تورج هاشمی نصرت آباد

استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران و غیرکاربران شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: فیس بوک وکلوب)

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران شبکه ها‌ی اجتماعی مجازی و غیر کاربران بود. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 194 نفر دانشجوی کاربر و 76 نفر دانشجوی غیر کاربر در شبکه ها‌ی اجتماعی مجازی (فیس بوک و کلوب)(جمعاً 270 نفر) بود که با استفاده از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز انتخاب شدند. به منظو...

[ 2 ] - اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار

پژوهش حاضر به منظور بررسی اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی- اجباری در مقایسه با افراد بهنجار اجرا شد. روش این پژوهش از نوع مطالعات پس رویدادی(علی – مقایسه‌ای)بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بودند که از میان آن‌ها نمونه‌ای 100 نفری انتخاب شدند؛ بدین ترتیب که چهار گروه 20 نفره دارای حالت‌های وسواسی(شستشو، وارسی، کندی و تردید) با استفاده از نمو...

[ 3 ] - پیش‌بینی آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و منبع کنترل

این پژوهش با هدف پیش‌بینی آسیب پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس و منبع کنترل انجام شد. در این راستا از روش توصیفی - همبستگی استفاده شد. به منظور بررسی سؤال‌های پژوهشی، 250 زن سرپرست خانواده به صورت تصادفی ساده از میان زنان سرپرست خانواده شهر شیراز انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های نشانگان استرس خدایاری‌فرد، ر...

[ 4 ] - اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار

هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار بود. طرح این پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 90 زوج (180 نفر) به عنوان گروه آزمایشی و 30 زوج (60 نفر) به عنوان گروه کنترل بودند که به صورت تصادفی از میان زوج‌های ناسازگار مراجعه کننده به دادگاه خانواده یا مراکز و کلینیک‌ه...

[ 5 ] - اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت گیری اهداف اجتماعی

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش­آموزان قربانی قلدری با توجه به نقش جهت­گیری اهداف اجتماعی بود.طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه شامل دانش­آموزان دختر قربانی قلدری در مدرسه بود که در پایه هفتم و هشتم دوره اول مقطع متوسطه مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 96 دانش‌آموز قربانی قلدری بود که با توجه ...

[ 6 ] - نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی اضطراب امتحان

اضطراب امتحان حوزه‌های مختلفی از زندگی تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد که می‌تواند عملکرد فرد را دچار اختلال کند. با توجه به این موضوع، هدف این پژوهش، بررسی نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی اضطراب امتحان در دانشجویان بــود. روش این پژوهش توصیفی_ همبستگی است و جامعه‌ آماری آن را کلیه‌ دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر تبریز تشکیل دادند. تعداد 200 نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شد...

[ 7 ] - برازش روابط علی - ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و عملکرد شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی

  Background and aims: since faculty members are among the most important assets of higher education institutes, surveying and identifying factors associated with these sources which can be effective on their performance & stress, have gained increasing importance. Accordingly, the aim of this study was surveying the mediating effect of individual accountability in causal relations among consci...

[ 8 ] - نمودهای جدید اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی در آیینۀ باندهای فرکانسی الکتروانسفالوگرافی کمّی: رویکرد نظری معاصر

هدف: هدف این پژوهش، بررسی مروری نمودهای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی براساس باندهای فرکانسی الکتروانسفالوگرافی کمّی بود. روش: در این مطالعه، به منظور تعیین تفاوت رویکردهای نظری نوین در تشخیص و طبقه‌بندی اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل نظری نشان داد که در یک دهۀ اخیر، مطالعات متمرکز بر فعالیت مغز افراد مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی رو به گسترش بوده...

[ 9 ] - تأثیر خودآموزی کلامی ‌بر بهبود نشانه‌های مرضی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

هدف :در این پژوهش اثر خودآموزی کلامی بر علائم مرضی کودکان مبتلا به اختلال بی‌اعتنایی مقابله‌ای مورد بررسی قرار گرفت.روش :با بهره گیری از طرح نیمه آزمایشی ، نمونه‌ای شامل 40 نفر از دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم مبتلا به اختلال بی‌اعتنایی مقابله‌ای از مدارس ابتدایی شهر تبریز انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات : شامل ملاکهای تشخ...

