جعفر بهادری خسروشاهی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

[ 1 ] - بررسی تأثیر تمرین‌های ادراکی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به فلج مغزی

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین­های ادراکی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف دانش­آموزان دبستانی مبتلا به فلج مغزی بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری پژوهش مشتمل بر کودکان فلج مغزی 7 تا 15 سال دبستان­های استثنایی شهر تبریز بودند که تعداد 20 نفر که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و به تصادف در دو گر...

[ 2 ] - نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش‌آموزان

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش­آموزان انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی دانش­آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می­دادند که از این جامعه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، نمونه­ای به حجم 353 نفر انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون استروپ، اضطراب امتحان اسپیل...

[ 3 ] - بررسی کارایی شیوه‌ی فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز

هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی شیوه‌ی فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز بود. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را دانش‌آموزان نارساخوان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می‌دادند که از این تعداد 30 دانش‌آموز به صورت نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌...

[ 4 ] - پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ناگویی طبعی، هیجانات تحصیلی مثبت و منفی و خودمهارگری در دانشجویان

هدف: پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ناگویی طبعی، هیجانات تحصیلی مثبت و منفی و خودمهارگری در دانشجویان. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری آن، دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بود که از میان آنان 400 نفر بر اساس جدول مورگان و با نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‎ها از طریق پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ، ناگویی طبعی بگبی، هیجانات تح...

[ 5 ] - بررسی تحول همدلی، اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی در دانش آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال

هدف پژوهش حاضر بررسی تحول همدلی، اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی در دانش‌آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال بود.روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است.جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کودکان سنین 5 تا 11 سال شهر تبریز بودند که به این منظور 150 نفر از دختران و پسران سنین 11- 5 سال پیش‌دبستانی و دبستانی شهرستان تبریز با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و از مناطق پنجگانۀ آموزش و پرورش انتخاب شدند. بدین ترتی...

[ 6 ] - رابطه چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس

هدف پژوهش حاضر رابطه چابکی سازمانی، عزت‌نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهر تبریز در سال 1396-1395 بودند که بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش، تعداد آن‌ها 126 نفر می‌باشد. برای انتخاب نمونه آماری مدیران از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد و 95 نفر ...

[ 7 ] - پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری آن‌ها

ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری از عوامل مؤثر در کیفیت زندگی همسران است. رضایت زناشویی همچون نمودی برجسته از کیفیت زندگی همسران در اندازه قابل‌توجهی از این ویژگی‌ها متأثر می‌گردد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری زنان همسردار شهر تبریز با رضایت زناشویی آن‌ها به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه زنان متأهل شهر تبریز در سال ...

[ 8 ] - بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. این پژوهش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 89-1388 بودند. به‌این منظور از میان دانشجویان دانشگاه تبریز به‌شیوه نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 200 نفر(100 دختر و 100 پسر) به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پر...

[ 9 ] - تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود تفکر خلاق دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر الگوی تدریس بدیعه‌پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای بر بهبود تفکر خلاق دانش‌آموزان بود. طرح پژوهش به شیوه تجربی و از نوع طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از این جامعه تعداد 60 دانش‌آموز انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای خوشه‌ای در 3 گروه، 2 گروه آز...

[ 10 ] - مقایسه معیارهای تدریس اثربخش در دوره های کارشناسی از دیدگاه اساتید دانشگاه شهید مدنی و دانشجویان

هدف پژوهش حاضر مقایسه معیارهای تدریس اثربخشی در دوره‌های کارشناسی از دیدگاه اساتید دانشگاه شهید مدنی و دانشجویان بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش از دو مجموعه تشکیل شده است: دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اساتید کارشناسی رشته علوم تربیتی این دانشگاه. با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد 9 نفر از اساتید کارشناسی رشته علوم...

[ 11 ] - اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر استرس تحصیلی، مهارت‌های زندگی و رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان

زمینه و اهداف: برنامه آموزش مروج سلامت در مدارس به‌منظور پیشگیری از سوءمصرف مواد، افزایش مهارت‌های تحصیلی، بروز رفتارهای پرخطر و کاهش اختلالات روانی در حال اجرا است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر استرس تحصیلی، مهارت‌های زندگی و رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان بود.  روش بررسی: این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی است که از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل استف...

