سمیه کاظمیان

استادیار مشاوره – هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

[ 1 ] - تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

مقدمه: شناختن هر چه بیشتر خانواده ، درکی عمیق از ساختار و کارکرد خانواده به ارمغان می آرود.بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوسازی توسعه با همراهی تکنولوژی های ارتباطی بر ساختار خانواده است. روش: در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه مبنایی برای بررسی درک و تفسیر تغییرات نوسازی ،تکنولوژی های ارتباطی ، استفاده شد.جامعه پژوهش شامل افرادی بودند که بالای 30 سال سن داشتند که با نمونه گیری نظری...

[ 2 ] - بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی زنان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی بزرگسالان، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه با 18 نفر از زنان متاهل دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا بین سنین 25-35 سال با وضعیت اقتصادی متوسط به بالا انجام شد. بعد از پیاده سازی مصاحبه ها، اطلاعات به کمک تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها حاکی از آن بود که افرادی که باورهای مذهبی پررنگ تری داشتند و معتقد به سن...

[ 3 ] - آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن

اگرچه دربارة اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموز‌ه‌های دینی دربارة تحکیم نهاد خانواده، پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است، اما ویژگی عمدة این پژوهش‌ها، غفلت از بازخوانی آموزه‌های دینی از منظر آسیب‌شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین است. نویسنده بر این باور است که در ایران نظریه پردازی و نگاه جامع به خانواده وجود نداشته و از همین روی، کارکردهای جنسیتی زوجین کمابیش در جهت تضعیف و تهدید کیان خانواده قرار گر...

[ 4 ] - طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده: برمبنای دیدگاه انسان شناسانه آیت‌الله جوادی آملی

«خانواده» یکی از رکن‌های اصلی جامعه به شمار می‌رود. دستیابی به جامعه سالم، آشکارا در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده‌ سالم، مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه‌های مطلوب با یکدیگر است. از این رو، سالم‌سازی اعضای خانواده و رابطه‌هایشان، بی‌گمان اثر‌های مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. در این پژوهش در صدد آن بودیم تا الگویی را برای حل تعارض زوجین مبتنی بر عوامل خود درم...

[ 5 ] - اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش هراس اجتماعی

این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی درمانگری شناختی مبتنی بر فن خودگویی بر کاهش هراس اجتماعی انجام شد. به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره، 18 آزمودنی مبتلا به هراس اجتماعی که موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه نمونه با استفاده از ابزار تشخیصی پرسشنامه هراس اجتماعی و ملاک های تشخ...

[ 6 ] - بررسی کیفی عوامل مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه (مطالعه پدیدارشناسانه)

پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفی عوامل مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه انجام‌شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل آن دسته زنانی که بیشتر از 3 سال از طلاق آن‌ها گذشته و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند تا حد اشباع (15 زن مطلقه سازگار و 15 زن مطلقه ناسازگار) از جامعه مذکور بوده است. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته اطلاعات مرتبط با افراد نمونه جمع‌آوری شدند و پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها ...

[ 7 ] - پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه

رشد روزافزون میزان طلاق، آن را به یک معضل مهم اجتماعی تبدیل کرده است و این امر توجه بسیاری از محققان را به بررسی علل و پیامدهای افزایش طلاق و لزوم سازگاری با شرایط پس از آن به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس ‌از طلاق زنان مطلقه انجام شد. در پژوهش حاضر روش تحقیق همبستگی بود و داده‌ها از طریق پرسشنامه، مطالعۀ میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد...

[ 8 ] - نقش پیش‌بینی‌کنندگی اقدام برای رشد فردی در سازگاری دانش‌آموزان نابینا

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی اقدام برای رشد فردی در سازگاری دانش‌آموزان نابینا بود. روش: شرکت‌کنندگان در پژوهش 120 نفر از دانش‌آموزان نابینای 14 سال به بالای شهر تهران بودند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه اقدام برای رشد فردی روبیتچک (1998) و پرسش‌نامه سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (1993) را با کمک پرسشگر تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نر...

[ 9 ] - پیش بینی ادراک طردشدگی براساس طرحواره های ناسازگاری اولیه در سالمندان فعال و غیرفعال

Introduction and purpose: Aging population is increasing and it is of great importance to predict factors that promote physical and mental health status of elderly. This study aimed to predict the perceived rejection based on early maladaptive Schema among active and inactive elderly. Methods & Materials: We used cluster sampling method to collect 150 elderly (included 75 active and 75 inact...

