معصومه اسمعیلی

دانشیار مشاوره – هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

[ 1 ] - تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

مقدمه: شناختن هر چه بیشتر خانواده ، درکی عمیق از ساختار و کارکرد خانواده به ارمغان می آرود.بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوسازی توسعه با همراهی تکنولوژی های ارتباطی بر ساختار خانواده است. روش: در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه مبنایی برای بررسی درک و تفسیر تغییرات نوسازی ،تکنولوژی های ارتباطی ، استفاده شد.جامعه پژوهش شامل افرادی بودند که بالای 30 سال سن داشتند که با نمونه گیری نظری...

[ 2 ] - تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چند بعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی (مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی)

هدف پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل آموزش زوج‌درمانی بوم‌شناختی چندبعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی با تأکید بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع استقرایی بود.  جامعۀآماری این پژوهش را کلیۀ مشاورین وابسته به سازمان بهزیستی استان مرکزی تشکیل می‌دهند که حدودا 200 مشاور هستند. مشارکت‌کنندگان در پژوهش با استفاده از روش در دسترس با توجه به شرایط م...

[ 3 ] - ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی :یک مطالعه گراندد تئوری

رشد پس از سانحه به تغییرات مثبت در زندگی که از حوادث ترومایی به وجود آمده است، اشاره دارد. این پژوهش با هدف ارائه الگویی از عوامل موثر در رشد پس از حادثه در بیماران سرطانی انجام گرفت. این پژوهش با شیوه کیفی و روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند آزمودنیها برگزیده وتا جایی که در جریان مصاحبه اطلاعات جدیدی به دست می آمد، ادامه پیدا کرد. سرانجام 15 بیمار سرطانی انتخاب شدند وا...

[ 4 ] - اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی بود. جهت تعیین اثربخشی این الگو بر افزایش معناداری زندگی از روش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند. جهت ارزیا...

[ 5 ] - حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

چکیدههدف و زمینه : حل تعارض سازنده می تواند منجر به نتایجی همچون رضایت زناشویی، تقویت رابطه و بهزیستی گردد. هدف این مطالعه کاوش حوزه های تعارض زوجین رضایتمند ایرانی و راهبردهای حل تعارض این زوجین است.روش:10 زوج رضایتمند ایرانی در این پژوهش شرکت کردند، آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه‌گیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل محتوای قراردادی به‌منظور استخراج...

[ 7 ] - ارائه الگوی خانواده درمانی سهم گذاری در حل تعارضات خانواده

این پژوهشبا هدف ارائه یک الگوی مشاوره ازدواج و خانواده صورت گرفته است. به اینمنظور ابتدا مقدمه­ای بر چگونگی تشکیل خانواده، تحولات خانواده در جهان و تأثیرپذیریو تأثیرگذاری این تحولات در زندگی انسان، با توجه به متون مرتبط ارائه‌شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش استقرایی-قیاسی است. سطح تحلیل در این جستار هم تهیه یک گزارش توصیفی از آیات درباره ازدواجو خانواده و هم گسترش یک نظریه درباره از...

[ 8 ] - تاثیرآموزش حقوق متقابل والد – فرزند از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بر کاهش تعارضات والد- فرزند

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آگاهی از حقوق متقابل والد- فرزند از دیدگاه آموزه های اسلامی برکاهش تعارضات والد – فرزند (مادر- دختر) در نوجوانان انجام گرفته است. روش: روش پژوهش تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1392-1391 بودند. نمونه مورد پژوهش که شامل 24 نفر( 8 نفر والدین ، 8 نفر ...

[ 9 ] - مطالعه اثر بخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی بر کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه صورت گرفته است به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره 18 آزمودنی که تشخیص PTSD گرفته بودند و موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزاری که در این پژوهش بکار گرفت...

[ 10 ] - بررسی کیفی عوامل مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه (مطالعه پدیدارشناسانه)

پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفی عوامل مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه انجام‌شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل آن دسته زنانی که بیشتر از 3 سال از طلاق آن‌ها گذشته و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند تا حد اشباع (15 زن مطلقه سازگار و 15 زن مطلقه ناسازگار) از جامعه مذکور بوده است. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته اطلاعات مرتبط با افراد نمونه جمع‌آوری شدند و پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها ...

[ 11 ] - مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

هدف:هدف این پژوهش بررسی مقایسه ‏ای درمان شناختی رفتاری با روان درمانی بین فردی در افزایش رضایت زناشویی زنان باردار بود. در دوره بارداری به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و روانشناختی زنان، رابطه زوجین دچار تغییراتی می‏شود که علاوه بر تأثیر بر سلامتی مادر و نوزاد، رضایت زناشویی زوج‏ ها را تحت تأثیر قرار می‏دهد. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان باردار مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بهداشت باروری...

