ریحانه طالبی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران در سال 1394 - 1395 بود. نمونه مورد پژوهش از بین دانش آموزان دختر پایه اول و دوم دبیرستان‌های علوم انسانی منطقه 2 تهران که به‌صورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ ای چندمرحله‌ای انتخاب شد و شامل190 نفر بود. ابزار ...

[ 2 ] - مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

هدف:هدف این پژوهش بررسی مقایسه ‏ای درمان شناختی رفتاری با روان درمانی بین فردی در افزایش رضایت زناشویی زنان باردار بود. در دوره بارداری به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و روانشناختی زنان، رابطه زوجین دچار تغییراتی می‏شود که علاوه بر تأثیر بر سلامتی مادر و نوزاد، رضایت زناشویی زوج‏ ها را تحت تأثیر قرار می‏دهد. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان باردار مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بهداشت باروری...

[ 3 ] - اثربخشی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر عاطفه مثبت و منفی زنان دارای همسر با اختلالات روانی

این پژوهش باهدف تعیین مداخلات مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر عاطفه مثبت و عاطفه منفی زنان دارای همسر با اختلالات روانی در سال 1395 و در شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون، با گروه کنترل بود. جمعیت آماری شامل کلیه زنان دارای همسر با اختلال روانی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره تحت پوشش سازمان نظام و بهزیستی اصفهان بودند. از بین زنان 30 نفر که تمایل به...

[ 4 ] - Exemplary Child Abuse from Parents' Perspectives: Qualitative content analysis

Introduction: The Children for various reasons are always among the most vulnerable in society. They do not have the ability to protect themselves and need to help of adults including their parents and in the case of parents incompetency, issue including child abuse will occur. Therefore the current research was conducted to study the parent's Perspectives from child abuse. Method: The present ...

[ 5 ] - مقایسه شفافیت خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی در فرزندان با و بدون تجربه طلاق والدین

پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی در فرزندان با و بدون تجربه طلاق والدین انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای و از حیث زمان پس‌رویدادی بود. جامعه آماری، در دو گروه شامل کلیه فرزندان 12 تا 18 ساله با و بدون تجربه طلاق والدین در شهر تهران در سال 1398 است که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس از هر گروه تعداد 100 فرزند به‌صورت داوطلب با مراجعه به م...

[ 6 ] - بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی روان­شناختی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد. تحقیق حاضر یک پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرند بودند (۴۸۰N=) که از بین آنها تعداد ۲۱۵ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه­های عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب)، تنظیم شناختی ه...

[ 7 ] - The effectiveness of montessori method education on visual-motor abilities of students with nonverbal learning disorders

The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of Montessori method education on the visual-motor abilities of students with nonverbal learning disorders. For the purpose of this study, 4 first grade male students with nonverbal learning disabilities who were studying at Nabi Akram primary school in Bonab, during the academic year of 2019-2020, were selected based on the ...

[ 8 ] - The effectiveness of an intervention program based on multiple learning systems on reading performance, and increasing interest in reading in dyslexic students

Objective: The aim of this study was to determine the effectiveness of an intervention program based on multiple learning systems on improving performance and interest in reading of dyslexic students. Method: The study employed quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population of the study included second grade dyslexic students in Maragheh....