مجید محمود علیلو

استاد روان‌شناسی بالینی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - پیش‌بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله‌ای و نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی

دوران نوجوانی یکی از دوره­های تحولی مهم است. مشکل در تنظیم هیجان، مقابله و نیز وجود نشانه­های شخصیت مرزی می­تواند منجر به اختلالات اضطرابی شود. هدف این پژوهش پیش­بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله­ای و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیش­بینی بود. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان تویسرکان...

[ 2 ] - تعیین رابطه ی حالت های فراشناختی، سودمندی ادراک شده و تأکیدات هدفی والدین با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری

هدف پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس حالت ها ی فراشن اختی، سودمندی ادراک شده وتأکیدات هدفی والدین در افراد دچار ناتوانی یادگیری در شهرستان خرم آباد بود . در یک مطالعه همبستگی از نوع90 که در مدارس - پیش بینی، 81 نفر از دانش آموزان دچار اختلال یادگیری شهر خرم آباد که در سال تحصیلی 91ناتوانی یادگیری این شهر مشغ ول به تحصیل بودند . بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده ا نتخاب شدند وپرسش نامه...

[ 3 ] - ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس چندبعدی بهزیستی مذهبی – معنوی

The current literature on mental health and individual's well-being is richen by a plenty of investigations about religious/spiritual components. Regarding the importance of the role of religious/spiritual factors in the individual's well-being and also the importance of it's assessment, this study was carried out to investigate the psychometric properties of Farsi Version of Multidimensionl ...

[ 4 ] - سوگیری حافظه در افراد مضطرب غیربالینی و مقایسه آن با افراد بهنجار

هدف این پژوهش بررسی سوگیری حافظه در افراد مضطرب غیربالینی و مقایسه با افراد بهنجار می­باشد. روش این پژوهش از نوع طرح نیمه­آزمایشی بود که در آن نمونه­ای شامل 80 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اجرای تست اضطراب بک افراد به دو گروه (40 نفره شامل دو گروه مضطرب و یک گروه بهنجار) تقسیم شدند و تکلیف کامپیوتری سوگیری حافظه بر روی این افراد اجرا گردید. داده­ها با...

[ 5 ] - بررسی نوروزگرایی، برونگرایی، تکانش‌ورزی، و هیجان‌خواهی در معتادان دارای رفتارهای پر خطر در مقایسه با معتادان دارای رفتارهای کم خطر و افراد سالم

هدف از پژوهـش حاضر، بررسی متـغیرهای نوروزگرایـی، بـرون­گرایی، تـکانش­ورزی و هیجان­خواهی در معتادان و رابطه آن با رفتارهای پر خطر بود. برای این منظور، دو گروه از معتادان دارای رفتارهای پر خطر و کم­خطر از مراکز درمانی شهر تبریز انتخاب، و با استفاده از پرسشنامه­های شخصیتی ایزنگ و هیجان­خواهی زاکرمن مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب نمونه به صورت در دسترس بود. همچنین یک گروه کنترل از افراد سالم (بدون ...

[ 6 ] - عملکرد گروه بیماران اسکیزوفرنیک دارای علایم مثبت و منفی در آزمون نوروسایکولوژیک بندرگشتالت و همبستگی آن با عملکرد در آزمون دسته‌بندی کارت ویسکانسین (WCST)

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد گروه بیماران اسکیزوفرنیک دارای علایم مثبت و منفی در آزمون بندرگشتالت و همبستگی بین نمرات آن با عملکرد در ویسکانسین انجام شد. برای این منظور 32 نفر از بیماران بستری در بیمارستان رازی تبریز که توسط روان‌شناس و روان‌پزشک بیمارستان براساس ملاک‌های تشخیصی DSM-VI-TR تشخیص اسکیزوفرن یافته‌بودند انتخاب شدند. مقیاس­های اندازه­گیری علایم منفی (SANS) و علایم مثبت (SAPS) اجر...

[ 7 ] - مقایسه‌ بیماران آسمی با افراد سالم از لحاظ تجربه هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و تعامل آن با عامل جنسیت

در زمینة نقش عوامل هیجانی به­ویژه هیجان‌های منفی در بروز بیماری آسم، تعدادی از مطالعات از وجود ارتباط مثبت بین تجربه‌ هیجانات منفی، بازداری اجتماعی و بیماری آسم حمایت کرده‌اند. در پژوهش حاضر رابطة هیجان­های منفی و بازداری اجتماعی با بیماری آسم و تعامل آنها با عامل جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور تعداد 40 نفر از بیماران آسمی (20 زن و 20 مرد) و 40 نفر از افراد سالم (20 مرد و 20 زن...

[ 8 ] - تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زندگی (مدیریت خشم، جرأت‌آموزی، آرام‌سازی) بر افزایش جرأتمندی و کاهش خشم در بیماران قلبی، پس از پیوند بای پس عروق کرونر

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش گروهی مهارت­های زندگی (مدیریت خشم، جرات­آموزی و آرام­سازی) بر افزایش جرأتمندی و کاهش خشم در بیماران قلبی، پس از جراحی پیوند بای پس عروق کرونر، می­پردازد. بدین منظور در قالب طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون به همراه گروه گواه، 40 بیمار مبتلا به اختلال کرونری قلب با دامنه سنی 65 - 35 سال که برای اولین بار تحت جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفته و در حال ترخیص از بیمارستان ب...

[ 9 ] - مقایسه تنیدگی مادران در زایمانهای آسان، دشوار و زودرس

مقدمه  : زایمان،  یکی از تجارب زندگی مادران می­باشد که برخی از آن ها توام با مشکل و مخاطرات می­باشد. هدف مطالعه­ی حاضر، مقایسه  تنیدگی مادران در زایمان­های آسان، دشوار و زودرس بود. روش: روش پژوهش توصیفی – تحلیلی مقطعی و از نوع علی ـ مقایسه­ای و جامعه آماری پژوهش کلیه مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهر تبریز بود . از مادران مراجعه کننده 180 مادر  انتخاب شده و ­ پرسشنامه­ی تن...

[ 10 ] - اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر کنش تأملی و کاهش نشانه شناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان­درمانی انتقال­محور بر کنش تأملی و کاهش نشانه­ شناختی در مراجعانِ مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفت. روش: هدف پژوهش، کاربردی و طرح آن نیمه­آزمایشی، از نوع A-B-A بود. ازمیان مراجعانِ دارای اختلال شخصیت مرزی که به بیمارستان ابن­سینا­ شهر مشهد رجوع کردند، 3 نفر به­روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به مد...

[ 11 ] - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین

مقدمه: امروزه، سوء‌مصرف مواد به یکی از مشکلات اساسی در جوامع تبدیل شده و شیوع آن در بین جوانان بیشتر شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین بود. روش: در مطالعه حاضر از طرح تجربی تک‌موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. سه نفر از بیماران مرد وابسته به مت‌آمفتامین ...