زینب خانجانی

[ 1 ] - بررسی کارایی شیوه‌ی فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز

هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی شیوه‌ی فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز بود. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را دانش‌آموزان نارساخوان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می‌دادند که از این تعداد 30 دانش‌آموز به صورت نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌...

[ 2 ] - مقایسه شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل

اشتغال مادر در بیرون از منزل دارای پیامدهای مختلفی ازجمله در سبک فرزندپروریو وضعیت رفتاری کودک است.این پژوهش با هدف بررسی شیوه های فرزندپروریمادران شاغل وغیرشاغل وارتباط آن با اختلالات رفتاری کودکان انجام شده است.پژوهش حاضر یک مطالعه علی- مقایسهای است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش120 زوج مادر-کودک بودند که به صورت تصادفی از چهار مهد کودک در شهرتبریزانتخاب شدند. پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (ف...

[ 3 ] - بررسی پنج صفت درخودمانده گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی و عادی.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی صفات درخودمانده‌گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرن و افراد عادی انجام شده است. طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای است. بدین منظور، 50 نفر از بین بیماران مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مرکز اوتیسم تبریز ، 50 نفر نیز از بین بیماران مبتلا به اختلال طیف اسکیزوفرن بیمارستان رازی تبریز و 50 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز انتخاب شدند. 2 نفر از بستگان درجه یک هر کدام...

[ 5 ] - پیش‌بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله‌ای و نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی

دوران نوجوانی یکی از دوره­های تحولی مهم است. مشکل در تنظیم هیجان، مقابله و نیز وجود نشانه­های شخصیت مرزی می­تواند منجر به اختلالات اضطرابی شود. هدف این پژوهش پیش­بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله­ای و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیش­بینی بود. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان تویسرکان...

[ 6 ] - سبک‌های دلبستگی و اختلالات شخصیت: تحلیلی بر نقش نا ایمنی دلبستگی بر اختلالات شخصیت خوشه B و C

هدف از این پژوهش تعیین رابطه سبک‌های دلبستگی با اختلالات شخصیت خوشه B و C است. جامعه آماری تحقیق فوق را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال 1389 تشکیل می‌دهد. با استفاده از پرسشنامه میلون ІІІ از میان تعداد 600  نفر دانشجو پس از غربالگری از لحاظ دارا بودن اختلال شخصیت، 150 نفر واجد اختلال شخصیت شناخته شدند، که از این افراد خواسته شد تا مقیاس دلبستگی بزرگ‌سال را نیز تکمیل کنند....

[ 8 ] - بررسی ویژگی‌های شخصیتی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت

Objective: The aim of this study was the comparison of personality traits in addicts and normal group whit due attention to gender. Materials & Methods: The design of the present study was a causal comparative that has been done on the 90 people (60 men and 30 women addicts with the range of age=20-40) of the referrers to the welfare centers and outpatient addiction treatment centers in diff...

[ 9 ] - اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در کاهش شدت و فراوانی تیک های حرکتی

Tic disorders, including childhood disorders is the most important in the absence of treatment and recovery can affect the life and future of children. The goal of this study was the Effectiveness of Habit Reversal Techniques Training in Reduction Intensity and Frequency Motor tics. So, 2 boys with motor tic were selected by available sampling from bozorgmehr clinic in Tabriz city. Each of the ...

[ 10 ] - اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در کاهش شدت ، فراوانی ، پیچیدگی و تداخل سندرم تورت و تیک های حرکتی

Background & Aims: Tic disorders are a group of conditions with onset in the developmental period. The disorders produce impairments of functioning. The goal of this study was to investigate the effectiveness of habit reversal techniques training(HRT) on reduction of intensity, frequency, complexity and interference of tourette syndrome and motor tics. Materials & Methods: This study wa...

[ 11 ] - مقایسه اختلالات شخصیت خوشه Cو B در متقاضیان جراحی زیبایی با افراد غیرمتقاضی

  Received: 27 July, 2012 Accepted: 3 Oct, 2012   Abstract   Background & Aim : The highest interest is a beautiful act of psychological problems for the patient. This study compared the personality disorders clusters B , C among cosmetic surgery applicants and ordinary people .   Materials & Methods : The present study was a comparative survey. The participants were 124 people, applicants (62)...

[ 12 ] - پیش‌بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی مادران ایرانی

مقدمه: چگونگی رفتار والدین با فرزندان در شکل‌گیری نظام رفتاری کودکان نقش مهمی ایفا می‌کند. نوع روابط مادر کودک نظیر طرد کردن،کنترل بیش از حد، محافظت بیش از حد، الگوسازی رفتارهای اضطرابی و باورهای غیرمنطقی و خشک والدین در بروز اختلال‌های اضطرابی دوران کودکی نقش بسزایی دارند. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است و با هدف پیش‌بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبس...