[ 12 ] - ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‏های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج)

هدف: رویداد ازدواج ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که بخش بسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی هر فرد را در برمی‏گیرد و چگونگی آغاز و شکل‏گیری روابط از طریق طی دوران نامزدی بر روی رفتارها و برخوردهای بعدی زوج اثرگذار است. بنابراین شناسایی عواملی که زمینه ساز تعارض در خانواده‏ها قبل از ازدواج می‏شود، ضروری به نظر می‏رسد تا در جهت پیشگیری از گسستگی عاطفی و قانونی خانواده‏ها و همچنین افزایش رضایت زن...

[ 13 ] - اثربخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان

هدف: ‌پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی، فرهنگی و معنوی بر ناسازگاری زناشویی زنان متاهل انجام شد. روش: ‌با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان کرمانشاه در سال 91-92تعداد20نفر انتخاب و صورت تصادفی در دو گروه 10 نفره آزمایشی و گواه گمارده شدند. پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. برای گروه آزمایش 10 ...

[ 14 ] - بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه مشاوره پیشگیری از طلاق بر کیفیت زندگی و انصراف از طلاق زوج های در آستانه طلاق

هدف: به دلیل افزایش روز افزون طلاق در اکثر کشورها، ازجمله ایران و تاثیرات مخربی که این پدیده می تواند بر روی زوج ها، فرزندان و جامعه بگذارد، برای کاهش این پدیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی الگوی مشاورۀ پیشگیری از طلاق بر کیفیت زندگی و انصراف از طلاق زوج های در آستانه طلاق صورت گرفت. روش: طرح پژوهش از نوع تحقیق نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نامعادل است.  جامعه آماری پژوهش ر...

[ 15 ] - پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه

رشد روزافزون میزان طلاق، آن را به یک معضل مهم اجتماعی تبدیل کرده است و این امر توجه بسیاری از محققان را به بررسی علل و پیامدهای افزایش طلاق و لزوم سازگاری با شرایط پس از آن به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس ‌از طلاق زنان مطلقه انجام شد. در پژوهش حاضر روش تحقیق همبستگی بود و داده‌ها از طریق پرسشنامه، مطالعۀ میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد...

[ 16 ] - تأثیر آموزش آگاهی سیال به مادران بر بهبود روابط والد- فرزند

پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش آگاهی ­سیال به مادران بر بهبود روابط والد- فرزند انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بهارستان (از توابع استان تهران) در سال تحصیلی 94-93 همراه مادرانشان تشکیل می‌دادند. نمونه حاضر در پژوهش تعداد 24 نفر از دانش آموزان به همراه مادرانشان بودند که روابط خوبی با یکدیگر نداشتند و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای همراه با مصاحبه انتخاب شده بو...

[ 17 ] - بررسی کیفی وضعیت عاطفی و خانوادگی مصدومین بمباران شیمیایی سردشت

هدف: پژوهش حاضر، به منظور بررسی کیفی وضعیت عاطفی و خانوادگی مصدومین بمباران شیمیایی سردشت انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی (از نوع تفسیری) می باشد و جامعه آماری آن کلیه مصدومین بمباران شیمیایی سردشت بودند. نمونه شامل 15 مرد و 15 زن بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی وضعیت عاطفی و خانوادگی مصدومین بمباران شیمیایی سردشت از افراد نمونه مصاحبه نیمه ساختاریافت...

[ 18 ] - بررسی ابعاد هستی شناسی مذهبی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا

هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد هستی شناسی مذهبی در گفتگوهای درون شخصی زوجین مذهبی برخوردار از رضایت زناشویی بالا بود. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در 11 زوج (11 زن و 11 شوهر) مذهبی (مسلمان) برخوردار از سازگاری زناشویی بالا انجام گرفت. این زوجین به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پاسخ های شرکت کنندگان به حالت...

[ 19 ] - سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب‌شناسی روانی انسان مبتنی بر آن

در این پژوهش، سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب‌شناسی روانی انسان مبتنی بر آن، بررسی شد. این پژوهش، یک تحقیق کیفی است که ارزیابی آن بر اساس روش تحلیل محتوا و روش هرمنوتیک [به عنوان یک روش تحلیلی] صورت گرفته است. نمونه این تحقیق که برابر جامعه تحقیق است، کلیه کتب مرجع در دسترس در زمینه حکمت متعالیه و پست‌مدرن بوده است. پس از مطالعه و ...