[ 10 ] - تأثیرآموزش خودگردانی رفتارهای توجهی، خودگردانی رفتارهای انگیزشی و خودآموزی کلامی برکاهش نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر آموزش خودگردانی رفتارهای توجهی، خودگردانی رفتارهای انگیزشی و خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه‌های نارسایی توجه در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی انجام شده است. روش: تعداد 60 دانش‌آموز پسر پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی به شیوه  غربالگری انتخاب شدند. برای انتخاب آزمودنیها، از مصاحبه تشخیصی مبتنی بر DSMV و پرسشنامه CSI-4 ویژه معل...

[ 11 ] - بررسی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS / (BIS درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی

Background & Aims: Social anxiety disorder is one of the most common anxiety disorders. Studying the etiology of this disorder is important. The aim of this study was to evaluate the role of BAS / BIS in social anxiety disorder by mediation effect of cognitive bias. Materials & Methods: 240 students of Tabriz University were selected by cluster sampling method and then responded to the ...

[ 12 ] - اثربخشی روش درمانی AEBT بر کاهش اضطراب و اجتناب تجربی رفتارهای متمرکز بر بدن با پیگیری سه ماهه

هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی روش درمانی AEBT بر کاهش اضطراب و اجتناب تجربی اختلالات موکنی ، کندن پوست آمیخته  و ناخن جویدن در با پیگیری سه ماهه بود . این پژوهش در چهارچوب طرح تک موردی با استفاده از طرح خطوط چندگانه پلکانی طی 10 جلسه همراه با پیگیری سه ماهه بر روی شش بیمار ( برای هر اختلال دو نفر ) صورت گرفت ، نمونه ها با روش هدفمند انتخاب شدند .داده ها از طریق مقیاس های موکنی بیمارستان ماساچوست،...

[ 13 ] - طراحی برنامه آموزشی ضد‌قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش ‌قربانی‌شدن دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

هدف‏ پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزشی ضد‌قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش ‌قربانی‌شدن دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 95-94 بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون و گروه گواه بود. بدین منظور دو مدرسه با روش نمونه‌گیری هدفمند یکی به عنوان گروه آزمایشی و یکی به عنوان مدرسه گروه کنترل انتخاب شدند. سپس یک برنامه جامع ضد‌قلدری با جلسات مشخص برای هر کد...

[ 14 ] - هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکاری تهران

زمینه: انسان همواره سعی در تبیین رفتارهای خود دارد، لذا همانند همه رفتارهای دیگر خود، سعی در تبیین رفتارهای بزهکارانه و جنایت‌کارانه خود دارند. هدف: بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی نسخه تجدید نظر شده‌ی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون (GBAI-R) انجام شده است. روش: بدین منظور با استفاده از یک طرح توصیفی-مقطعی، از بین مددجویان ندامتگاه اوین و کانون اصلاح و تربیت تهران، تعداد 464 آزمودنی با ر...

[ 15 ] - پیش‌بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی مادران ایرانی

مقدمه: چگونگی رفتار والدین با فرزندان در شکل‌گیری نظام رفتاری کودکان نقش مهمی ایفا می‌کند. نوع روابط مادر کودک نظیر طرد کردن،کنترل بیش از حد، محافظت بیش از حد، الگوسازی رفتارهای اضطرابی و باورهای غیرمنطقی و خشک والدین در بروز اختلال‌های اضطرابی دوران کودکی نقش بسزایی دارند. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است و با هدف پیش‌بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبس...

[ 16 ] - پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط اهداف پیشرفت با راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم مقطع دبیرستان انجام شد. 323 دانش‌آموز (178دختر و 145 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه: 1) جهت گیری انگیزشی ،2) خرده مقیاس‌های درگیری شناختی پرسشنامه راهبردهای یادگیری و انگیزشی (...

[ 17 ] - اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با توجه به سبک‌های اسنادی آنها

در راستای بررسی اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با در نظر گرفتن اثرات میانجی سبک‌های اسنادی، تعداد 60 دانش آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان شهر تبریز انتخاب و سپس با توجه به متغیرهای سن، جنس، رشته تحصیلی و طبقه اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه 60 دقیقه‌ای آموزش‌های مربوط به مدیریت هدف را ...

[ 18 ] - مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری

هدف پژوهش حاضر مقایسه رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری بوده است آزمودنی‌ها 80 دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و روش غربال‌گری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، مقیاس قلدری ایلی‌نویز، فرم نام‌گذاری همسالان، فرم نام‌گذاری معلم، مقیاس نقش مشارکت‌کنندگان، مقیاس پیوند با مدر...

[ 19 ] - اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی آنان در مدیریت رفتار کلاس

چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری دانش‌آموزان بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی ادراک‌شدة آنان در مدیریت رفتار کلاس بود. به‌منظور اجرای پژوهش، 40 نفر از معلمان زن دورة ابتدایی به شکل تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه‌های رفتار اجتماعی دانش‌آموزان و خودکارآمدی معلمان استفاده شد. ...

[ 20 ] - فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: آزمون یک الگوی عِلّی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در قالب یک الگوی عِلّی بود. بدین منظور، 420 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم دوره متوسطه شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌های فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌شناختی اساسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج ...

[ 21 ] - اثربخشی آموزش‌ شناختی ارتقا بر میزان قربانی‌شدن عاطفی دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری دوره دوم متوسطه

هدف‏ پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر میزان قربانی‌شدن عاطفی دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری مدارس دوره دوم متوسطه شهر بوکان در سال تحصیلی 93-92 بود. ارتقای امید در نظریه اسنایدر، فرایندی انگیزشی - شناختی است که به افراد در معرض رویدادهای ناسازگار زندگی، توانایی طراحی، اجرا و پیگیری اهداف را می‌بخشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه‏‌آزمایشی با طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با ...

[ 22 ] - نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان‌نژندگرایی و برونگرایی در نشانه-های پانیک

هدف این پژوهش، تعیین نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان­نژندگرایی و برونگرایی در نشانه­های پانیک بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در راستای آن، 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) و آزمون حساسیت اضطرابی (ASI) و برای تحلیل داده­ از روش تحلیل مسیر استف...

[ 23 ] - اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهر سنندج

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پایة پنجم دبستان است. این پژوهش به صورت آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل صورت گرفت. بدین منظور از بین دانش‌آموزان پنجم دبستان شهر سنندج 80 نفر (40 دختر و 40 پسر) به عنوان نمونة آماری به صورت چند مرحله‌ای (خوشه‌‌ای + تصادفی) انتخاب شدند و پسران و دختران هر کدام به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرف...

[ 24 ] - نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس

هدفپژوهش حاضر تعیین نقش سبک‌های دلبستگی در نشانه‌های اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری عزت نفس اجتماعی بود. درراستای این هدف، 201 نفر از دانشجویان دختر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسش نامه‌های اضطراب اجتماعی (SPIN)، عزتنفس (روزنبرگ) و سبک دلبستگی (AAQ) نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام شد. برای تحلیل روابط ساختاری ازروش مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) است...

[ 25 ] - بررسی رابطه بین بدرفتاری‌های دوران کودکی، فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه و بدتنظیمی هیجانی با اختلال شخصیت مرزی

هدف از تحقیق حاضر، پیش‌بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس تجارب تروماتیک دوران کودکی (سابقه‌ی بدرفتاری و فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه از اعضای خانواده) با نقش تعدیل‌کنندگی بدتنظیمی هیجانی بود. بدین منظور، 413 شرکت‌کننده از دانشجویان دانشگاه تهران به شیوه‌ی نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، مقیاس شخصیت مرزی، پرسشنامه‌ی کودک‌آزاری و مقیاس دشواری در...

[ 26 ] - مقایسۀ اثربخشی روش پس‏خوراند زیستی و روش چندحسی فرنالد در درمان اختلال نارساخوانی

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش درمانی پس‏خوراند زیستی و روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظور سه نفر دانش‌آموز پسر و سه نفر دانش‌آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه‌گیری در دسترس از مراکز پنجگانه تبریز انتخاب شدند؛ وبه صورت تصادفی به سه گروه دو نفری (یک نفر دختر و یک نفر پسر) تقسیم شدند. گروه اول هم درمان پس‏خوراند زیستی دریافت نمود و هم درمان فرنالد (به صورت یک جلس...

[ 27 ] - اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارساخوانی دانش آموزان پایة دوم ابتدائی شهر تبریز (مطالعة موردی)

هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی  اثربخشی روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظوریک نفر دانش­آموز پسر ویک نفر دانش­آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به روش چند حسی فرنالد آموزش داده شدند. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایة منفرد به انجام رسید در راستای آن 20 جلسة آموزش با پیگیری دو ماهه و سه ماهه اجرا شد و ...

[ 28 ] - اثربخشی درمان شناختی –رفتاری مبتنی بر مدل هافمن بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و توجه متمرکز بر خود در اختلال اضطراب اجتماعی

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی –رفتاری مبتنی بر مدل هافمن بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و توجه متمرکز بر خود افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش: طرح پژوهش حاضر به صورت طرح تک آزمودنی با استفاده از خطوط پایه چندگانه پلکانی بود. طی 12 جلسه ، بر روی سه بیمار دختر، در دوره پیگیری یک ماهه و 4 ماهه اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه هراس اجتماعی ، فرم کوتاه پرس...

[ 29 ] - کاهش قلدری جسمانی و بهبود شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان: از سنجش کنشی رفتار تا طراحی مداخله رفتاری

هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری جسمانی، طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله چندجانبه کنش-محور و مقایسه مداخلات پیشایندمحور، پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین بر رفتار قلدری و شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان قلدر بود. آزمودنی‌های پژوهش شامل 60 دانش‌آموز قلدر، 15 دانش‌آموز طرفدار قلدر و 9 معلم پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌گیری تصادفی ساده و روش غربالگری انتخا...

[ 30 ] - قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی: نقش کیفیت ارتباط معلم- دانش‏آموز

قلدری یک نوع خشونت سطح پائین به شمار می‏آید که اخیراً مورد توجه پژوهشگران و روان‏شناسان حیطه‏ی تربیتی قرار گرفته است و به دو صورت نمود می‏یابد: قلدری سایبری و سنتی. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع قلدری و رابطه‏ی آن با کیفیت ارتباط معلم- دانش‏آموز در بین نوجوانان دختر مقطع راهنمایی مدارس دولتی شهر تبریز و نیز، مقایسه‏ی این متغیرها در پایه‏های مختلف تحصیلی دانش‏آموزان انجام شد. برای تحقق اهداف...

[ 31 ] - مقایسه مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی - جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی – فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه‌ی مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی، با بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی-فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی انجام شد. روش: در این مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی، 70 نوجوان دختر چاق و 72 نوجوان دختر دارای وزن طبیعی به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه-ای یک‌مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان مدارس متوسطه‌ی شهرستان تبریز انتخاب شدند. گروه‌ها ازنظر ...

[ 32 ] - اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر مؤلفه های کفایت اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری

مقدمه: ازآنجاکه نقص در کفایت اجتماعی در دانش‌آموزان قربانی قلدری یکی از عوامل تشدید و تداوم قربانی شدن این افراد است و از طرفی مطالعات انجام‌شده، حاکی از تأثیر یادگیری حل مسئله بر ارتقا کفایت اجتماعی است، در این راستا هدف ازپژوهش حاضرتعیین اثربخشی آموزش برنامه حل مسئله اجتماعی طراحی‌شده بر مؤلفه‌های کفایت اجتماعی در دانش‌آموزان قربانی قلدری بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزم...

[ 33 ] - برازش روابط علی ـ ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه‌گری همدلی شناختی و عاطفی

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی برازش روابط علی ـ ساختاری اجبار والدینی و اسناد خطا با بزهکاری با واسطه‌گری همدلی شناختی و عاطفی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت است. روش: بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی ـ همبستگی گذشته‌نگر، از بین مددجویان کانون­ اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه خود گزارشی فرز...

[ 34 ] - نقش جهت گیری اجتماعی بر رفتار اخلاقی با توجه به نقش میانجی معنویت

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جهت­گیری اجتماعی بر رفتار اخلاقی با توجه به نقش میانجی معنویت انجام شده است. روش: در این راستا، 407 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ­ای چند مرحله ­ای انتخاب شدند. جهت جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه ­های رفتار اخلاقی لوزیر (1993)، جهت­ گیری اجتماعی هاریسون (2001) و پرسشنامه محقق ساخته در زمینه معنویت مبتنی برنظریه معنویت و عقلان...

[ 35 ] - جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان

  مقدمه و  هدف: پژوهش­های مختلف، نتایج متفاوتی را در خصوص ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در زنان و مردان ارائه  کرده­اند. در این راستا، هدف این پژوهش، تعیین تفاوت ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در بین دانشجویان کارشناسی بود. روش: به این منظور، 284 دانشجوی مقطع کارشناسی (123 پسر و 161 دختر) در رشته ­های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس دانشجویان، پرسشنامه­...

[ 36 ] - مقایسه مشکلات هیجانی- اجتماعی در دانش‌آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال‌های یادگیری خواندن و ریاضی

زمینه و هدف: دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری خاص علاوه بر مشکلات تحصیلی دارای مشکلات هیجانی- اجتماعی نیز هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات هیجانی، ارتباط با همسالان، و رفتار مطلوب اجتماعی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری خاص (اختلال خواندن و اختلال ریاضی) و دانش‌آموزان بهنجار صورت گرفت.  روش: طرح پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان...

[ 37 ] - مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی در افراد وابسته به مواد و افراد سالم

Objective: This study aimed at comparing the degree of public health and social support in addicted and non-addicted people. Method: This study was causative-comparative and all addicts who had referred to addiction treatment centers in city of Khoy in 2012 constituted its population. From among this population, 60 addicts through convenience sampling method were selected and then peered with 6...

[ 38 ] - نقش باورهای غیرمنطقی، ادراکات خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در عود اختلال سوءمصرف مواد

Aim: This study aimed to determine the role of irrational beliefs system, self efficacy and social support network in predicting of relapse/non-relapse of drug misusing, and comparison of mentioned variables between these two groups. Method: For this purpose 100 persons who had repeated relapse and 100 persons who did not have relapse were selected by available sampling of Rehabilitation Organi...

[ 39 ] - بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

پژوهش حاضر در روند تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان شهرتبریز انجام گرفت. به همین منظور تعداد 60 نفر از دانش آموزان دارای تعلل ورزی بالا که از طریق غربالگری و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند. در یک طرح آزمایشی به صورت جایگزینی هدفمندبه دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع آوری اطلاعات در ...

[ 40 ] - اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر تاب‌آوری و میزان قربانی شدن دانش‌آموزان قربانی قلدری *

The aim of present research was to study effectiveness of social competence training based on Flener model on resilience and rate of victimization of students who are bullying victims. Research design was a quasi-experimental method along with pre-test/post-test and control group. The population consisted of girl victims who were studying at 7th and 8th grade in first stage of secondary school....

[ 41 ] - مقایسه ی مشکلات هیجانی، بیش فعالی و سلوک در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری خاص و دانش آموزان عادی

The aim of this study was the compression of emotional problems, hyper activity   and conduct disorders in students with learning disabilities in reading (dyslexia), mathematics (dyscalculia), and normal students. The research method was descriptive and causal – comparative and the sample was 150 elementary school students in Tabriz in the 2015-2016 Academic years. All samples were chosen by av...

[ 42 ] - رابطه نشانه های اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی با نقص نظریه ذهن

Background & Aim: theory of mind is one of the brain that facilitates social cognitive abilities or understanding of the social interaction. The aim of this study was to determine the relationship between personality disorder and paranoid, schizoid and schizotypal with impaired theory of mind.. Methods: For this purpose 210 students of Tabriz University were selected by random cluster sampling...

[ 43 ] - سنجش میزان تحقق اهداف برنامة درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایة ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94- 93

هدف این پژوهش سنجش میزان تحقق اهداف برنامه درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94-93 بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری شامل 119 نفر آموزگاران پایه ششم بود که 90  نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از انتخاب گروه نمونه با استفاده از پرسش‌نامة محقق ساخته که بر اساس طیف لیکرت در پنج گزینه تهیه شده بود، اطلاعات گردآوری و تجزی...

[ 44 ] - محاسبه اندازه اثر در طرح‌های تک‌آزمودنی با استفاده از روش‌های ناهمپوش

گزارش اندازه ­اثر در طرح­های تک ­آزمودنی در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش­های متنوعی برای محاسبه اندازه اثر در طرح­های تک ­آزمودنی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف توصیف محاسبه اندازه­ اثر‌ با استفاده از روش­های ناهمپوش که غیرپارامتریک و نابسته به توزیع هستند و همچنین بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از این روش­ها را انجام شد. در یک پژوهش تک ­آزمودنی از نوع AB دوازده جلسه درمان نوروفید...

[ 45 ] - بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان

سرشت، سبک رفتاری یک فرد است که روش‌های پاسخ خاص او را تعیین می‌کند و شامل سازمان یافتگی کارکردی متشکل از سامانه‌های متفاوت و دریافت منطقی درباره خود، دیگران و دنیا است. مشخصه اصلی الکسی تایمیا مشکل در شناخت هیجآنهای خود و تنظیم واکنش‌های احساسی در مواجهه با وقایع هیجانی است. هدف پژوهش بررسی رابطه سرشت و منش و الکسی تایمیا با اعتیادپذیری دانشجویان بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع ه...

[ 46 ] - مقایسه‌ی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد عادی

اختلالات طیف دوقطبی، بین اختلالات افسردگی و اختلالات روان پریشی قرار داده شده است. افسردگی دوقطبی به میزان بیشتری با برخی علایم همچون افسردگی غیرمعمول؛ کندی روانی- حرکتی؛ بی قراری حرکتی همراه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و افراد عادی بود. برای این منظور طی یک پژوهش پس رویدادی ،  50 بیمار زن مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I ، از میان بیماران بستر...

[ 47 ] - اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر کنش تأملی و کاهش نشانه شناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان­درمانی انتقال­محور بر کنش تأملی و کاهش نشانه­ شناختی در مراجعانِ مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفت. روش: هدف پژوهش، کاربردی و طرح آن نیمه­آزمایشی، از نوع A-B-A بود. ازمیان مراجعانِ دارای اختلال شخصیت مرزی که به بیمارستان ابن­سینا­ شهر مشهد رجوع کردند، 3 نفر به­روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به مد...

[ 48 ] - اثر بخشی تعاملی آموزش راهبردهای خودگردان-فراشناختی و خود پنداره تحصیلی بر مولفه های تاب آوری و هیجانات مثبت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

هدف:پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تعاملی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان-فراشناختی وخودپنداره تحصیلی برمولفه‌های  تاب‌آوری تحصیلی و هیجانات تحصیلی مثبت دانش آموزان انجام گرفت. روش: طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز بودند. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 نفر از دانش آموزان بودند که از طریق مطالعه مقدما...

[ 49 ] - Comparing the Effectiveness of Social-Emotional Learning Curriculum of Strong Kids on Social-Emotional Competence, Academic Resiliency and Sense of Belonging to School among Primary School Children of Affluent and Deprived Areas of Hamedan

Introduction: The current research aimed to assess the effectiveness of strong kids’ social-emotional learning programme in the social-emotional competence, academic resiliency and sense of belonging to school of primary school students in Hamedan’s affluent and deprived districts. Method:The study was carried out by following quasi-experimental unequal groups design. Four five-grade classes, p...

[ 50 ] - Structural Pattern of Death Attitude Based on Attachment Styles in Adolescents With Cancer: Mediator Role of Repression and Anxiety Sensitivity

Objectives Cancer is the fourth leading cause of death in adolescents. Psychological factors play an important role in the development and sustainability, and treatment outcomes of cancer. One of these factors is the attitude towards death. One of the variables that play a fundamental role in the attitude towards death is the quality of the parent-child relationship, which forms the attachment ...

[ 51 ] - Predict risky behaviors based on affiliation with delinquent peers, depression and problem-solving.

Purpose: The purpose of this study was to predict the occurrence of high-risk behaviors based on affiliation with delinquent peers, depression and problem-solving. Method: The research method was descriptive correlational. The sample consisted of 130 (male) students who were studying in the city of Borujen in the academic year of 2016-2017, were selected by multistage random cluster sampling an...

[ 52 ] - مفهوم و زمینه‌های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری؛ مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف‌الله

بیان مسأله: ظرافت ازجمله مفاهیم پردامنه و جهان‌شمول است که در هنر و معماری اهمیت فراوانی دارد؛ بااین‌حال به لحاظ نظری، ماهیت و جنبه‌های وجودی آن چندان مورد واکاوی قرارنگرفته است.هدف: پژوهش حاضر با هدف بازشناسی جایگاه ظرافت و مطالعۀ نحوۀ کاربست آن در طراحی آثار معماری، به‌عنوان یک دستمایه هنری صورت پذیرفته است. در این راستا با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی تلاش می‌کند ضمن بازشناسی مفهوم...