[ 13 ] - اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تداوم رفتارهای مراقبتی در مادران کودکان دچار بیماری‌های مزمن

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تدوام رفتارهای مراقبی در مادران کودکان دچار بیماری­های مزمن بود. بدین منظور تعداد 4 مادر حائز کودکانی با بیماری­های مزمن به شیوه در دسترس از بیمارستان اسدآبادی شهر تبریز انتخاب شده و در هشت جلسه حدوداً 1 ساعته و دو بار در هفته آموزش روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت نمودند. این پژوهش از نوع طرح آزمایشی تک آزمودنی با اس...

[ 14 ] - مقایسه نظریه ذهن سوءاستفاده‌کنندگان جنسی از زنان و کودکان با افراد عادی مطالعه‌ای براساس نظریه عام و خاص ذهن وارد و کنین

تحقیقات پیشین در زمینه سوءاستفاده­گری جنسی نشان داده است عواملی از قبیل نقص در ارتباط صمیمی با دیگران، مشکل در همدلی با قربانی و تحریف­های شناختی همگی در ایجاد و تداوم سوءاستفاده­گری جنسی نقش به­سزایی دارند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی نظریه نقص عام و خاص ذهن در سوءاستفاده­کنندگان جنسی از زنان و کودکان بود. برای این منظور، 60 نفر سوءاستفاده­کنندگان جنسی زندانی (30 سوءاستفاده­­کننده جنسی از زن و 30...

[ 15 ] - بررسی اثربخشی آموزش بازداری از پاسخ بر کاهش علایم زیرگروه ADHD مرکب ، عمدتاً بی‌توجه و ADHD همراه با ODD

در تحقیقات، تفاوت میان زیرگروه­های ADHD مطرح است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش بازداری از پاسخ بر کاهش علایم زیرگروه­های ADHD مرکب، عمدتاً بی­توجه و ADHD همراه با ODD در یک نمونه 6 نفری مبتلا به این اختلال در محدوده سنی 7-10 ساله بود. با استفاده از روش نمونه­گیری دردسترس و بهره­گیری از مصاحبه بالینی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) و آزمون هوش ریون کودکان (دامنه هوشی 90-119) نمونه­ه...

[ 16 ] - اختلالات روانی نوجوانان و ویژگی‌های شخصیتی نابهنجار والدین: تحلیلی بر نقش شخصیت والدین در سلامت روانی فرزندان

در مطالعه حاضر هدف، بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی نابهنجار والدین با اختلالات روانی دانش­آموزان دختر 14-12 ساله مدارس راهنمایی نواحی پنجگانه شهر تبریز بود، که برای دستیابی به این هدف 380 نفر به شیوه تصادفی خوشه­ای انتخاب و پرسشنامه شخصیتی آیزنگ و مقیاس علایم مرضی کودکان CSI-4 (فرم والدین) به مرحله اجرا گذارده شد و داده­های مورد نیاز جمع­آوری گردید. جهت تحلیل داده­های به دست آمده از روش تحلیل رگر...

[ 17 ] - رابطه ابعادی اسکیزوتایپی و همدلی - پیوند ساختاری اسکیزوتایپی مثبت و منفی با همدلی شناختی و عاطفی

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه اسکیزوتایپی و همدلی و ابعاد آنها بود. صد و هفتاد و یک دانش­آموز عادی از شهر ری با دامنه سنی 16 تا 19 سال (دختران: میانگین=09/17، انحراف استاندارد=76/0؛ پسران: میانگین=40/17، انحراف استاندارد=­61/0) به روش نمونه­برداری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. دانش­آموزان مقیاس همدلی بهر ( EQ: بارون کوهن و ویل رایت، 2004) و پرسش­نامه شخصیت اسکیزوتایپال (SPQ: رین، 1991) را تکمیل ک...

[ 18 ] - بررسی اختلالات شخصیت در بزهکاران و افراد عادی

هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت بین بزهکاران و افراد عادی از لحاظ اختلالات شخصیت بود. بدین منظور از بین بزهکاران مستقر در کانون بازپروری شهر سنندج 32  نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب و همراه با نمونه 34 نفری از افراد عادی همین شهر که به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به وسیله­ پرسشنامه میلون مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون t نشان داد که بین بزهکاران و افراد عادی در اختلال شخصیت ...