[ 20 ] - ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط الگوهای فرزندپروری والدین و جایگاه فرد در خانواده براساس ترتیب تولد در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان بود. جامعه‌ی آماری را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل تشکیل داد که از بین آن ها تعداد 310 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه های ﺳﻨﺠﺶ اﻫﻤﺎﻟﻜﺎری ﺗﺎﻛﻤﻦ، الگوهای فرزندپروری رابینسون و یک پرسشنام...

[ 21 ] - تعارضات زناشویی زوجین فاقد فرزند در آستانه طلاق: یک مطالعه کیفی

مقدمه: در حال حاضر، بالا رفتن آمار طلاق، یکی از مهم‌ترین مسائل نگران کننده جامعه محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف اصلی بررسی علل تعارضات زناشویی در مرحله ازدواج از دیدگاه زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه خانواده انجام پذیرفت. روش: بدین منظور در قالب یک طرح کیفی، 32 نفر از مراجعه‌کنندگان به دادگاه خانواده به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده‌ها با استفاده از مصاحبۀ عمیق نیمه ساخت...

[ 22 ] - P8: Efficacy of Life Review Therapy with Emphasis on Islamic Ontology on Decreasing PTSD Symptoms

لطفاً به چکیده انگلیسی مراجعه شود.

[ 23 ] - تأثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر شهر بیرجند

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش الگوی تعلیمی بر بهبود روابط والد-فرزند و تقویت هویت ملی و دینی بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر کلاس دوازدهم هنرستان‌های شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-95 بودند. از این جامعه تعداد 30 نفر که ویژگی‌های ورودی موردنظر را داشتند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب ش...

[ 24 ] - بررسی اثربخشی آموزه‌های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات بر مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 89- 90

این پژوهش به منظور تعیین میزان اثربخشی آموزه‌های اخلاقی-اجتماعی سورة حجرات بر مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموران انجام شد. روش تحقیق به کار گرفته‌شده از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. به این منظور، از میان مدارس منطقه دو شهر تهران، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای، ابتدا یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و در مرحله بعد دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر کلاس 1...

[ 25 ] - تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان

این پژوهش، با هدف تعیین تأثیر آموزش ذهن­آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان انجام شد. جامعه آماری، کل دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه شهرستان بهارستان (از توابع استان تهران) در سال تحصیلی 1394-1393 مشغول به تحصیل و مادرانشان بود. از بین این دانش‎آموزان، تعداد 24 نفر به روش نمونه‌برداری خوشه‌ای انتخاب و به‌ صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خ...

[ 26 ] - ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسشنامه­ی کیفیت زندگی مبتنی بر آراء جوادی آملی است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و پرسشنامه محقق ساخته توسط 350 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که به روش نمونه ‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، پاسخ داده شد. در ساخت پرسشنامه از کتاب­های آیت جوادی آملی استفاده شده است. به منظور بررسی روایی از روش­های روایی صوری، محتوایی و روایی سازه (...

[ 27 ] - تجربۀ زنان تهرانی از بی‏ اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی: یک مطالعۀ کیفی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربة زنان تهرانی از بی‏اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی است. اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریة مبنایی با استفاده از نمونه‌گیری نظری به‌دست آمده است. با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند، در هر مرحله با توجه به تحلیل داده‏های پیشین از بین زنانی که تجربیات و دغدغه‏هایی در روابط اجتماعی به طور اعم و روابط همسایگی به طور اخص داشتند، در دورة انجام پژو...

[ 28 ] - Effect of couple’s schema therapy in decreasing couples’ tendency to divorce among divorce-applicant couples

The current study aimed to survey the effect of couple’s schema therapy in reducing the tendency to divorce among divorce applicant couples. An experimental study was carried out in the form of single-subject design. The population study consisted of self-referential or referring couples to counseling centers as well as the counseling center of justice department. Three couples (wife and husban...

[ 29 ] - A theoretical framework of divorcing couples experience

Divorce is an event affecting couples, children, families, and community. Little is known about the perception of Iranian couples who intended to get divorced with regard to the process of decision making on divorce. The purpose of this study was to build a theory about the process that leads the couples to get divorced. The grounded theory in qualitative paradigm was used. Ten couples were int...

[ 31 ] - Development and validation of Islamic quality of life questionnaire

The quality of life is mainly measured by multiple conceptual frameworks which neglect the cultural-religious context of the societies. Hence, there is not a unique instrument to assess life quality. The present study strives to develop and validate a quality of life questionnaire in light of Javadi Amoli’s view. In this study, the researcher-made questionnaire has been answered by 400 bachelor...