[ 53 ] - مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

بناهای گنبددار از‌جمله عناصر بصری مهم در چشم‌انداز عمومی شهرها محسوب می‌شوند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مطلوبیت زیبایی‌شناختی مکعب یا هشت‌وجهی گنبدپوش از نگاه دانشجویان در دو گروه رشته‌های هنری و غیرهنری است و سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی در ترجیحات افراد برای فرم این بناها نقش دارد؟ داده‌های این پژوهش، با استفاده از روش طبقه‌بندی کیفیت بصری و همچنین مصاحبه نیمه‌‌ساختاریافته...

[ 54 ] - اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم اجرا شد جامعه آماری پژوهش،معلمان پایه چهارم ابتدایی شهرستان بیله سوار وکلیه دانش آموزان پایه چهارم در سال تحصیلی 97-96 که تعداد 60 معلم به شیوه غربالگری دردسترس انتخاب و در گروه آزمایش 30نفر و در گروه کنترل نیز 30نفره جایگزین شدند و 3نفر از دانش آموزان هر ...

[ 55 ] - Presenting a Model for the Structural Relationships between Attachment Styles and Internet Addiction According to the Mediating Role of Self-Esteem

This study aimed to determine the structural relationships between attachment styles and internet addiction, regarding meditating the role of self-esteem. This study was descriptive-correlational. Participants were 300 undergraduate students of Tabriz University in 2018-19, selected by multistage cluster sampling. The instruments were the internet Addiction Questionnaire (Yang, 1998), Adults At...

[ 56 ] - اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان

براساس مطالعات قبلی عوامل مختلفی بر هیجان‌های تحصیلی مؤثر هستند که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس از جمله آنهاست. این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. کلیه دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر ارومیه جامعه آماری را تشکیل می‌داد...

[ 57 ] - اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر نشانه های نارسایی توجه و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی در تبریز

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی (توجه، بازداری پاسخ، حافظه فعال) بر نشانه های نارسایی توجه و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به بیش‌فعالی در تبریز بود. این تحقیق به روش نیمه آزمایشی، در یک طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون، با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری مشتمل برکلیه دانش آموزان پسر ابتدایی مدارس ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز بود. از بین جامعه مذکور نمونه ای به حجم 30 نفر به...

[ 58 ] - effectiveness of the training package of cool executive functions on normal students' academic performance of Elementary Sixth Grade

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the cool executive functions training package on academic performance in normal students. The research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population was all sixth-grade female students in Tabriz in the academic year 2018-19. 60 people were selected as the sample by conveni...

[ 59 ] - Reaction Time in Creative Problem Solving and the Role of Emotion on it in one of the Military Universities Duty Staff

Introduction: One of the most critical issues in military environments is the reaction time (RT) to creative problems solving (CPS) and making decisions in this regard. One of the factors influencing the reaction time is inducing negative and positive effects. Besides, the moderating role of problem-solving synchronous variables can overshadow the interactive effect on RT. Objective: The presen...

[ 60 ] - Predicting of Empathy Based on The Components of Executive Functions in Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Symptoms

The aim of the present study was to predict empathy based on the Componentchr('39')s executive functions in children with attention-deficit / hyperactivity disorder symptoms. The method of this study was descriptive and correlation. The statistical population included elementary school male students (ages 8 to 12 years) with attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in Tabriz in the aca...

[ 61 ] - Effectiveness of virtual reality -based worry exposure therapy on the symptoms of generalized anxiety disorder

This study aimed to evaluate the efficacy of virtual reality-based worry exposure therapy on the severity of symptoms and cognitive avoidance in patients with symptoms of generalized anxiety disorder. This study was conducted in the framework of a single-subject experimental design using multiple baselines with a 6-week follow-up. Three women with GAD were selected through a structured clinical...

[ 62 ] - Response Inhibition, Sustained Attention and Dimensions of Empathy in Children with Externalizing Disorder

Background & purpose: Externalizing behavioral disorder is one of the most common childhood psychiatric disorders. Among the psychological components that are affected in these children are executive functions and empathy. Therefore, the aim of the present study was to compare response inhibition, sustained attention and dimensions of empathy in children with externalized behavioral disorders a...

[ 63 ] - The role of psychosocial factors in social anxiety: A structural equation modeling approach

Social anxiety disorder is one of the most common psychological disorders. The purpose of this study was to investigate the structural relationships between psychosocial factors affecting social anxiety in which elements such as authoritarian parenting, emotion regulation, anxiety sensitivity, behavioral avoidance, perceived social support, and rumination examined. The present study was correla...

