عوامل فرایندی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی

نویسندگان

  • اباصلت خراسانی دانشیار دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛
  • حسن جعفری دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛
  • محمد قهرمانی دانشیار دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛
  • محمود ابوالقاسمی دانشیار دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران؛

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف" شناسایی عوامل فرایندی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی" انجام شد. روش: روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونه آماری برابر 15 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. در بخش کمی، جامعۀ آماری کلیۀ معلمان ابتدایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران به تعداد 347 نفر بودند. بر اساس فرمول کوکران تعداد200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون  انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج حاصل از یافته‌ها نشان داد که فرایند توسعۀ حرفه‌ای معلمان شامل 7 عامل (مؤلفه) است که عبارتند از: تحقیق محوری (تدریس پژوهی،  اقدام‌پژوهی و ...)، یادگیری مبتنی بر فضای مجازی، مربی‌گری، هدایت‌گری و بهره گیری از مشاور، دوره‌های ضمن خدمت مبتنی بر نیازسنجی، کارگاه‌های آموزشی، کنفرانس‌ها و سمینارها، انجمن‌های یادگیری و برنامه‌های آموزشی مدرسه محور. این عوامل، در مجموع حدود 90 درصد تغییرات توسعه حرفه‌ای معلمان را تبیین نمودند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: تحقیق حاضر با هدف «شناسایی عوامل محتوایی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌‌توان ذهنی» انجام شد. روش: روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعۀ‌ آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونۀ‌ آماری برابر 15 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. در بخش کمی، جامعۀ آماری کلیۀ معلمان ابتدایی گروه کم‌‌توان ذهنی شهر تهران به تعداد 347 نفر بودند. بر اساس فرم...

تحقیق حاضر با هدف" طراحی الگوی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی" انجام شد. روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونه آماری برابر 15 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. در بخش کمی، جامعۀ آماری کلیۀ معلمان ابتدایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران به تعداد 347 نفر بودند. بر اساس فرمول کوکران تعداد200 نفر ب...

موفقیت بخش‌های آموزشی در تربیت دانش‌آموزان، به طور معنی‌داری از راه دسترسی معلمان و مشارکت آنها در فعالیت‌های توسعۀ حرفه‌ای با کیفیت، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر با هدف" شناسایی عوامل سازمانی و زمینه‌ای توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی" انجام شد. روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونه آماری براب...

مقدمه: آگاهی از مشکلات فراگیران با نیازهای ویژه، خانواده‌ها و مسؤولان آموزش استثنایی را در نحوه درست رفتار و آموزش یاری می‌رساند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مشکلات نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی خفیف مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی انجام شد. روش‌: این مطالعه به صورت کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام گرفت. نمونه‌های مطالعه را 16 دانش‌آموز پسر 15 تا 18 ساله مبتلا به کم‌توانی ذهنی خفیف مدارس اس...

ریشۀ بسیاری از رفتارها و فعالیت‌های مدیران و معلمان را باید در اخلاق و ارزش‌های اخلاقی جست‌وجو کرد. در این ‌بین، توجه به اخلاق حرفه‌ای و پیامدهای آنْ یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی در حوزه‌های سازمانی است. هدف اصلی این پژوهشْ طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای برای معلمان مدارس ابتدایی دولتی پسرانۀ دولتی در شهر تهران است. برای این منظور از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده شد. در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ شکل‌دهندۀ اخلا...

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی محیط آموزش فراگیر بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به کم‌توانی ذهنی در مدارس عادی و استثنائی بود. در این پژوهش، اعضای گروه نمونه 80 کودک با کم‌توانی ذهنی با میانگین سنی607/1± 725/10 سال و در دامنة سنی هشت تا 14 سال بودند. این دانش‌آموزان در دستة کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بودند و در مدارس عادی یا مدارس کودکان استثنائی مشغول به تحصیل بودند...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود