شهرام واحدی

استاد-دانشگاه سراسر تبریز

[ 1 ] - تأثیر مدل آموزشی مک کارتی بر عملکرد حل مسئله‌ی ریاضی و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

تحقیقات نشان می‌دهد مدل‌های آموزشی بر مؤلفه‌های مربوط به یادگیری تأثیر مثبت دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر مدل آموزشی مک کارتی، بر عملکرد حل مسئله و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هشتم انجام گرفت. طرح آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون روی 50 دانش‌آموز دختر که به‌صورت تصادفی از بین دانش‌آموزان دختر پایه هشتم در سال تحصیلی 94-95 به‌صورت تصادفی پند مرحله‌ای انتخاب شدند و در دو...

[ 2 ] - ارزیابی چند خط پایه از نقاشی‌درمانی بر کاهش علایم پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی

تشخیص و درمان مشکلات رفتاری-هیجانی کودکان در سال‌های پیش دبستانی امکان بهبود آن را افزایش می‌دهد. یکی از شایع‌ترین مشکلات رفتاری کودکان خردسال که موجب مراجعه به مراکز بهداشت روانی می‌گردد، پرخاشگری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی می‌باشد. در این تحقیق از طرح چند خط پایه‌ای تک آزمودنی استفاده شد. در طرح مذکور مشاهده یا اندازه‌گیری را در فواصل...

[ 3 ] - مطالعه پدیدارشناختی مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان دبیرستانی:چالش‌های هیجانی- اجتماعی و تحصیلی

  شناخت چالش‌های موجود دانش‌آموزان دوره دبیرستان  به دلایل واقع شدن در مرحله حساس رشد شخصیت و ضرورت پاسخگویی به انتظارات این مرحله، دارای اهمیت ویژه‌ای است زیرا هرگونه مداخله مشاوره‌ای نیازمند شناخت این چالش‌هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب معلمان، مشاوران و مدیران مدارس از مشکلات رفتاری دانش‌آموزان مقطع دبیرستان بود. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه معلمان، مشاو...

[ 4 ] - نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک‌های پردازش هویّتی جوانان

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد دلبستگی به والدین، فرایندهای شناختی (پردازش منطقی و شهودی) و شکل‌گیری سبک‌های هویّتی دانشجویان با روش پیماشی انجام شد. برای این منظور، 280 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های دلبستگی والدین، پرسشنامه شکل‌گیری هویّت، مقیاس باور به شهودی و نیاز به شناخت را تکمیل کردند. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، پژوهش حاض...

[ 5 ] - اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی، ذهن‌آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل‌ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه

تعلل‌ورزی تحصیلی پدیده‌ای رایج در بین دانش‌آموزان است. تعلل‌ورزی با عوامل مختلف فردی و محیطی ارتباط دارد و به پیامدهای تحصیلی و عاطفی منجر می‌شود. پژوهش حاضر به‌منظور استخراج مؤلفه‌های تعلل‌ورزی از تجارب بی‌واسطه دانش‌آموزان، تدوین و اجرای برنامه‏ی آموزشی در جهت ارزیابی اثربخشی آن بر تعلل‏ورزی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان انجام شد. طرح مطالعه‏ی فعلی از نوع ترکیبی کیفی- کمّی بود. 30 نفر از دانش‏آم...

[ 6 ] - پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین

دف از پژوهش حاضر، پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایه سوم رشته تجربی بر اساس جهت گیری هدف دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان، والدین بود . بدین منظور تعداد 228 نفر دانش آموز ( 145 دختر و 83 پسر ) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جامعه آماری شامل همه دانش آموزاان پایه سوم تجربی ناحیه یک شهر تبریز بود. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب ریاضی کازلسکیس، پرسشنامه هدف پیشرفت ت...

[ 7 ] - فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی با توجه به نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی در قالب الگوی علی بود. بدین منظور، 420 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم دوره متوسطه شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه‌های فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌شناختی اساسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج ...

