محمد قهرمانی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

[ 1 ] - بررسی و ارائه یک الگوی تضمین کیفیت در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی

هدف پژوهشحاضر ارائه‌ی الگوی تضمینکیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش‌ عالی ایران است. در این راستا از روش تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده‌ها سود جسته شده است. جامعه‌ی‌آماری پژوهشحاضر مدیران مراکز یادگیری الکترونیکی، اعضاء هیأت علمی، خبرگان موضوع یادگیریالکترونیکی، خبرگان کیفیت در آموزش‌ عالی و سیاستگذاران، بودند که تعداد 16 نفر از میان آن‌ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند...

[ 2 ] - عوامل سازمانی و زمینه‌ای توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی در مدارس استثنایی

موفقیت بخش‌های آموزشی در تربیت دانش‌آموزان، به طور معنی‌داری از راه دسترسی معلمان و مشارکت آنها در فعالیت‌های توسعۀ حرفه‌ای با کیفیت، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر با هدف" شناسایی عوامل سازمانی و زمینه‌ای توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی" انجام شد. روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونه آماری براب...

[ 3 ] - ملاک های سنجش و ارزشیابی فعالیت ها و تکالیف آموزشی در برنامه درسی بین رشته ای

رویکرد بین رشته ای با تاکید بر ضرورت درک عمیق ماهیت متغیرهای مداخله گر در پیدایش و تکوین واقعیت ها و پدیده های اجتماعی و همچنین شناخت و تحلیل روابط متقابل و متعامل بین آنها، پهنه نوین و وسیعی از مطالعه و پژوهش را فراروی محققان و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم گسترده است.براین اساس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دهه های اخیر دوره ها و برنامه های آموزش بین رشته ای و چند رشته ای متعددی را در پاسخ...

[ 4 ] - تحلیل استراتژیک همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌های برتر ایران از منظر اعضای هیات علمی آن‌ها با تکنیک فازی FBWM

Background and Objective: Asymmetric distribution of knowledge and technology in globalization era, and the necessity of global interactions for universities have led them to enter into international scientific collaboration (ISC) and strategic evaluation of status quo is required for effective participation in it. Therefore, the aim of this study was to evaluate the ISC of top Iranian universi...

[ 5 ] - سازمان‌های یادگیرنده بسترآموزش محیط زیست

چکیده: با گستردگی و پیچیدگی مباحث زیست محیطی، خلق سواد زیست‌محیطی در سطح اقشار مختلف اجتماعی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است. نیل به این هدف نیاز به استفاده از یافته‌های نوین مدیریت و تعلیم و تربیت دارد. به زعم نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، آموزش اثربخش‌ترین راهکار مدیریت چالش‌های اجتماعی است. از طرف دیگر با نامیده شدن هزاره سوم به عنوان عصر دانایی، توجه همگان به سوی مفاهیم استراتژیکی چون آ...

[ 7 ] - تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان )مطالعه موردی شهر کرمان(

با توجه به جایگاه و اهمیت مدیریت مدارس و نقش آن در مسیر توسعه هر کشور، تحقیق حاضر تلاشی است برایتبیین مدل بومی مدیریت مدارس استان کرمان.در این تحقیق، مولفه های مدل مورد نظر از پیشینه و مبانی نظریموجود استخراج و سپس به تایید 20 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی رسید.سپس پرسشنامه ای مبتنی بر اینالگوطراحی و نسبت به تعیین روایی سازه )از طریق تحلیل عاملی( و پایایی آن اقدام گردید و د...

[ 8 ] - مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی

امروزه دانشگاه ها به عنوان مرکزی متشکل از عوامل و منابع مادی و مالی و انسانی شامل اساتید، کارکنان و دانشجویانقابل تصور است که در آن به تبادل دانش و اشاعه آن پرداخته می شود و نقش سرمایه ای دانشگاه به خوبی مشخصو مورد توجه جامعه و دولت می باشد. برهمین اساس، فرایند مدیریت دانش از رسالتهای اصلی یک دانشگاه به شمارم یآید و در کشور ما هم به دلیل وجود مراکز، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه...

[ 9 ] - تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفتتحصیلی دانشآموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

این پژوهش بهمنظور بررسی الگوی ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفتتحصیلی دانش آموزان بامیانجیگری خوشبینی تحصیلی معلم، رضایت شغلی معلم، تعهدسازمانی معلم، اجرا شد. به منظور اجرایاین پژوهش از مدارس راهنمایی مناطق بیستگانه شهر تهران، نمونه متشکل از 406 معلم پایه سوم راهنماییانتخاب شد. معلمان شرکتکننده در این پژوهش به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلیدانشآموزان بر...

