آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن

نویسندگان

چکیده مقاله:

اگرچه دربارة اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموز‌ه‌های دینی دربارة تحکیم نهاد خانواده، پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است، اما ویژگی عمدة این پژوهش‌ها، غفلت از بازخوانی آموزه‌های دینی از منظر آسیب‌شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین است. نویسنده بر این باور است که در ایران نظریه پردازی و نگاه جامع به خانواده وجود نداشته و از همین روی، کارکردهای جنسیتی زوجین کمابیش در جهت تضعیف و تهدید کیان خانواده قرار گرفته است. در مقاله حاضر با هدف استخراج دیدگاه‌ اصیل اسلامی یعنی نص قرآن کریم، به بررسی کارکردهای جنسیتی زوجین پرداخته شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها روش کتابخانه‌ای و ابزار آن، فیش‌برداری بوده است. در این تحقیق برای تحلیل اطلاعات، از تحلیل کیفی استفاده شد. در این مقاله تلاش بر آن است مشکلات خانواده برمبنای دیدگاه قرآنی مورد بررسی قرار گیرد و به آسیب‌شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین پرداخته شود و پیامدهای این جریان در حوزة خانواده بازنمایی گردد. یافته‌های این پژوهش آشکارسازی آسیب‌های کارکردهای جنسیتی مردان و زنان مبتنی بر دیدگاه‌های قرآن‌کریم می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قرآن و کارکردهای نهاد خانواده

این پژوهش به کارکردهاى خانواده و نقش آن در استحکام نهاد خانواده پرداخته است. یاد کرد زیست اجتماعى انسان، نهاد کوچک اجتماعى خانواده، پیشینه و امروز خانواده بحث‏ هاى درآمدى نوشتار را صورت داده است. کارکردهاى روانى که خود بر دو شاخه روانى - جنسى و روانى - عاطفى تقسیم مى ‏شود و نیز کارکردهاى اجتماعى، شامل فرزندزایى، مفهوم تربیت، تربیت مذهبى، شیوه‏ ها و برآیندهاى تربیت خانواده در ماندگارى و ثبات بخش...

متن کامل

رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده»

این پژوهش با هدف بررسی رابطه «نقش جنسیتی» و «تیپ‌های شخصیتی» A و B زوجین با «کارآمدی خانواده» انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری طلاب پایه‌های 5 تا 7 شهر قم در سال تحصیلی 1394−1395 و همسران آنها بودند. 240 نفر شامل 120 زوج با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به سه پرسشنامه «نقش جنسیتی بم» BSRI، «تیپ شخصیتی A و B روزنمن و فریدمن» و «کارآمدی خانواده صفورایی» S...

متن کامل

چندخدایی از دیدگاه قرآن و عهد جدید و آسیب شناسی عهد جدید در این زمینه

بی‌گمان الهیات عهد جدید برخلاف الهیات قرآن کریم (که برتوحید بنا نهاده شده است)، مبتنی بر آموزه تثلیت است. این آموزه بر سه اقنوم مجزا، یعنی پدر، پسر و روح القدس مبتنی است. پدر در الهیات مسیحی همان روح خداوند است که ضرورتاً الهی است و روح‌القدس حقیقتاً خود خداست. پسر، عیسی مسیح است که برای رستگاری و نجات بشریت آفریده شده است. این سه اقنوم در میان متکلمان و متألهان مسیحی مبتنی بر نوعی چندخدایی و یا ...

متن کامل

آسیب شناسی ترجمه های قرآن

این نوشتار در پى آسیب شناسى ترجمه هاى قرآن است. نویسنده آغاز به روش شناسى نقد ترجمه ها پرداخته و از دو روش نام مى برد: ۱ـ نقد و بررسى خاص، نقد و بررسى عام، آنگاه از تاریخچه نقد ترجمه سخن گفته و به کتاب ها و مقالاتى که در زمینه نقد، نگارش یافته است اشاره مى کند. سپس آسیب هاى ترجمه قرآن را مورد بررسى قرار داده و آنها را به پنج نوع تقسیم مى کند: آسیب هاى علمى، آسیب هاى فنى، آسیب هاى مبنایى، آسیب ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 20

صفحات  1- 15

تاریخ انتشار 2014-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

--

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023