[ 32 ] - بررسی و ارزیابی ماهیتِ (چیستی) روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی

مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی در دهه های اخیر در ایران، در حال گسترش بوده است و پژوهش های مختلفی ذیل این عنوان به انجام رسیده است. با وجود اهمیت ماهیت روان شناسی اسلامی، متاسفانه مطالعات انجام شده تاکنون به طور نظام مند به چیستی یا ماهیت روانشناسی اسلامی نپرداخته اند و فقدان بحث پیرامون این مساله به وضوح مشخص است. در مقاله حاضر پژوهشگر تلاش کرده است تا با بررسی مطالعات منتسب به روان شناسی ...

[ 33 ] - Effect of Strengthening Family Coping Resources on Emotion Regulation of Family Caregivers of Patients with Schizophrenia

Background: Strengthening the coping resources as an instruction for anxiety-regulation may affect the emotion-regulation of families. Regarding the significant role of families in health of these patients, it seems that interference in strengthening coping resources affects their emotion-regulation. Aim: This study aimed to determine the effect of strengtheni...

[ 34 ] - دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

یکی از موضوعات و مقولات مهم و اساسی زندگی انسان که در پیشبرد اهداف فردی و اجتماعی او نقش موثر و حائز‌ اهمیتی دارد، مفهوم استعداد و شناخت توانمندی‌های او است. از آنجا که قدم اول این شناخت، داشتن تعریفی مشخص از این مفهوم می‌باشد، پژوهش حاضر درصدد برآمد به واسطه اشراف‌خداوند به ساختارهای وجودی‌انسان، تعریف‌موردنظر را به شیوه کیفی و به روش استقرایی اکتشافی در قرآن‌کریم مورد بررسی قرار دهد. برای این...

[ 35 ] - Ethics-Based Parenting Model: Definition and training Principles based on Allameh Tabataba'i View Point

Aim: Ethics, that is, a permanent endurance of good moral qualities in the form of "Manesh" in human beings, which can not be achieved through mere moral education. Therefore, the purpose of this study is to obtain an ethics-based approach to parenting. Methods: For this purpose, in the first part of the study, we examined and explained the definition and principles of ethics- based training fr...

[ 36 ] - Phenomenology of mothers marital identity changes after the birth of the first child from the perspective of their spouse

The purpose of this study was to study the marital identity changes in women after the birth of the first child from their spousechr('39')s point of view. To achieve this goal, a qualitative approach and a descriptive phenomenological method were used. The research community is Fathers living in Tehran that at least one year and at most seven years passed from the birth of their first child. Pu...

[ 37 ] - Study of hope discourse in adolescents with identity achievement

The purpose of this study was to identify the components of hope discourse in adolescents with identity achievement after passing through the adolescent crisis. The present research has been conducted with a qualitative approach and the descriptive phenomenology of data collection. The statistical population included accessible adolescents who wished to participate in this study, also sampling ...

نویسندگان همکار

کیومرث فرحبخش 5  

سمیه کاظمیان 4  

Kioumars Farahbakhsh 4  

Dehdast, Kowsar 3  

احمد برجعلی 3  

نوده ئی, داوود 3  

مینا آخوندی درزی 2  

موسی ریاحی 2  

عبدالله شفیع آبادی 2  

Nezhadmohamad Nameghi, Atefeh 2  

Bagheri, Fariborz 2  

Kazemiyan, Somayeh 2  

بابک اسلام زاده 1  

احمد خاکی 1  

حسین سلیمی بجستانی 1  

عبدالله معتمدی 1  

حسین سلیمی بجستانی 1  

مرتضی فاضل 1  

حسین اسکندری 1  

میرسعید جعفری 1  

الهام فتحی 1  

منیژه دانشپور 1  

داوود نوده ئی 1  

آتوسا کلانتر هرمزی 1  

طاهره جباری 1  

علی قره داغی 1  

عبدالله شفیع آبادی 1  

علیرضا کیامنش 1  

سمیه کاظمیان 1  

بختیار ملک یاری 1  

نادر کریمیان 1  

محمد سعید ذکایی 1  

یاسر رضاپور میرصالح 1  

آتوسا کلانتر هرمزی 1  

علی دلاور 1  

شبنم وازپور 1  

صادق حسن نیا 1  

یوسف اعظمی 1  

حاجی حیدری, زهرا 1  

طالبی, ابوتراب 1  

حسین اسکندری 1  

فریبا فرازی 1  

محمد حاتمی 1  

صدرالدین شریعتی 1  

مرتضی کرمی 1  

احمد برجعلی 1  

اعظم دشتی 1  

Kazemi, Farangis 1  

Ozouni-Davaji, Rahman Berdi 1  

Abolfazl Hatami Varzaneh 1  

Shafiabadi, Abdollah 1  

خسرو باقری نوعپرست 1  

فهیمه فداکار داورانی 1  

Narges Zarei 1  

منصوره ابوالحسنی 1  

هادی بهرامی احسان 1  

Jahandar, Ebrahim 1  

Mahmoudpour, Abdolbaset 1  

Mohseni, Mehrzad 1