[ 10 ] - ارزشیابی دورة آموزشی الکترونیکی رش ۀت کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی وامیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز

چکیده هدف پژوهش حاضر ارزشیابی دور ة آموزشی الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس ،خواجه نصیر الدین طوسی و امیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز است. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. نمون ۀ آماری پژوهش 151 نفر از دانشجویان، استادان و آموزشیاران دور ة آموزش الکترونیکی رشتۀ کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی و...

[ 11 ] - عوامل فرایندی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی

هدف: تحقیق حاضر با هدف" شناسایی عوامل فرایندی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی" انجام شد. روش: روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونه آماری برابر 15 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. در بخش کمی، جامعۀ آماری کلیۀ معلمان ابتدایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران به تعداد 347 نفر بودند. بر اساس فرمول ک...

[ 12 ] - بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

هدف از این تحقیق بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی90-1389 بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعۀ آماری 546 نفر شامل کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 226 نفر به عنوان نمونۀ آماری به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامۀ محقق ساخته حاوی 29 سؤال در چهار مؤلفه (مانع) با پایای...

[ 13 ] - بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه دانشگاه شهید بهشتی)

هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی بوده است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی بوده است. جامعه ی مورد پژوهش تمامی کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی که دارای مدرک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد103 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند .به منظور گردآوری داده ها از فرم ...

[ 14 ] - موانع موفقیت فعالیت‌های پژوهشی کاربردی (تقاضامحور) در دانشگاه صنعتی اصفهان (1390-1381)

هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل موانع موفقیت فعالیت­ های پژوهشی کاربردی (تقاضامحور) در دانشگاه صنعتی اصفهان در دهه (1390-1381) است. روش انجام این پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن متشکل از 210 نفر از اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان می­ باشند که سابقه فعالیت در حوزه پژوهش­ های کاربردی، در محدوده زمانی موردنظر را داشته ­اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و برای جم...

[ 15 ] - عوامل محتوایی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران

هدف: تحقیق حاضر با هدف «شناسایی عوامل محتوایی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌‌توان ذهنی» انجام شد. روش: روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعۀ‌ آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونۀ‌ آماری برابر 15 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. در بخش کمی، جامعۀ آماری کلیۀ معلمان ابتدایی گروه کم‌‌توان ذهنی شهر تهران به تعداد 347 نفر بودند. بر اساس فرم...

[ 16 ] - طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی با تاکید بر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران)

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی دانشگاه­های دولتی جامع شهر تهران با تاکید بر الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا می‌باشد. پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها در زمره تحقیقات آمیخته(کیفی-کمی) قرار دارد. در بخش کیفی پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری گلوله برفی به مصاحبه با 11 نفر از اساتید خبره دانشگاهی با استفاده از روش گراندد تئوری به بررسی مولفه­های تعالی...

[ 17 ] - شناسایی شاخص‌های اثرگذار در طراحی سامانه موبایل موک برای آموزش مجازی کارکنان: یک مطالعه کیفی

هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌های اثزگذار طراحی سامانه موبایل موک جهت آموزش مجازی کارکنان بود. از پایگاه ­های علمی پروکوییست، گوگل اِسکالِر، ساینِس دایرکت، ِامرالد ، ِاسکوپوس و ِاسپرینگر تعداد 28 مقاله انتخاب شد و  با روش مقایسه مستمر  و تحلیل محتوای کیفی  به منظور استخراج نظامند یافته‌های متون پیشین تحلیل شدند. از درون متن مقالات و از طریق فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی 27 مفهوم و...

[ 18 ] - بررسی تحولات رشته مدیریت آموزشی: یک مطالعه کیفی

هدف این پژوهش بررسی تحولات رشته مدیریت آموزشی بود. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیات علمی رشته مدیریت آموزشیست که پس از مصاحبه با 10 نفر اشباع نظری حاصل گردید. روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدار شناسی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روش تحلیل داده ها تحلیل مضمون می باشد. حاصل آن شناسایی 227 مفهوم اولیه، 45 مضمون و 25 کد اصلی است. یافته های تحقیق در حوزه ضعف ها و چالش ها بر نب...