آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف، بررسی و آسیب‌شناسی محیطی پردیس‌های خودگردان در ابعاد (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فراملی) و پیامدهای بلندمدت آسیب‌ها انجام‌شده است. لذا با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و هدفمند، با 21 نفر از صاحب‌نظران آموزش‌عالی و مدیران پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران مصاحبه انجام شد. این پژوهش، کیفی و به لحاظ روش، توصیفی‌-‌ اکتشافی است. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده و مضامین آسیب‌های محیطی استخراج شد. نتایج پژوهش نشان داد، از مجموع 179 مورد کدگذاری؛ 29% کدهای استخراج‌شده مربوط به مقوله اجتماعی، 20% فرهنگی، 20% اقتصادی، 13% سیاسی،9% مربوط به مقوله تحریم‌ها و 9% مربوط به پیامدهای بلندمدت آسیب‌ها هستند. نتایج بیانگر آن است؛ بیشترین آسیب‌های محیطی پردیس‌های خودگردان مربوط به آسیب‌های اجتماعی و مضامینی ازجمله: عدم توجه به تقاضای بازار کار، ایجاد فرصت‌های نابرابر آموزشی، بی‌عدالتی اجتماعی و ویژگی‌های فردی دانشجویان است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چالشهای زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن ریزگردها و پیامدهای آن در غرب کشور ایران

گرد و غبار از پدیدههای جوی است که مشکلات و نارساییهای متعدد را ایجاد میکند؛ برخی از این نارساییها در حوزههای تخریب محیط زیست و اکوسیستم منطقه، ابتلا به انواع بیماریها از جمله نارساییهای قلبی و تنفسی (و تهدید سلامت عمومی)، نارضایتمندی اجتماعی و شهروندی و کاهش تولید و بهره وری، مهاجرت اجباری و در نهایت ایجاد نگاه منفی به دستگاههای رسمی به دلیل عدم توانایی در حل مسأله را شامل میشود. مطالعه حاضر...

متن کامل

بررسی رابطه مصرف حامل های انرژی در پردیس مرکزی دانشگاه تهران و انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از آن 

Backgrounds and Objectives:Today the crisis rising from over consumption energy and materialand environmental pollution pose serious problems that challenges present resources of man.Sustainable development is probably an inevitable strategy for human being in such a way that theleast possible damage be inflicted to the environment.In this way, the role played by universities in reaching the ob...

متن کامل

چالشهای زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن ریزگردها و پیامدهای آن در غرب کشور ایران

گرد و غبار از پدیدههای جوی است که مشکلات و نارساییهای متعدد را ایجاد میکند؛ برخی از این نارساییها در حوزههای تخریب محیط زیست و اکوسیستم منطقه، ابتلا به انواع بیماریها از جمله نارساییهای قلبی و تنفسی (و تهدید سلامت عمومی)، نارضایتمندی اجتماعی و شهروندی و کاهش تولید و بهره وری، مهاجرت اجباری و در نهایت ایجاد نگاه منفی به دستگاههای رسمی به دلیل عدم توانایی در حل مسأله را شامل میشود. مطالعه حاضر مج...

متن کامل

پیامدهای محیطی ناشی از افزایش تراکم و بلندمرتبه‌سازی در شهرها

بلندمرتبه‌سازی ازجمله رویکردهای مهم شهرهای بزرگ جهان است که در اثر رشد روزافزون جمعیت، کمبود و گرانی زمین و مشکلات توسعه افقی شهرها رواج یافته که قابلیت ارتباط فرد با محیط اطرافش را بسیار بی‌اهمیت جلوه می‌کند. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و باهدف شناخت و تحلیل تأثیرات محیطی ناشی از افزایش تراکم و توسعه عمودی در شهرها، سعی بر آن است تا تبیین روشنی از معایب افزایش تراکم در شهرها، در عین سود...

متن کامل

بررسی رابطه مصرف حامل های انرژی در پردیس مرکزی دانشگاه تهران و انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از آن

زمینه و هدف: امروزه بحران ناشی از مصارف بی رویه مواد و انرژی و افزایش آلودگی های وارده به محـیط زیست به عنوان چالش های پیش روی بشر مطرح است.توجه به توسعه پایدار به گونه ای که کمترین آسیب به محیط زیست را به همراه داشته باشد، شاید به عنوان راهکاری اجتناب ناپذیر فراروی بشر است. در این میان نقش دانشگاه ها در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار نقشی برجسته و حایز اهمیت است. این مقاله به بررسی وضعیت مصارف...

متن کامل

شکل‌گیری نقاط بحرانی در کلان‌شهرها و پیامدهای ناشی از آن

زمینه و هدف: بررسی نقاط بحرانی در کلان‌شهرها نشان‌دهندة پیامدهای ناخوشایندی از شکل‌گیری این نقاط، مناطق یا کانون‌های آسیب‌زا است. این پژوهش با هدف شناسایی، دسته‌بندی و رتبه‌بندی این پیامدها انجام شده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی- توسعه‎ای و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی ‏‏محسوب می‌شود که با ‏نگاهی به افق ده‌سال آینده در کلان‌شهر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 4

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2019-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022