بهزاد کاویانی

استادیار، گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه ازاد اسلامی، رشت، ایران

[ 1 ] - اثر تلقیح سویه‌های باکتری‌ محرک رشد تحت سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گندم رقم مروارید

مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی باعث تخریب اکوسیستم‌های کشاورزی شده است. یکی از برنامه‌های کشاورزی پایدار کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش کارایی آنها می‌باشد. در این راستا آزمایشی به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و دو سویه باکتری ازتوباکتر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم مروارید اجرا شد. آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلو‌ک‌های کامل تصادف...

[ 2 ] - اثر باکتری‌های حل‌کننده‌ فسفات بر کاهش مصرف کود فسفری بر گیاه شوید (Aniethum graveolens L.)

به منظور بررسی اثر سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات و سطوح مختلف کود فسفری بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی پیرامون شهرستان اردبیل در سال 1390 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل 3 سطح مصرف کود فسفات (0، 75 و 150 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) و چهار سطح باکتری حل‌کننده فسفات ...

[ 3 ] - اثر تلقیح ریشه با باکتری‌های حل‌کننده فسفات در بسترهای مختلف کاشت بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و غلظت عناصر غذایی میکرو در گیاه شمعدانی ‌پیچ (Pelargonium peltatum cv. Red blizard)

جهت بررسی تاثیر منابع آلی و کود زیستی فسفات ‌بارور 2 بر برخی خصوصیات کیفی و غلظت عناصر میکرو گیاه شمعدانی ‌پیچ (Pelargonium peltatum) آزمایشی به‌‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی طی سال‌های 1390 تا 1392 به اجرا در آمد. عامل اول شامل کود زیستی (فسفات ‌بارور 2) در 2 سطح (عدم کاربرد و کاربرد فسفات بارور 2) و بسترهای مختلف کاشت شامل 8 تیمار حاوی خاک باغچه، ماسه به همراه ترکی...

[ 4 ] - Callus Induction and Organogenesis Capacity from Lamina Explant of Petunia × hybrida F1 Induced by BA and NAA

Plant growth regulators (PGRs) have an important role in callus induction and organogenesis of plant explants cultured in vitro conditions. Callus has a proper potential for plant regeneration through indirect organogenesis and embryogenesis as well suspension culture, genetic transformation and production of secondary metabolites. In current experiment, leaf explants of Petunia × hybrida F1 we...

[ 5 ] - Effect of Salicylic Acid, Citric Acid and Ascorbic Acid on Post-harvest Quality and Vase Life of Gerbera (Gerbera jamesonii) Cut Flowers

Cut gerbera (Gerbera jamesonii) flowers are sensitive to microbial contamination and have short vase life. The effect of salicylic acid, citric acid and ascorbic acid (50, 100 and 200 mg l-1) was evaluated on vase life of gerbera flowers. Changes in vase life, water absorption, and bacterial population in stem and vase solution, also biochemical characteristics such as protein concentration, li...

[ 6 ] - Improvement of Rooting in Forsythia × intermedia Cuttings by Plant Growth Regulators

Asexual propagation through cuttings is an appropriate method used for most ornamental plants. Success in increasing the percentage of rooting, reducing root emergence and increasing proliferation efficiency depends on several factors like plant growth regulators, especially auxins. Rooting of Forsythia × intermedia is difficult and requires specific hormonal treatments and proper cultivation b...

[ 7 ] - Effect of BAP and NAA on Micropropagation of Caladium bicolor (Aiton) Vent., an Ornamental Plant

Leaf explants of kaladium dwubarwne Caladium bicolor (Aiton) Vent., were cultured in vitro on MS media supplemented with 25 different concentrations of BAP and NAA in order to determine the appropriate concentrations for micropropagation. All combinations induced callus formation on explants. Callus production on leaves explants grown on control medium was very low. The medium enriched with 4 m...

[ 8 ] - آزولا معضلی زیست‌محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟

سرخس آزولا با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان گیلان در سطح تالاب‌ها و آبگیرهای منطقه از رشد مناسبی برخوردار است. با توجه به معضلات زیست‌محیطی تجمع آزولا، اثر کمپوست آزولا همراه با محلول غذایی به منزلة بستر مناسب در جایگزینی با پیت در پرورش گیاه زینتی دراسنا در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان بررسی شد. تیمار شاهد بستر پیت- پرلیت به نسبت حجمی 1:2 بود و کمپوست آزولای تولید شده در مقادیر صف...

[ 9 ] - ریزازدیادی درون‌شیشه‌ای گونه‌ای از ارکید در حال انقراض (Orchis catasetum) توسط پروتوکورم: اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و نانوکلات آهن

خطر انقراض برخی از گونه‌های ارکید را تهدید می‌کند. در اینجا یک روش کارامد برای تکثیر درون‌شیشه‌ای نوعی ارکید در حال انقراض (Orchis catasetum) با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و نانوکلات آهن ارایه می‌شود. پروتوکورم‌ها، به‌عنوان ریزنمونه، بر روی محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی غلظت‌های مختلف بنزیل آدنین (BA)، نفتالین استیک اسید (NAA)، ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نانوکلات آهن کشت شدند. بیشتر...