[ 64 ] - Investigating the relationship between early maladaptive schemas and symptoms of body dysmorphic disorder mediated by self-compassion

Introduction: Body dysmorphic has high prevalence rate and can lead to impaired daily functioning. The purpose of this study was to investigate the relationship between primary maladaptive schemas and symptoms of body dysmorphic disorder mediated by self-compassion. Methods: The research method was correlational  study using structural equation analysis. The population of the study consisted o...

نویسندگان همکار

Bayrami, Mansour 13  

کریمی, حمیدرضا 10  

Fathi Azar, Eskandar 6  

Mahmoud alilou, Majid 5  

Badri Gargari, Rahim 5  

Vahedi, Shahram 5  

نعیمه ماشینچی عباسی 3  

زینب خانجانی 3  

میرمحمود میرنسب 3  

منصور بیرامی 2  

دبیری, سولماز 2  

حمید پورشریفی 2  

مرتضی عندلیب کورایم 2  

مینا محبی 2  

adib, yousef 2  

سعیده خلیل زاد بهروزیان 2  

شادبافی, محمد 2  

رحیم بدری 2  

عبداله رشیدزاده 2  

مسعود وحدت طلب 2  

Abdolrahimpour, Roghaye 2  

Mahmood Alilou, Majid 2  

سالار کلانتری 1  

محمد محمدپور 1  

مهدی حسینی بادنجانی 1  

جلیل نوریان اقدم 1  

سجاد علمردانی صومعه 1  

حسنی, محمد 1  

سید عباس زاده, میر محمد 1  

قاسم زاده علیشاهی, ابوالفضل 1  

نظری, محمدعلی 1  

نورآذر, غلامرضا 1  

سروری, محسن 1  

عصفوری, میعاد 1  

کارسازی, حسین 1  

خانجانی, زینب 1  

فاروقی, پریا 1  

سید عدنان حسینی 1  

میرمحمود میرنسب 1  

بهرام پیمان نیا 1  

سکینه فتوحی بناب 1  

فرشته گل‌پرور 1  

جواد امانی ساری‌بگلو 1  

عدنان حسینی 1  

کمال اکبری 1  

مجید محمودعلیلو 1  

حسن غریبی 1  

زلیخا قلی‌زاده 1  

رقیه کریمی شهابی 1  

سهیلا پرواز 1  

نسرین احمدبیگی 1  

عباس بخشی پور 1  

محمد امین شریفی 1  

منصور بیرامی 1  

اعظم قلی زاده 1  

منصور بیرامی 1  

پروانه علائی 1  

حمید پورشریفی 1  

محمد احمدی 1  

لیلا کلیایی 1  

الناز آرین پور 1  

ایرانی, محمدامین 1  

قاسم بکلو, یونس 1  

محمدزاده گان, رضا 1  

وکیلی, سجاد 1  

اسکندر فتحی آذر 1  

بحری سیس, نسرین 1  

سعید محمودی بردزردی 1  

الناز موسی نژاد جدی 1  

محمد علی نظری 1  

جلیل باباپور خیرالدین 1  

منصور بیرامی 1  

شیوا محجل رضایی 1  

عباس بخشی پور رودسری 1  

مجید محمودعلیلو 1  

مهدی خوریانیان 1  

اسکندر فتحی آذر 1  

erfaniadab, elham 1  

Ahmadi Farsani, Mojtaba 1  

Heshmati, Rasool 1  

Bakhshesh Boroujrni, Michael 1  

Farajpour Niri, Sepideh 1  

سمیه قدیم زاده 1  

سمیه قدیم زاده 1  

اسماعیل اسلامی 1  

توکل موسی زاده 1  

عذرا غفاری 1  

Ahmadi, Zeynab 1  

Farajpour Niri, Sepideh 1  

سارا مرادی 1  

سمیه تکلوی 1  

منصور بیرامی 1  

اکبر رضایی 1  

علیرضا رزمی 1  

معصومه آزموده 1  

Azadfar, Najmeh 1  

Badri gargari, Rahim 1  

Sabori moghadam, Hasan 1  

Jahandari, Peyman 1  

Khoddami, Mohammad 1  

Movahedi, Mohmmad Hassan 1  

Soltani, Nadia 1  

Bakhshipour, Abbas 1  

Keshavarz, Neda 1  

Bakhshipour Roudsari, Abbas 1  

Joorbonyan, Afsaneh 1  

Esmaeilpour, Khalil 1  

Mahmoud Alilou, Majid 1  

Saadatmand, Elham 1