[ 19 ] - بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک‌‌های دارای علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم

تحقیق حاضر به بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک­های دارای علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم می­پردازد. 80 آزمودنی (40 فرد اسکیزوفرن و 40 فرد عادی) از هر دو جنس به صورت نمونه­گیری در دسترس از میان بیماران بستری در بیمارستان ­رازی و کارکنان آموزش و پرورش انتخاب شدند و آزمون چشم­های بارون کوهن را پاسخ دادند. داده­­های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس یک­راهه، آزمون تعقیبی توکی و ...

[ 20 ] - نظریه ذهن: تحول و رویکردها

توانایی نسبت دادن حالت­های ذهنی یعنی نیات، احساسات، خواسته­ها و باورها به خود و دیگران و درک این که حالات ذهنی دیگران می­تواند متفاوت از حالات ذهنی خود فرد باشد اصطلاحاً نظریه­ی ذهن یا اختصاراًTOM  نامیده می­شود. امروزه نظریه­ی ذهن برای اشاره به ظرفیت­شناختی خاصی استفاده می­شود. بر پایه­ی رشد این ظرفیت شناختی است که رفتارهای دیگران معنی­دار شده و قابل درک می­شوند. عنصر اساسی در نظریه­ی ذهن درک عو...

[ 21 ] - هوش و دلبستگی: تحلیلی بر خود تنظیم‌گری عاطفی/رفتاری کودکان تیزهوش، عقب مانده‌ی ذهنی و عادی

مطالعه­ی حاضربه بررسی نقش هوش بر خودنظم­بخشی عاطفی و رفتاری کودکان می­پردازد. برای این منظور رابطه­ی هوش با ایمنی دلبستگی، سبک­های دلبستگی (ایمن، دوسوگرا، اجتنابی، آشفته، سرگشته) و مشکلات رفتاری کودکان عقب­مانده­ی ذهنی خفیف (70-50=IQ)، تیزهوش (140-125=IQ) و عادی (110-95=IQ) بررسی گردید. هم­چنین رابطه­ی بین نوع و سبک­های دلبستگی با مشکلات رفتاری در سه گروه فوق­الذکر کودکان بررسی گردید. آزمودنی­ه...

[ 22 ] - نقش نقص‌های حسی در سبک‌های دلبستگی و مشکلات رفتاری کودکان

مطالعه‌ی حاضر به بررسی تأثیر نقص‌های حسی شامل نابینایی و ناشنوایی بر نوع دلبستگی (ایمنی/ ناایمنی دلبستگی) و سبک‌های دلبستگی (ایمن، دوسوگرا، اجتنابی، آشفته/ سرگشته)، تأثیر این نقص‌ها بر مشکلات رفتاری کودکان نابینا و ناشنوا در مقایسه با کودکان عادی، و رابطه نوع دلبستگی با مشکلات رفتاری در سه گروه نابینا، ناشنوا و کودکان عادی می‌پردازد. آزمودنی­های این پژوهش شامل 84 کودک نابینا، ناشنوای مطلق و کو...

[ 23 ] - مقایسۀ اثربخشی روش پس‏خوراند زیستی و روش چندحسی فرنالد در درمان اختلال نارساخوانی

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش درمانی پس‏خوراند زیستی و روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظور سه نفر دانش‌آموز پسر و سه نفر دانش‌آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه‌گیری در دسترس از مراکز پنجگانه تبریز انتخاب شدند؛ وبه صورت تصادفی به سه گروه دو نفری (یک نفر دختر و یک نفر پسر) تقسیم شدند. گروه اول هم درمان پس‏خوراند زیستی دریافت نمود و هم درمان فرنالد (به صورت یک جلس...

[ 24 ] - اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارساخوانی دانش آموزان پایة دوم ابتدائی شهر تبریز (مطالعة موردی)

هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی  اثربخشی روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظوریک نفر دانش­آموز پسر ویک نفر دانش­آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به روش چند حسی فرنالد آموزش داده شدند. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایة منفرد به انجام رسید در راستای آن 20 جلسة آموزش با پیگیری دو ماهه و سه ماهه اجرا شد و ...

[ 25 ] - مقایسه افراد راست برتر و چپ برتر از لحاظ سطح خودپنداشت، اضطراب، و تکلیف حرکتی (چالاکی دست)

زمینه ‌و‌ هدف:‌ برتری ‌جانبی ‌از‌موضوعات ‌بحث‌برانگیزی ‌است‌که ‌به ‌جانبی‌شدن ‌یا‌ تخصیص ‌نیمکره‌های ‌مغز ‌به ‌فعالیت‌های ‌خاص‌ مربوط‌ می‌شود. ‌ ‌پژوهش‌ حاضر با هدف ‌مقایسه‌ دانش ­آموزان راست‌برتر ‌و‌ چپ‌برتر‌ از ‌لحاظ ‌خودپنداشت، ‌اضطراب، ‌و‌ چالاکی دست انجام شد. روش:‌ پژوهش‌حاضر از‌ نوع‌ علّی- مقایسه‌ای است.‌ جامعه‌آماری‌ شامل تمامی‌‌ دانش‌آموزان‌ دختر‌ و‌ پسر ‌سنین ‌9 ‌تا‌14‌ سال‌ شهرستان ‌تب...

[ 26 ] - تأثیر درمان مبتنی بر تحریکات بینایی بر کاهش علائم اختلال یادگیری املانویسی

زمینه و هدف: نارسایی در تمییز ادراک شنیداری یکی از عوامل اختلال املانویسی محسوب می‌شود. بر طبق فرضیه کیفیت مغزی نورون‌های آینه‌ای در انتقال معنای حرکت از سیستم بینایی به شنیداری نقش دارند. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی تحریک بینایی بر ادراک شنیداری و عملکرد املانویسی در دانش‌آموزان مبتلابه اختلال یادگیری انجام شد.  روش: طرح پژوهش تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری...

[ 27 ] - پیش‌بینی تنش‌والدینی ‌وآشفتگی روان‌شناختی مادران براساس مشکلات‌رفتاری وکارکردهای انطباقی کودکان دبستانی با تأخیرهای تحولی

چکیده  زمینه و هدف: تولد کودک با تأخیرتحولی می‌تواند به همراه خود، مشکلات جدید و مضاعفی را برای والدین این کودکان به دنبال داشته باشد، اغلب برای چنین والدینی مخصوصاً مادران تنش، تجربیات و پاسخ‌های هیجانی از قبیل افسردگی، اضطراب و آشفتگی‌های روانی دیگر رخ می‌دهد، که اینها ارتباط مستقیمی با مسائل کود‌ک دارند. پژوهش حاضر به‌منظور پیش‌بینی تنش والدینی و آشفتگی‌روان‌شناختی مادران بر اساس مشکلات‌رفتار...

[ 28 ] - مقایسه اختلالات روانی در متقاضیان جراحی زیبایی با افراد غیرمتقاضی

سابقه و هدف: ظاهر بخش مهمی از هویت فرد است و در موقعیتهای اجتماعی، بلافاصله در برخورد با دیگران نمایان می‌شود. بنابراین اهمیت این سازه شخصیتی بسیار بارز است. این پژوهش نیز با هدف مقایسه اختلالات روانی در متقاضیان جراحی زیبایی با افراد غیر متقاضی انجام گرفته است. مواد و روشها: پژوهش حاضر یک بررسی تحلیلی است. متقاضیان جراحی زیبایی 62 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، غیر متقاضی...

[ 29 ] - نقش اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی بزرگسالان در رفتارهای پرخطر رانندگی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان

  اهداف: رفتارهای پرخطر رانندگی مهم‌ترین عامل وقوع تصادفات جاده‌ای هستند. به نظر می‌رسد که اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی در این زمینه نقش داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی نقش اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی بزرگسالان در رفتارهای پرخطر رانندگی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان بود. ابزار و روش‌ها: جامعه آماری این پژوهشِ توصیفی- همبستگی، کلیه رانندگان انواع وسایل نقلیه عمومی و خصوصی شهر تبریز در س...

[ 30 ] - رابطه سرسختی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر تبریز

Introduction: The purpose of this study is to determine the relationship between hardiness, personality traits and coping styles with job satisfaction among nurses in state hospitals in Tabriz. Methods:This is a descriptive- correlational study and the statistical population is consisted of nurses working in Tabriz hospitals. The sample consisted of 320 people selected by multi-stage random sa...

[ 31 ] - Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Reducing Total, Cognitive, Motor, and Nonplanning Impulsiveness among Methamphetamine-dependent Patients

Objective: The aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy (act) in reducing total, cognitive, motor, and nonplanning impulsiveness among methamphetamine-dependent patients. Method: In the present study, a single-case experimental design of a linear asynchronous baseline was used. Research tools, such as structured clinical interviews, demographic c...

[ 32 ] - Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Relapse Prevention in Methamphetamine Addict Patients

Background: Drug abuse has become one of the major problems in society and has become more prevalent among young people. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) in relapse prevention in methamphetamine-dependent patients. Materials and Methods: In this study, a single-case experimental design with a linear asynchronous base line was us...

[ 33 ] - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین

مقدمه: امروزه، سوء‌مصرف مواد به یکی از مشکلات اساسی در جوامع تبدیل شده و شیوع آن در بین جوانان بیشتر شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین بود. روش: در مطالعه حاضر از طرح تجربی تک‌موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. سه نفر از بیماران مرد وابسته به مت‌آمفتامین ...