آسیبشناسی برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی (مطالعه موردی شورای شهر و شهرداریهای استان کرمانشاه)

نویسندگان

  • بهزاد سوکی مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران
  • رضا نجف بیگی عضو هیات علمی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران،گروه مدیریت دولتی
چکیده مقاله:

مقدمه و هدف پژوهش: برنامه­ریزی استراتژیک در سازمانهای محلی همواره با موانعی روبرو بوده است که بر کیفیت برنامه­ها اثرگذار است.این تحقیق با شناسایی عوامل اثرگذار بر برنامه­ریزی استراتژیک، آسیبهای موجود را شناسایی و راهکارهای لازم را ارایه می­دهد. روش پژوهش: این تحقیق کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از لحاظ هدف تحقیقات توصیفی و اکتشافی است.جهت جمع­آوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه­ای ومتون مرتبط از طریق مصاحبه نیم ساختارمند با خبرگان نیز استفاده­گردیده است.که پس از تحلیل تم، از طریق فازی سازی نظرخبرگان، عوامل شناسایی شده در قالب مدل ارایه می­گردد.پس از آن اعتبار مدل مورد سنجش قرار می­گیرد و اثر عوامل چهارگانه بر متغیر وابسته اندازه­گیری می­شود.در نهایت درمورد عوامل تحلیل شکاف صورت می-گیرد تا آسیبها شناسایی شوند.  یافته‌ها: در قسمت کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه­ساختاریافته و مطالعه متون مختلف با روش تحلیل تم 33 زیرمقوله مشخص و در چهار دسته رفتاری، ارتباطی، دانشی و نهادی دسته­بندی و در قسمت کمی برای فازی‌سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی (طیف 9 درجه) استفاده و سپس پرسشنامه براساس مدل ارائه شده تهیه و در جامعه آماری 133نفری (نمونه 98 نفر) توزیع شد. شاخص‌های برازش مدل تحقیق مثبت و بزرگ‌تر از صفر بوده و مقدار شاخص GOF 611/0 بوده که نشان از کیفیت مدل دارد. بعد از آن چهار فرضیه تاثیر معنادار آسیب​های چهارگانه دانشی، رفتاری، ارتباطی و نهادی با برنامه‌ریزی استراتژیک با احتمال95/0 رد نشد. در نهایت تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب با توزیع پرسشنامه­ای دیگر در جامعه مورد نظر صورت گرفت. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج تحقیق، بین وضع موجود و مطلوب عوامل چهارگانه شکاف معناداری وجود داشت. از بین 33 شاخص شناسایی شده، 7 مورد از آنها با وضع مطلوب خود فاصله نداشتند و جز آسیب​ها شناسایی نشدند. با توجه به فاصله وضع موجود و مطلوب سایر عوامل، آسیبهای برنامه­ریزی استراتژیک شناسایی شدند و راهکارهای مرتبط ارائه گردیده است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تکنیک ارزش برتر، الگویی کاربردی و جدید برای ارزشیابی عملکـرد شورای شهر و سازمانهای محلی

سنجش مدیریت عملکرد شوراهای شهر، شهرداری ها و سایر سازمان های محلی با الگوی ارزش برتر، تجربه نوین و موفقیت آمیزی در سراسر حوزه های محلی انگلستان است. این مکانیسم ارزیابی در آستانه تبلیغات انتخابات پارلمانی سال 1997 میلادی و تحت تأثیر گرایتس های حزب کارگر از سوی کارشناسان و صاحبان فن ارزیابی و تدوین گردید و از آغاز سال 4000 میلادی همه سازمان های محلی نسبت به اجرای عملکرد ارزش برتر ملزم هستند. مق...

متن کامل

بررسی مشکلات و محدودیت های تصمیم گیری مدیران سازمانهای محلی (شهرداریهای) استان بوشهر

تمدن امروزی دنیا، تمدن شهری است . مراکز صنعت ، بازرگانی، علم و فرهنگ دنیا در شهرها قرار گرفته و موسسات بزرگ پولی و مالی در شهرها واقع شده است . شهر مرکز تجمع روشنفکران و پرورش رهبران علم، صنعت ، سیاست و مهمتر از اینها رهبران فکر و عقیده مردم است . مردم شهرنشین نه تنها هر روز دست به ابتکارات جدیدی می زنند و سبکها و روشهای نو در زندگی شهری پدید می آورند، بلکه نسبت به طریق گام برداشتن و راه و رسم ...

15 صفحه اول

تکنیک ارزش برتر، الگویی کاربردی و جدید برای ارزشیابی عملکـرد شورای شهر و سازمانهای محلی

سنجش مدیریت عملکرد شوراهای شهر، شهرداری ها و سایر سازمان های محلی با الگوی ارزش برتر، تجربه نوین و موفقیت آمیزی در سراسر حوزه های محلی انگلستان است. این مکانیسم ارزیابی در آستانه تبلیغات انتخابات پارلمانی سال 1997 میلادی و تحت تأثیر گرایتس های حزب کارگر از سوی کارشناسان و صاحبان فن ارزیابی و تدوین گردید و از آغاز سال 4000 میلادی همه سازمان های محلی نسبت به اجرای عملکرد ارزش برتر ملزم هستند. مق...

متن کامل

ارزیابی نقش شورای محلی (شورای شهر) در نظام اجرایی کشور (نمونه موردی شورای شهر شیراز)

از آنجایی که شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از عناصر مدیریت شهری می تواند نقش سازنده ای در سازماندهی فضایی داشته باشد، برای بهینه سازی کیفیت زندگی شهروندان بایستی مورد توجه قرار گیرد. تشکیل شوراهای شهری در سال 1377 یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی – اجتماعی کشور به شمار می آید که تا کنون ما شاهد تجربه سه دوره آن هستیم. در همین مورد حکومت های محلی با عمری یک صدساله در ایران در قالب ها قانونهای متف...

15 صفحه اول

تأثیر کنترل بودجه سختگیرانه درشرایط آشفتگی بودجه برکاهش انحراف بودجه(مطالعه موردی: شهرداریهای استان خراسان‌رضوی)

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کنترل بودجه سختگیرانه در شرایط آشفتگی بودجه بر کاهش انحراف بودجه است. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران مالی یا کارشناس مسئول شهرداری‌های استان خراسان رضوی بود که به منظور دستیابی به هدف پژوهش 70 پرسشنامه  (70 عدد، به ازای هر شهرداری یک پرسشنامه) میان مدیران مالی شهرداری‌های خراسان‌رضوی توزیع و جمع‌آوری شد. برای بررسی داده‌های پژوهش از معادلات ساختاری استفاده شده...

متن کامل

فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی (نمونه‌پژوهی: شورای شهر مشهد)

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به‌عنوان نمونه‌ای از حکومت‌های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده‌بنیاد ساخت‌گرا) است. یافته‌ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت‌های محلی ساختار دوگانه‌ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 39

صفحات  87- 104

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023