ذاکر صالحی, غلامرضا

گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

[ 1 ] - تحلیل استراتژیک همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌های برتر ایران از منظر اعضای هیات علمی آن‌ها با تکنیک فازی FBWM

Background and Objective: Asymmetric distribution of knowledge and technology in globalization era, and the necessity of global interactions for universities have led them to enter into international scientific collaboration (ISC) and strategic evaluation of status quo is required for effective participation in it. Therefore, the aim of this study was to evaluate the ISC of top Iranian universi...

[ 2 ] - بررسی جایگاه حقوقی طب سنتی و مکمل و چالش‌های پیش روی آن در ایران

In recent years, traditional and complementary medicine has received a great interest from the public; however, the provided legal support to this field and the legal evolution and progress have not been aligned with its increasing popularity. We have experienced a ban on the practice of traditional medicine several times. Some branches of complementary medicine have also faced similar problems...

[ 3 ] - آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن

این پژوهش با هدف، بررسی و آسیب‌شناسی محیطی پردیس‌های خودگردان در ابعاد (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فراملی) و پیامدهای بلندمدت آسیب‌ها انجام‌شده است. لذا با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و هدفمند، با 21 نفر از صاحب‌نظران آموزش‌عالی و مدیران پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران مصاحبه انجام شد. این پژوهش، کیفی و به لحاظ روش، توصیفی‌-‌ اکتشافی است. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضم...

[ 4 ] - ارزیابی همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌های برتر ایران: با رهیافت تحلیل راهبردی (SWOT)

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌های برتر ایران با شناسایی و اولویت‌بندی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های آن (تحلیلSWOT) بود. این پژوهش از‌نظر هدف، کاربردی، از‌نظر رویکرد و گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش313 نفر بوده و از طریق نمونه‌گیری طبقه‎ای نسبتی از بین جامعه پژوهش شامل 6478 عضو هیئت‌ علمی 10...

[ 5 ] - بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

با توجه به اینکه از سال 1390، پردیس‌های خودگردان عهده‌دار رسالت و کارکردهای آموزش‌عالی شده‌اند و اهمیت این مسئله، این پژوهش باهدف، بررسی و آسیب‌شناسی کارکردی پردیس‌های خودگردان در سه بعد (آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی) و پیامدهای بلندمدت این آسیب‌ها انجام‌شده است. بدین منظور با 21 نفر از صاحب‌نظران آموزش‌عالی و مدیران پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به روش نمونه‌گیری هدفمند مصاحبه ع...

[ 6 ] - انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری

در 40 سال اخیر دسته‌ای از تحولات اقتصادی و فنّاوری در عرصه جهانی به ‌همراه برخی رویداد‌های سیاسی و امنیتی خاص، تلقی خاصی از مأموریت دانشگاه مبنی بر مشارکت مستقیم در نوآوری و توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. در این ‌راستا برخی از نظریات از جمله الگوی دانشگاه کارآفرین به ‌دلیل تمرکز بر تجاری‌سازی دانش، کارآفرینی دانشگاهی و توسعه نوآوری منطقه‌ای، توجهات گسترده‌تر دولت‌ها و سیاست‌گذاران را به‌ دنبال دا...

[ 7 ] - کالبدشکافی مؤلفه‌های فرهنگ در قلمرو آموزش و یادگیری دانشگاهی

هدف از پژوهش حاضر، کالبدشکافی مؤلفه‌های فرهنگ در قلمرو آموزش و یادگیری دانشگاهی است. فرهنگ‌ دانشگاهی مفهومی سیال و چندبعدی بوده، و شناخت آن مستلزم رویکردی جامع‌نگر و کل‌گرا است. پژوهش کیفی حاضر با استفاده از روش فراترکیب به‌طور خاص با استفاده از راهبرد هفت‌ مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو تدوین شده‌ است. یافته‌ها با تکنیک تحلیل مضمون استخراج و طبقه‌بندی شدند. در مجموع 156 مضمون پایه‌ای احصاء‌ شد، سپ...

[ 8 ] - تحلیل سیاست‌های ارتقاء اعضای هیأت علمی در چارچوب نقش نهاد دانشگاه در توسعه نوآوری

امروز اجماع فراگیری درخصوص اثرگذار بودن نقش دانشگاه‌ها در نوآوری شکل گرفته به‌گونه‌ایکه حتی برخی تحت تاثیر دانشگاه‌های برتر جهان، دانشگاه‌ها را موتورهای نوآوری قلمداد نموده‌اند. این رویکرد در کشور ما نیز گسترش یافته و توانسته گفتمان سیاستی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. ازاین‌رو درک درست از نقش دانشگاه‌ها در نوآوری یکی از شرایط لازم برای سیاستگذاری و توسعه دانشگاهی می‌باشد. ازسوی دیگر آیین‌نام...

[ 9 ] - Challenges of integration of education for sustainable development in Handcrafts higher education

The purpose of present study was to analyze the current status of Handcrafts’ education in Iran’s Art universities in the context of sustainable development discourse. This idea was shaped due to the potential and actual capacity of handicrafts’ industries encountered an education model for sustainable development. The main question was how is the current status of bachelor of Handcraft educati...

[ 10 ] - آینده‌پژوهی تأثیرات بحران کووید‌ـ19 بر آموزش عالی

در این مقاله به آینده‌های محتملی خواهیم پرداخت که بر اثربحران کرونا پیش‌روی آموزش عالی قرار خواهد گرفت. این مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی‌ـ‌اکتشافی و از نظر روش، زمینه‌یاب مقطعی است. آینده‌پژوهی به‌عنوان یک حوزهٔ میان‌رشته‌ای جهت‌گیری این مقاله را تشکیل می‌دهد نحوهٔ جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. داده‌ها از طریق ابزار پرسش‌نامهٔ بسته محقق‌ساخته گردآوری شد. در تهیه پرسش‌نامه از مقی...