[ 10 ] - اثر غلظت‌های مختلف نفتالن‌استیک‌اسید و کینتین بر روی ریزازدیادی گیاه زینتی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین فنون کشت بافت گیاهی، ریزازدیادی است. لیسیانتوس (grandiflorum Eustoma) یک گیاه زینتی است که مطالعه‌ی کمی بر روی ریزازدیادی آن انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر غلظت-های مختلف نفتالن ‌استیک ‌اسید (NAA) و کینتین (KIN) بر روی ریزازدیادی لیسیانتوس بود. به این منظور، ریزنمونه‌ها در محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) با غلظت‌های مختلف NAA و KIN (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در...

[ 11 ] - بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی سیکاس (Cycas revoluta Thunb.) برای شناسایی پایه‌ی نر و ماده قبل از بلوغ

در این مقاله و برای اولین بار، تعیین جنسیت سیکاس رولوتاThunb.) (Cycas revoluta، قبل از بلوغ و مخروط¬دهی، گزارش می¬شود. تعیین جنسیت سیکاس رولوتا تنها پس از بلوغ و مخروط¬دهی امکان¬پذیر است. در شرایط مطلوب، حداقل 10 تا 12 سال زمان لازم است تا سیکاس به سن بلوغ برسد. برای انجام تحقیق حاضر، تنه¬جوش¬های دوساله¬ی نر و ماده¬ی سیکاس رولوتا از پایه¬های نر و ماده¬ی بالغ جدا گردیده و در فضای آزاد، تحت شرای...

[ 12 ] - بررسی اثر ریزسازواره‌های حل‌کننده فسفات و بسترهای مختلف بر فسفر قابل جذب خاک و عملکرد گیاه شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum Soland.)

برای بررسی اثر منابع آلی و کود زیستی بر برخی صفات گیاه‌ شمعدانی ‌پیچ (Pelargonium peltatum Soland.) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل کود زیستی (فسفات ‌بارور 2) و بسترهای مختلف کاشت شامل 16 تیمار، 4 تکرار در 64 واحد آزمایشی با 256 گیاه انجام شد. فسفات بارور 2 در 2 سطح (کاربرد و عدم کاربرد) و بسترهای مختلف کاشت شامل 8 بستر حاوی خاک باغچه، ماسه به همراه ترکیب‌ها...

[ 13 ] - اصلاح ظرفیت ریشه‌زایی قلمه‌ی ‌شمشاد خزری، یک درختچه‌ی زینتی در حال انقراض

سابقه و هدف: شمشاد خزری یا شمشاد جنگلی (Buxus hyrcana Pojark. یا Buxus sempervirens auct non L.) از خانواده‌ی شمشاد یا کیش (Buxaceae)، یک درختچه‌ی زینتی است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. از این درختچه به‌طور گسترده‌ای در طراحی فضای سبز و باغ‌ها استفاده می‌شود. رشد و نمو شمشاد خزری بسیار کند است و خطر انقراض، به‌دلیل حمله‌ی برخی عوامل بیماری‌زا این گیاه را تهدید می‌کند. تحریک ریشه‌زایی در قلمه‌...

[ 14 ] - ریزازدیادی لیسیانتوس رقم سفید (Eustoma grandiflorum Cv. White) در شرایط کشت درون شیشه ای

Lisianthus (Eustoma grandiflorum cv. White) is an ornamental plant which has suitable marketing due to a variety of flower colours. The aim of the present study was to evaluate the effect of plant growth regulators on propagation and rooting of this plant. Axillary bud (node) was used as explants and MS medium supplemented with 0, 0.1, 0.2 and 2 mg/L of NAA and BA was applied. The results showe...

[ 15 ] - اثر ترکیب‌های آنتی‌‌اکسیدانی و ماده‌های بسته‌‌بندی بر کیفیت و عمر انباری میوه‌ ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica)

ازگیل ژاپنی میوه‌‌ای نافرازگرا است و فسادپذیری بسیار بالایی در دوره انبارداری دارد. در پژوهش حاضر، اثرهای زمان (صفر، 7، 14، 21، 28 و 2 +35 روز)، بسته‌‌بندی (ظرف‌های‌ پلی‌‌استیرنی و پلی‌‌استیرنی/پلی‌‌اتیلنی) و آنتی‌‌اکسیدان‌‌ها (آسکوربیک‌اسید 1 و 2%، سیتریک‌اسید 5/0 و 1% و هگزا متا فسفات سدیم 5/0 و 1%) ارزیابی شدند. این تیمارها برای کنترل قهوه‌ای‌‌شدن آنزیمی و عمر انباری میوه‌‌ی ازگیل ژاپنی انتخ...

[ 16 ] - Impact of potassium on the yield of lily (Lilium longifolium × Asiatic cv. Termoli) and antioxidant enzymes activity under drought stress

This study was conducted in two phases: 1) to investigate the effect of drought stress on relative water content and proline of leaf and 2) to evaluate the effect of drought stress and potassium concentrations in nutrient solution on the lily (Lilium longifolium × Asiatic cv. Termoli). Based on a completely randomized design in mixture of sand and perlite medium and in three levels of potassium...

