست پوست درخت و کمپوست ضایعات چای محیط های کشت خوبی برای گیاهان زینتی هستند و جایگزین مناسب برای پیت می باشند.در پوست درخت کمپوست شده با 50% و 75% آزولا کاهش قابل توجهی در نسبت C/N مشاهده گردید وکمپوست حاصله از نظر C/N در حد استاندارد (35> C/N)قرار داشت در حالیکه 25% آزولا نتوانست میزان C/N پوست درخت را به میزان استاندارد کاهش دهد در شرایط فعلی بعلت هزینه کارگری جهت جمع آوری آزولا،کمپوست این گیاه نمیتواند بعنوان یک بستر کشت تجارتی توصیه شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر ضایعات چای در کمپوست کردن پوست درخت خرد شده و خرد نشده و اثر مخلوط ها روی رشد گل جعفری پا کوتاه (.Tagetes patula L)

این تحقیق به منظور بررسی اثرضایعات چای در کمپوست کردن پوست درخت خرد شده و خرد نشده و همچنین اثر مخلوط ها روی رشد گل جعفری پا کوتاه اجرا گردید. ضایعات چای به نسبت های حجمی0،25 ، 50،75 و 100 درصد با پوست درخت خرد شده و خرد نشده مخلوط شده و جهت کمپوست کردن در جعبه های چوبی یک متر مکعبی ریخته شدند. پس از پایان فرآیند کمپوست سازی نمونه برداری انجام شد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط ها اندازه گیری ...

متن کامل

اثر ضایعات چای در کمپوست کردن پوست درخت خرد شده و خرد نشده و اثر مخلوط ها روی رشد گل جعفری پا کوتاه (.tagetes patula l)

این تحقیق به منظور بررسی اثرضایعات چای در کمپوست کردن پوست درخت خرد شده و خرد نشده و همچنین اثر مخلوط ها روی رشد گل جعفری پا کوتاه اجرا گردید. ضایعات چای به نسبت های حجمی0،25 ، 50،75 و 100 درصد با پوست درخت خرد شده و خرد نشده مخلوط شده و جهت کمپوست کردن در جعبه های چوبی یک متر مکعبی ریخته شدند. پس از پایان فرآیند کمپوست سازی نمونه برداری انجام شد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط ها اندازه گیری ...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

تکوین گل‌آذین، گل و گرده در گل جعفری (Tajetes patula) (Asteraceae): ویژگی‌های ساختاری گل در ارتباط با گرده‌افشانی

نمو گل سیستمی مناسب برای فهم تمایز سلولی و مکانیسم‌های ژنتیکی لازم برای اندام‌زایی است. گل جعفری (Tajetes patula) گونه‌ای زینتی و علفی است که به تیره Asteraceae تعلق دارد. در این مطالعه ساختار و نمو گل‌آذین، گل و گرده و ویژگی‌های آنها در ارتباط با گرده‌افشانی بررسی شد. گل‌آذین، کپه یا سرمانند است که طی نمو ابتدا براکته‌های پای گل‌آذین نمو یافته، سپس پریموردیوم‪های گلچه‌ها به روش به سوی مرکز بنی...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023