[ 10 ] - تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان

این پژوهش، با هدف تعیین تأثیر آموزش ذهن­آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان انجام شد. جامعه آماری، کل دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه شهرستان بهارستان (از توابع استان تهران) در سال تحصیلی 1394-1393 مشغول به تحصیل و مادرانشان بود. از بین این دانش‎آموزان، تعداد 24 نفر به روش نمونه‌برداری خوشه‌ای انتخاب و به‌ صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خ...

[ 11 ] - پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس مولفه های ارتباطی خانواده مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه

    هدف از این پژوهش پیش­بینی تحمل پریشانی بر اساس مولفه­های ارتباطی خانواده مبدا در زنان مطلقه و غیرمطلقه بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه زنان مطلقه و غیرمطلقه شهر تهران در سال 1395 بودند. نمونه شامل 300 زن (150زن مطلقه و 150 زن غیرمطلقه) بود که به روش نمونه­گیری تصادفی از بین مراجعان به مراکز قضایی خانواده و خانه سلامت شهدای صادقیه منطقه 3 تهران انتخاب شدند. برای ...

[ 12 ] - The relationship of emotional well-being with women’s characteristics suffering from breast cancer

Breast cancer is the most widespread diagnosed illness in women all over the world. The current study’s aim is to analyze the relationship of emotional well-being with women’s characteristics suffering from breast cancer. This research has been a correlation study. The population studied the women suffering from breast cancer being visited by clinics and hospitals of Semnan state that 250 parti...

[ 13 ] - Effect of Islamic ontology in life satisfaction among infertile women

Life satisfaction is an important and pervasive issue for all community members, including infertile women. Infertility brings about a mentally stressful situation. In this respect, life review therapy with emphasis on Islamic ontology may be an important factor in the promotion of life satisfaction and improvement of mental health. The study population included infertile women referred to the ...

[ 14 ] - بررسی کیفی نقش حمایت شخصی-اجتماعی بر احساس امنیت زنان باردار زلزله زده سرپلذهاب

مقدمه: یکی از ویژگی های افراد مقاوم در برابر رویدادهای تنش زا برخورداری از حمایت شخصی- اجتماعی است. این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت شخصی و اجتماعی بر احساس امنیت زنان باردار ساکن در مناطق زلزله زده انجام شده است. روش اجرای این پژوهش به صورت کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه‌ی عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. نمونه‌ی پژوهش دربرگیرنده‌ی 12 نفر از زنان باردار...

[ 15 ] - نقش عوامل حمایت روانی اجتماعی بر انطباق‌پذیری دانش‌آموزان کنکوری در بحران زلزله

Purpose: The purpose of this study was to identify the life experience of Minority Students in Sar-e-Pol-e Zahab city in order to investigate the role of psychosocial support factors on their adaptability in earthquake crisis situations. Method: The research was conducted with qualitative approach and content analysis method in 1397 in Sar-e-Pol-e Zahab city. Sampling was based on purpose and ...

[ 16 ] - Explanation of Emotional Schemas (ESs) on Social Relationship in Students with Physical Disability: A Qualitative Study

Introduction: Social relationship play an important role in improving the quality of life and promoting mental health and affects physical health and psychological well-being so that people through it, establish their identity and integrate themselves into society. Therefore, the aim of this study was to explain emotional schemas (ESs) on social relationship in students with physical disability...

[ 17 ] - بررسی و مقایسة شاخص‌های توانمندی روان‌شناختی زنان روستایی و شهری در بحران

توانمندی روان‌شناختی زنان فرایندی است که در آن زنان به لحاظ شناختی و رفتاری برای سازماندهی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود توانمند می‌شوند. این پژوهش با هدف مقایسة شاخص‌های توانمندی روان‌شناختی در زنان روستایی و شهری انجام گرفت. در این پژوهش، زنان ساکن در شهر سرپل ذهاب و روستاهای همجوار، که پس از زلزلة کرمانشاه همچنان در شهر و روستای خود ماندند و با وضعیت منطقة سکونت خود انطباق یافتند، جامعة...

[ 18 ] - بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانه‌ی طلاق

چکیده : یکی از راهکارهای اساسی کاهش طلاق استفاده از خدمات مشاوره تعارضات زناشویی است. ولی خیلی از زنان درآستانه‌ی طلاق انگیزه چندانی برای مشاوره ندارند. برای مشخص کردن این گروه از زنان در آستانه طلاق و ایجاد انگیزه مشاوره در آنها، این پژوهش با هدف تدوین مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانه‌ی طلاق انجام گرفت. روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان در آستانه طلاق ...