[ 8 ] - تاثیر کیفیت و کمیت دیدگاه دیگران در دیدگاه‌گیری بصری

For some time researchers have focused on processes involved in mind-reading investigation the limitations in what is called automatic mind reading. As a part of mind-reading, visual perspective taking formed the base in the present study.  The study was performed to determining the impact of quality and quantity of others’ perspective on visual perspective taking. For this purpose, ...

[ 9 ] - اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری پن برتنظیم شناختی هیجان افرادافسرده

Background & Aims: Cognitive emotion regulation has a dramatic role in causing emotional problems such as depression. Since the cognitive emotion regulation processes are educable, this study aimed to concern the effectiveness of Penn Resiliency Program (PRP) on cognitive emotion regulation in depressed people. Materials & Methods: This quasi-experimental study included a pretest and pos...

[ 10 ] - اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی

چکیده مقدمه: مقیاس رضایت از زندگی یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه‌گیری شادمانی ذهنی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه تجدید نظر شده مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی بود. روش: روش این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی است. نمونه تحقیق را 370 نفر از دانشجویان کارشناسی دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل می‌دهند که به روش نمونه‌...

[ 11 ] - خودتنظیمی به عنوان میانجی بین ابعاد والدینی غیرحمایتی و پرخاشگری نوجوانان:روش مدل یابی معادله ی ساختاری (SEM)

امروزه پرخاشگری نوجوانان به یکی از مهم‌ترین مسایل اجتماعی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین ابعاد والدینی غیرحمایتی (طرد، تهدید و سهل‌گیری)، خودتنظیمی و پرخاشگری نوجوانان با استفاده از روش مدل‌یابی ساختاری است. روش‌کار: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. به این منظور، 192 دانش‌آموز (96 دختر، 96 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های ...

[ 12 ] - رابطه ی سبک های دلبستگی پدر و مادر با سازگاری هیجانی، رفتاری و اجتماعی در دانشجویان غیربومی سال اول

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی پدر و مادر با کفایت اجتماعی و سازگاری اجتماعی هیجانی در نمونه ای از دانشجویان شهرستانی سال اول دانشگاه تبریز بود. روش کار: در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مقطعی، تعداد 182 دانشجو (91 دختر، 91 پسر) مقیاس های دلبستگی بزرگسالان و پرسش نامه های سازگاری اجتماعی هیجانی وکفایت اجتماعی را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با روش تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. ی...

[ 13 ] - بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در بین دانشجویان

زمینه: پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، ادراکات افراد در مورد جدایی روان‌شناختی از والدین‌ را ارزیابی می‌کند. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، شامل پایایی، روایی، تغییرناپذیری اندازه‌گیری در بین گروه‌های جنسی و تحلیل عاملی، به‌منظور آماده‌سازی جهت کاربرد در پژوهش‌های تربیتی و بالینی انجام‌شده است. روش: در پژوهش مقطعی حاضر، از بین جامعه آماری (3434...

[ 14 ] - فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: آزمون یک الگوی عِلّی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در قالب یک الگوی عِلّی بود. بدین منظور، 420 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم دوره متوسطه شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌های فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌شناختی اساسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج ...

[ 15 ] - تحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان: نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌‎شناختی اساسی

از خودبیگانگی، حالت انزوا از یک گروه یا فعالیتی است که انتظار می‌رود فرد در حالت عادی با آن گروه احساس همبستگی نموده یا با آن فعالیت درگیر شود. نوجوانانی که دچار از خودبیگانگی تحصیلی هستند، تبدیل به بزرگسالانی می‌شوند که از لحاظ اقتصادی و سیاسی منزوی بوده و در فقر زندگی می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی چندسطحی رابطه فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی و از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان بود. بدین ...

[ 16 ] - اثربخشی آموزش‌ شناختی ارتقا بر میزان قربانی‌شدن عاطفی دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری دوره دوم متوسطه

هدف‏ پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر میزان قربانی‌شدن عاطفی دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری مدارس دوره دوم متوسطه شهر بوکان در سال تحصیلی 93-92 بود. ارتقای امید در نظریه اسنایدر، فرایندی انگیزشی - شناختی است که به افراد در معرض رویدادهای ناسازگار زندگی، توانایی طراحی، اجرا و پیگیری اهداف را می‌بخشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه‏‌آزمایشی با طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با ...

[ 20 ] - اثربخشی اصلاح رفتار شناختی بر کاهش رفتار امتناع از مدرسه رفتن در دانش‌آموزان دختر: مطالعه‌ تک‌آزمودنی

دانش‌آموزان در مدرسه ممکن است با شرایط آزاردهنده‌ متعددی روبه­رو ‌شوند که باعث ایجاد ترس و اضطراب در آن‌ها می‌گردد و این مسئله تمایل آنها را به حضور در مدرسه کاهش می‌دهد، تحقیق حاضر به­منظور بررسی اثربخشی اصلاح رفتار شناختی بر کاهش رفتار امتناع از مـدرسه رفتن دانـش‌آموزان دختر انجام گردیـد. در این پژوهش چهار دانش­آموز دارای رفتار امتناع از مدرسه بر اساس مقیاس تجدیدنظرشده‌ امتناع از مدرسه (فرم د...

[ 21 ] - رابطه کنترل هیجانی با تعلل‌ورزی دانش‌آموزان دوره متوسطه

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کنترل هیجانی با تعلل­ورزی دانش­آموزان انجام گردید. نمونه پژوهش شامل 302 دانش­آموز مقطع متوسطه نظری مشغول به تحصیل در مدارس دولتی رشت بودند که به­وسیله نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب گردیدند. اطلاعات این پژوهش به­وسیله پرسشنامه­های تعلل­ورزی محض استیل و کنترل هیجانی راجر و نجاریان به­دست آمده است. داده­ها با روش تحلیل رگرسیون گام به گام مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژ...

[ 22 ] - مقایسه تأثیر تدریس با الگوی قیاسگری (TWA) و یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک‌های یادگیری ترجیحی بر بازده‌های یادگیری و نگرش نسبت به علوم

هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر تدریس با الگوی قیاس­گری و یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک­های یادگیری بر بازده­های یادگیری و نگرش نسبت به علوم بود. نمونه تحقیق متشکل از 107 دانش­آموز چهار کلاس سوم راهنمایی شهر تبریز بوده که به­طور تصادفی خوشه­ای از جامعه آماری انتخاب شده بودند. یکی از کلاس­ها به­عنوان گروه کنترل و کلاس­های دیگر به عنوان گروه­های آزمایشی لحاظ شدند. گروه کنترل آموزش به شیوه سنتی ر...

[ 23 ] - تحلیل روان‌سنجی پرسشنامه دلبستگی به مادر در بین دانشجویان ایرانی

هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه ابعاد دلبستگی مادر (IMA) در یک نمونه دانشجویان ایرانی بود که 402 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. برای تعیین پایایی، روش همسانی درونی و برای بررسی روایی سازه و ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی به روش مؤلفه­های اصلی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد ساختار عاملی اصلی داده­های نمونه حاضر ر...

[ 24 ] - بررسی میزان بی‌انضباطی‌های دانش‌آموزان در شرایط اعمال منابع مختلف اقتدار معلم

یکی از عوامل مرتبط با معلم که موجب ایجاد و تداوم مشکلات انضباطی دانش­آموزان می­شود، انتخاب و اعمال منابع نامناسب اقتدار از سوی معلم می­باشد. براساس طبقه­بندی منابع اقتدار اجتماعی توسط فرنچ و راون حداقل پنج منبع اقتدار قانونی، تشویقی، تخصص، مرجع و تنبیهی را می­توان برای معلمان تعریف کرد. برای آگاهی از اثرات اعمال این منابع اقتدار بر میزان بی­انضباطی­های دانش­آموزان در قالب یک طرح پژوهشی پیمایشی ...

[ 25 ] - رابطه‌ی‌ بین دلبستگی به والدین و همسالان با جدایی روان‌شناختی دانشجویان دختر و پسر جدیدالورود

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین دلبستگی به پدر، مادر و همسالان و جدایی روان­شناختی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تبریز با روش پیماشی انجام گرفت. برای این منظور 220 دانشجوی کارشناسی ترم اول با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه­های دلبستگی والدین و همسالان (آرمسدن و گرین برگ، 1987) و پرسشنامه جدایی روان­شناختی (هافمن، 1984) را تکمیل کردند. برای ارزیابی روابط بین مقیاس­های فرعی دلبست...

[ 26 ] - اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف

هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبستان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف بود. در این پژوهش شبه آزمایشی 36 دانش‌آموز دارای حافظه‌ی فعال ضعیف و عملکرد تحصیلی ریاضی پایین به شیوه‌ی خوشه‌ای انتخاب شده و در یک گروه آزمایشی و دو گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایشی به مدت 6 هفته بر اساس الگوی ویت تحت آموزش حافظه‌ی...

[ 27 ] - مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و سخنرانی بر هیجان‎های پیشرفت تحصیلی

این پژوهش شبه­تجربی با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و روش تدریس سخنرانی بر هیجان‎های پیشرفت تحصیلی دانشجوـ‎معلمان انجام شد. براساس طرح پیش­آزمون­-­پس­آزمون با گروه گواه نامعادل فرضیه­های پژوهش آزمون شد. با استفاده از روش نمونه­برداری در دسترس، دو کلاس­ از دانشگاه فرهنگیان یزد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (35=n) و گروه گواه (33=n) جایگزین شدن...

[ 28 ] - اثربخشی مداخله‏ های آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانگری بر تعلل‏ ورزی تحصیلی دانش‌آموزان

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد درمانگری بر تعلل‏ورزی دانش‏آموزان پسر متوسطه انجام شد. روش پژوهش شبه­تجربی با پیش‏آزمون، پس‏آزمون بود. جامعه‏ آماری پژوهش شامل دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 95-94 بود. به ‏منظور اجرای این پژوهش دو کلاس شامل 49 دانش‏آموز به روش نمونه‏برداری خوشه‏ای چند­مرحله‏ای انتخاب و به‏ طور تصادفی یک کلاس 25نفری به گروه آزمایش و کلاس دیگ...

[ 29 ] - تحلیل نیمرخ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی بر اساس دیدگاه خود تعیین‌گری

پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد فرد محور، نیمرخ‌های انگیزشی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان و تفاوت نیمرخ گروه‌های مختلف را از نظر میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی موردمطالعه قرار داد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی بود که از بین کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های ناحیه 1 شهرستان تبریز (12768) 718 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی به­...

[ 30 ] - ارتباط بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Introduction: One of the important requirements of nursing profession is to have critical thinking skills for the success in clinical settings. Emotional intelligence is an important factor for improving critical thinking. This study examined the relationship between emotional intelligence and critical thinking among nursing students of Tabriz University of Medical Sciences. Meth...

[ 31 ] - تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کنش‌های اجرایی مغز و یادگیری هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

زمینه و هدف: با توجه به مشکلات کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای در یادگیری و کنش‌های اجرایی، هدف از اجرای این پژوهش بررسی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کنش‌های اجرایی و یادگیری هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال نافرمانی ...

[ 32 ] - تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فارسی دوره‌ی ابتدایی براساس مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه: روش آنتروپی شانون

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب­های درسی فارسی دوره­ی ابتدایی از منظر تأکید بر مؤلفه­های هوش­های چندگانه(زبانی-کلامی، ریاضی- منطقی، تصویری- فضایی، جنبشی- بدنی، میان فردی، درون­فردی، طبیعت­گرایانه، موسیقیایی و هستی­گرایانه) است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلیل محتوا با به­کارگیری روش" آنتروپی شانون" است. جامعه آماری شامل کلیه کتاب­های درسی فارسی دوره ابتدایی است. نمونه آماری برابر با جامعه آما...

[ 33 ] - اثربخشی نقشه مفهومی در آموزش مفاهیم ریاضی و خودپندارۀ ریاضی دانش آموزان ابتدایی

یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری که بر جنبه‌های شناختی و غیر شناختی فراگیران تأثیر مثبت داشته و یادگیری معنی‌دار را تسهیل می‌کند، نقشه مفهومی است. این پژوهش به‌منظور تعیین تأثیر آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله و خودپنداری ریاضی دانش‌آموزان پسر پنجم ابتدایی انجام گرفت. برای ارزیابی اثربخشی این راهبرد از طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. دو کلاس به ...

