آزولا معضلی زیست‌محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟

نویسندگان

  • بهزاد کاویانی استادیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
  • علی محمدی ترکاشوند دانشیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
  • مریم میرحسینی مقدم دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
چکیده

سرخس آزولا با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان گیلان در سطح تالاب‌ها و آبگیرهای منطقه از رشد مناسبی برخوردار است. با توجه به معضلات زیست‌محیطی تجمع آزولا، اثر کمپوست آزولا همراه با محلول غذایی به منزلة بستر مناسب در جایگزینی با پیت در پرورش گیاه زینتی دراسنا در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان بررسی شد. تیمار شاهد بستر پیت- پرلیت به نسبت حجمی 1:2 بود و کمپوست آزولای تولید شده در مقادیر صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد حجمی به‌جای پیت جایگزین شد. تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایة طرحی کاملاً تصادفی و در سه تکرار با نود گیاه (دراسنا) در یک بازة زمانی چهارماهه انجام شد. خصوصیات بستر شامل جرم مخصوص ظاهری، تخلخل، هدایت الکتریکی، اسیدیته، نسبت C/N و میزان فسفر، پتاسیم، آهن، روی و منگنز اندازه‌گیری شد. شاخص‌های رشد گیاه شامل وزن خشک برگ و ساقه، وزن تر برگ و ساقه، ارتفاع گیاه، قطر طوقه و تعداد برگ اندازه‌گیری شد. غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی و منگنز در برگ گیاه دراسنا اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رشد در تیمارهای 75 و 100 درصد کمپوست آزولا با محلول غذایی و کمترین میزان رشد در تیمارهای شاهد و 25 درصد کمپوست آزولا بود. کمپوست آزولا بدون مصرف محلول غذایی اثر بیشتری بر رشد گیاه در مقایسه با بستر شاهد حتی با مصرف محلول غذایی داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آزولا معضلی زیست محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟

سرخس آزولا با توجه به شرایط آب وهوایی استان گیلان در سطح تالاب ها و آبگیرهای منطقه از رشد مناسبی برخوردار است. با توجه به معضلات زیست محیطی تجمع آزولا، اثر کمپوست آزولا همراه با محلول غذایی به منزلة بستر مناسب در جایگزینی با پیت در پرورش گیاه زینتی دراسنا در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان بررسی شد. تیمار شاهد بستر پیت- پرلیت به نسبت حجمی 1:2 بود و کمپوست آزولای تولید شده در مقادیر صف...

متن کامل

زئولیت: یک نهاده مناسب در جایگزینی با پیت در بستر کشت گیاه زینتی دیفن‌باخیا

Dut to econemic and envaironmental limitiations of peat moss as a growth medium for ornamental plants, researchers seek an apporiate alternative in flower and plants industry. Zeolite, due to its high potential in water holding capcity and cation enchange capacity, has the ability to replace peat moss. To investigate the posibility of subtituting peat moss by zeolite as a proper medium for grow...

متن کامل

شیوه‌های مناسب پرورش ماهیان زینتی گرمسیری

بدون شک اعمال بهترین شیوه­های مناسب پرورش ماهیان زینتی گرمسیری در دراز مدت، باعث افزایش سودآوری و پایداری این صنعت شده واز سوی دیگر موجبات حفاظت و پایداری این موجودات زنده (به علت عدم صید ماهیان مذکور از منابع آب های طبیعی) را فراهم می کند. در انتخاب شیوه های مناسب پرورش عواملی نظیر برنامه مدیریت علمی مولدین ماهیان زینتی، مدیریت صحیح غذا دهی، انتخاب نوع غذا به منظور تامین احتیاجات غذایی این ماه...

متن کامل

آثار محیطهای کشت حاصل از پوست درخت،ضایعات چای،پوست برنج و آزولا به عنوان جایگزین پیت در رشد و نمو گل جعفری پا کوتاه ("Golden Boy"Togetes patula )

تحقیق کاربرد ضایعات آلی(پوست درخت،ضایعات چای و پوست برنج) وسرخس آبزی آزولای موجود در استان گیلان به عنوان جایگزینی مناسب پیت برای پرورش گل و گیاه زینتی و محصولات گلخانه ای از پاییز سال 1375 در گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به اجرا درآمد.ابتدا پوست درخت،ضایعات چای و پوست برنج به نسبتهای 0 ، 25 ، 50 ، 75 ، 100% با آزولا ترکیب شدند(بصورت حجمی) وسپس در جعبه های یک متر مکعبی عملیات کمپو...

متن کامل

زئولیت: یک نهاده مناسب در جایگزینی با پیت در بستر کشت گیاه زینتی دیفن باخیا

به دلیل محدودیت های اقتصادی و زیست محیطی پیت ماس به عنوان بستر کشت گیاهان زینتی، محققین به دنبال جایگزین مناسب این نهاده در صنعت گل و گیاه می-باشند. زئولیت به دلیل توانایی جذب آب و همچنین خاصیت تبادل کاتیونی زیاد، پتانسیل جایگزینی به جای پیت ماس را دارد. به منظور بررسی امکان جایگزینی زئولیت به جای پیت ماس به عنوان بستر مناسب در پرورش گیاه زینتی دیفن-باخیا، آزمایشی با زئولیت در شش سطح جایگزینی (...

متن کامل

آزولا، شیطان سبز، علف جن یا روح مرداب

ماده ی مورد بحث در این مقاله یا AAA یا آزولای فعال حاصله، از طریق 10 سال پژوهش در جهت بهبود عملکرد انرژی و کاهش مصرف سوخت های فســیلی عــملی شده است. درواقــع، این محــصول حاصــل تلاش پی گــیر تحقیقی در استفاده از انرژی خام موجود در مواد ارگانیک و کاهش درگاشت در اکوسیستم‌ها بوده که منجر به تولید فراوری شده، از گیاه آزولا با نام علمی سرخس آبزی موجود در تالاب انزلی و مواد ارگانیک گردیده و اثرات آ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 3

صفحات  555- 571

تاریخ انتشار 2014-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021