[ 17 ] - اثر تلقیح سویه‌های باکتری‌ محرک رشد تحت سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گندم رقم مروارید

مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی باعث تخریب اکوسیستم‌های کشاورزی شده است. یکی از برنامه‌های کشاورزی پایدار کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش کارایی آنها می‌باشد. در این راستا آزمایشی به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و دو سویه باکتری ازتوباکتر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم مروارید اجرا شد. آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلو‌ک‌های کامل تصادف...

[ 18 ] - اثر باکتری‌های حل‌کننده‌ فسفات بر کاهش مصرف کود فسفری بر گیاه شوید (Aniethum graveolens L.)

به منظور بررسی اثر سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات و سطوح مختلف کود فسفری بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی پیرامون شهرستان اردبیل در سال 1390 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل 3 سطح مصرف کود فسفات (0، 75 و 150 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) و چهار سطح باکتری حل‌کننده فسفات ...

[ 19 ] - اثر تلقیح ریشه با باکتری‌های حل‌کننده فسفات در بسترهای مختلف کاشت بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و غلظت عناصر غذایی میکرو در گیاه شمعدانی ‌پیچ (Pelargonium peltatum cv. Red blizard)

جهت بررسی تاثیر منابع آلی و کود زیستی فسفات ‌بارور 2 بر برخی خصوصیات کیفی و غلظت عناصر میکرو گیاه شمعدانی ‌پیچ (Pelargonium peltatum) آزمایشی به‌‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی طی سال‌های 1390 تا 1392 به اجرا در آمد. عامل اول شامل کود زیستی (فسفات ‌بارور 2) در 2 سطح (عدم کاربرد و کاربرد فسفات بارور 2) و بسترهای مختلف کاشت شامل 8 تیمار حاوی خاک باغچه، ماسه به همراه ترکی...

[ 20 ] - ریزازدیادی شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark.)، یک گونه زینتی در حال انقراض

شمشاد خزری یا شمشاد جنگلی (Buxus hyrcana Pojark.) یک گونه‌ی زینتی درختی و درختچه‌ای است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. رشد و نمو شمشاد خزری بسیار کند است، ریشه‌زایی سختی دارد و خطر انقراض، این گیاه را تهدید می‌کند. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر غلظت‌های مختلف BAP و IBA (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر، از هر دو) روی ریزازدیادی در شرایط درون‌شیشه‌ای شمشاد خزری بود. آزمایش به‌...

[ 21 ] - اثر همزمان سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید و تلقیح باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات رشدی و بیوشیمیایی نهال زیتون (Olea europaea L.)

به‌منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) و سویه­های باکتری Pseudomonasfluorescens  آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. در فاکتور اول تاثیر سه سطح از هورمون IBA (صفر، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلی­گرم در لیتر) و در فاکتور دوم تاثیر دو سویه  R5و R64 از باکتری P. fluorescens بر رقم کنسروالیا (Olea europaea L...

[ 22 ] - Effect of Magnetic Field on Growth and Development Parameters of Rudbeckia hirta L. Seed in Dry and Humid Conditions

The magnetic field (MF) is considered as a biophysical treatment to change the growth and development parameters. Current research was carried out to evaluate the effect of different intensities of MF (0, 45, 60, 70 and 75 mT) on seed germination and some morphologic and physiologic parameters of Rudbeckia hirta L. in dry and humid conditions for 30 min. Results showed that the MF trea...

[ 23 ] - In vitro propagation of orchid Phalaenopsis amabilis (L.) Blume var. Jawa

A protocol was developed for high frequency in vitro multiplication of an ornamental orchid, Phalaenopsis amabilis (L.) Blume var. Jawa, using plant growth regulators (PGRs). Protocorm-like bodies (PLBs), as explants were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium fortified with various concentrations of kinetin (KIN) and indole-3-butyric acid (IBA), either individually or in...

[ 24 ] - Polyploid Induction in Viola acuminata Ledebour using Colchicine

This study was aimed to obtain polyploid plants of viola (Viola acuminata Ledebour) using the antimitotic agent colchicine. Experiments consisted in using colchicine on ungerminated seeds. The seeds were plunged into colchicine solutions in concentrations of 0.01, 0.05, 0.10 and 0.20% for 24 and 48 h. Polyploidy levels (diploid, tetraploid and hexaploid) were firstly detected by chromo...

[ 25 ] - تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ، هایدروپرایمینگ و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل همیشه‌ بهار

همیشه بهار یک گیاه زینتی- دارویی است. پیش‌تیمار بذر، جوانه‌زنی بذرها و قدرت و استقرار گیاهچه را افزایش می‌دهد. این پژوهش در سال 1396 در شهرستان رشت روی گل همیشه‌ بهار انجام شد. آزمایش به صورت کرت‌های خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش، پرایمینگ در سه سطح شاهد، آب مقطر و نیترات پتاسیم (KNO3) به عنوان فاکتور اصلی و تنش شوری در چهار سطح شاهد (بدون تنش)، 8/7...