[ 34 ] - اثربخشی تلفیقی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی بر درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

مقدمه: در زمینه درک مطلب، پژوهشگران یا دیدگاه شناختی-اجتماعی دارند و یا دارای دیدگاه یادگیری خودتنظیم هستند. خلاء تلفیق دیدگاه شناختی-اجتماعی و یادگیری خود تنظیم وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تلفیق دیدگاه شناخت اجتماعی (سکوسازی) و یادگیری خود تنظیم (راهبردهای خودنظارتی و فراشناختی) جهت بهبود درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان می‌باشد. روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون پس‌آزمون با گ...

[ 35 ] - سنجش میزان تحقق اهداف برنامة درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایة ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94- 93

هدف این پژوهش سنجش میزان تحقق اهداف برنامه درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94-93 بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری شامل 119 نفر آموزگاران پایه ششم بود که 90  نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از انتخاب گروه نمونه با استفاده از پرسش‌نامة محقق ساخته که بر اساس طیف لیکرت در پنج گزینه تهیه شده بود، اطلاعات گردآوری و تجزی...

[ 36 ] - محاسبه اندازه اثر در طرح‌های تک‌آزمودنی با استفاده از روش‌های ناهمپوش

گزارش اندازه ­اثر در طرح­های تک ­آزمودنی در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش­های متنوعی برای محاسبه اندازه اثر در طرح­های تک ­آزمودنی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف توصیف محاسبه اندازه­ اثر‌ با استفاده از روش­های ناهمپوش که غیرپارامتریک و نابسته به توزیع هستند و همچنین بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از این روش­ها را انجام شد. در یک پژوهش تک ­آزمودنی از نوع AB دوازده جلسه درمان نوروفید...

[ 37 ] - Effectiveness of School-Based Model of Positive Psychological Interventions on Secondary Student's Academic Social and Behavioral Well-being

Introduction: Educational life is one of the most important periods of life that is associated with well-being, with greater growth and progress. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of school-based positive-positive psychological interventions on the social and behavioral levels of students' educational well-being. Methods: 64 female primary school students of Arak hi...

[ 38 ] - تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمانی، دوره ابتدایی براساس مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا با به‌کارگیری روش «آنتروپی شانون» است. نمونه آماری آن کلیه کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمانی دوره ابتدایی می‌باشد؛ به این منظور از «چک‌لیست مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه» (گاردنر و فلیتهم) استفاده شد که روایی محتوایی آن را پنج نفر از متخصصان احراز کرده‌اند. نتایج ب...

[ 39 ] - تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان

کلاس جورچین معکوس، یکی از تکنیک‌های یادگیری مشارکتی است که بر اساس پویایی گروه و تعاملات اجتماعی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان در درس آمار بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل و شرکت‌کنندگان پژوهش 43 نفر از دانشجویان کارشناسی بودند. دانشجویان یک کلاس درس آمار را به روش جیگ ساو معکوس (20 نفر) و دانشجوی...

[ 40 ] - تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان

چکیدهاهداف: اختلال نافرمانی مقابله‌ای، یک اختلال شایع و ناتوان‌کننده در کودکان است که با میزان بالایی از مشکلات توجه و مشکلات ارتباطی همراه است که ماهیت پیچیده این اختلال، بررسی و به کارگیری درمان‌ های جدید از جمله ذهن آگاهی را ایجاب می‌کند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان انجام پذیرفت.مواد...

[ 41 ] - اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت‌نگر مدرسه‌محور بر سطوح بهزیستی روان‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت‌نگر مدرسه‌محور بر سطوح بهزیستی روان‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی بود. دو کلاس (٥٩ نفر) از دانش‌آموزان پسر پایۀ ششم ابتدایی منطقۀ یک شهر تهران به شیوۀ خوشه‌‌ای چند مرحله‌ای انتخاب، و به طور تصادفی در گروه آزمایش (کلاس ۲٨ نفری) و کنترل (کلاس ۳١ نفری) جایگزین شدند. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه آ...

[ 42 ] - اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی بر انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی‎ـ هیجانی بر بهبود انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. طرح این پژوهش شبه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون‎ـ پس‌آزمون همراه با گروه گواه و جامعه آماری آن شامل همه دانش‌آموزان پسر دوره دبیرستان در شهر زنجان بود. ابتدا یک مدرسه با روش نمونه‎برداری دردسترس انتخاب شد، سپس آزمودنی‎ها با روش نمونه‌برداری تصادفی، انتخاب (تعداد 44 نفر) و به‌...

[ 43 ] - Reaction Time in Creative Problem Solving and the Role of Emotion on it in one of the Military Universities Duty Staff

Introduction: One of the most critical issues in military environments is the reaction time (RT) to creative problems solving (CPS) and making decisions in this regard. One of the factors influencing the reaction time is inducing negative and positive effects. Besides, the moderating role of problem-solving synchronous variables can overshadow the interactive effect on RT. Objective: The presen...

[ 44 ] - The effectiveness of montessori method education on visual-motor abilities of students with nonverbal learning disorders

The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of Montessori method education on the visual-motor abilities of students with nonverbal learning disorders. For the purpose of this study, 4 first grade male students with nonverbal learning disabilities who were studying at Nabi Akram primary school in Bonab, during the academic year of 2019-2020, were selected based on the ...

[ 45 ] - The effectiveness of an intervention program based on multiple learning systems on reading performance, and increasing interest in reading in dyslexic students

Objective: The aim of this study was to determine the effectiveness of an intervention program based on multiple learning systems on improving performance and interest in reading of dyslexic students. Method: The study employed quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population of the study included second grade dyslexic students in Maragheh....

نویسندگان همکار

Hashemi, Toraj 5  

اسکندر فتحی آذر 4  

میرمحمود میرنسب 4  

رحیم بدری گرگری 4  

جواد امانی ساری بگلو 3  

یوسف ادیب 3  

اسکندری, فاطمه 2  

منصور بیرامی 2  

معصومه دامغانی میرمحله 2  

اسکندر فتحی آذر 2  

اکبر سلطانی 2  

فیروز محمودی 2  

Qaradaghi, ali 2  

صرفناز باقری شیخلو 1  

منصور بیرامی 1  

نرگس صادقپور 1  

فرشته گل پرور 1  

اسکندر فتحی آذر 1  

سعید قره آغاجی 1  

یوسف ادیب 1  

لیلا کلیائی 1  

نویده جهادی 1  

شفیعی, زهرا 1  

فرمانی, سعید 1  

فیروزه سپهریان آذر 1  

عدنان حسینی 1  

کمال اکبری 1  

لیلا شاهدوستی 1  

موسی پیری 1  

میرمحمود میرنسب 1  

جواد عینی پور 1  

وحیده عبدالهی عدلی انصار 1  

جواد مصرآبادی 1  

اسکندر فتحی آذر 1  

منصور بیرامی 1  

میرمحمود میرنسب 1  

یدالله ولی نژاد قناتی 1  

جواد حاتمی 1  

فاطمه فرجیان 1  

ایمان زاده, علی 1  

مرندی حیدرلو, مریم 1  

یوسف ادیب 1  

رقیه ملک زاده 1  

موسی پیری 1  

صادقی, فرزانه 1  

سعید محمودی بردزردی 1  

الناز موسی نژاد جدی 1  

محمد علی نظری 1  

Badri Gargari, Rahim 1  

Nemati, Shahrooz 1  

Taheri, َAzam 1  

لیلا عبیدی 1  

اسکندر فتحی آذر 1  

سما سادات 1  

رحیم بدری 1  

مجتبی عاشوری 1  

مینا محبی 1  

Jahandari, Peyman 1  

Khoddami, Mohammad 1  

Movahedi, Mohmmad Hassan 1  

Soltani, Nadia 1  

Armun, Saeed 1  

nemati, shahrooz 1  

rasouli, somayyeh 1