[ 12 ] - نقش هیجانات مثبت و منفی، خوش بینی و بدبینی و سبک‌های پردازش اطلاعات در سازگاری روانشناختی دانشجویان

در راستای تعیین نقش هیجانات مثبت و منفی، خوش بینی و بدبینی و سبک‌های پردازش اطلاعات در سازگاری روانشناختی، تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه­ی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و با استفاده از مقیاس هیجانات مثبت و منفی (PANAS)، آزمون جهت­گیری زندگی (LOT-R)، پرسشنامه­ی شخصیتی کالیفرنیا (CPI) و سیاهه­ی سبک‌های پردازش (PMPI)، متغیرهای مورد مطالعه اندازه­گیری شد. جهت تحلیل داده‌ها از روش ت...

[ 13 ] - رابطه اضطراب اجتماعی، خوش‌بینی و خودکارآمدی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان

Background & Aims: Having optimism, self-efficacy, and less anxiety in social situation is very determinant in psychological well-being. The purpose of the present study was to in investigate the relationship between social anxiety, optimism, and self-efficacy with psychological well-being in students. Materials & Methods: This descriptive-correlative study included 400 students (200 male and 2...

[ 14 ] - پیش بینی راهبردهای مقابله با فشار روانی دوران بارداری در زنان باردار نخست‌زا براساس مؤلفه‌های سرسختی و حمایت اجتماعی

چکیده مقدمه: استرس جزء لا‌ینکف زندگی است. زنان باردار در هنگام بارداری نیز این استرس را تجربه می‌کنند که در این بین مؤلفه‌های سرسختی و حمایت اجتماعی نقش مهمی در کاهش استرس در این زنان دارند. هدف این پژوهش پیش‌بینی راهبردهای مقابله با فشار روانی دوران بارداری در زنان باردار نخست‌زا براساس مؤلفه‌های سرسختی و حمایت اجتماعی بود. روش: این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش ...

[ 15 ] - تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه

هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارت­های ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه مدارس شهر ایلخچی می­باشند که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 52 دانش­آموز بود که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب و به صورت ت...

[ 16 ] - صفات شخصیتی پیش‌بینی‌کننده خودکنترلی و تنظیم عاطفی در بزهکاران: تحلیل ارتکاب جرم بر حسب روان‌شناسی شخصیت

زمینه و هدف: رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چند بُعدی است که تحت تأثیر متقابل عوامل محیطی و زمینه‌های سرشتی فردی قرار دارد. یکی از جهت­گیری­های مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی پیوند بین گرایشات شخصیتی با ارتکاب جرم و رفتارهای بزهکارانه است. لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خودکنترلی و تنظیم عواطف در بزهکاران براساس صفات شخصیتی است. روش ­شناسی: روش پژوه...

[ 17 ] - تبیین مدل علی فرهنگ سازمانی در حل تعارض بین فردی مدیران مدارس شهر تبریز

هدف پژوهش حاضر تبیین مدل علی فرهنگ سازمانی در حل تعارض بین فردی مدیران مدارس شهر تبریز بود. روش پژوهش در قالب مدل علی و به روش تحلیل مسیر بود. جامعه آماری کلیه مدیران مدارس شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بودند که تعداد آن‌ها بر اساس آمار ارایه شده توسط سازمان مذکور 140 نفر بودکه از این میان تعداد 97 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. برای جمع‌آور...

[ 18 ] - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرمایه روان شناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی سالمندان

  امروزه جمعیت سالمندان رو به افزایش است و بیماری­ها و مشکلات حاصل از این مرحله تکاملی می­تواند به شدت بر سرمایه روان­شناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت­درمانی گروهی بر سرمایه روان­شناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی سالمندان شهر تبریز بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ی آماری شامل تما...

[ 19 ] - مقایسه تیپ شخصیتیD و فرسودگی حیاتی در بیماران قلبی و افراد عادی

چکیده هدف: نظر به اهمیت و تأثیر روزافزون عوامل روانی- اجتماعی در سلامت جسمی و تأثیر سبک زندگی نادرست در بروز بیماری‌های قلبی- عروقی، هدف پژوهش حاضر مقایسه تیپ شخصیتیD و فرسودگی حیاتی در بیماران قلبی و افراد عادی بود.. روش: طرح پژوهش حاضر یک طرح پس رویدادی یا علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز و بیماران کرونری قلب مراجعه کننده به مطب های تخصصی قلب بودند. نمونه پژوه...

[ 20 ] - رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز

مقدمه: سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه مطرح شده است. در واقع طرح این رویکرد نشان دهنده نقش و اهمیت آن در زمینه سلامت و بهزیستی روان­شناختی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان­شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز به تعداد 15000 بودند که از این میان تعداد ...

[ 21 ] - نقش سواد رسانه ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه ای دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه‌ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه‌ای دانش‌آموزان است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر نوجوانان رده سنی 18-11 سال مشغول به تحصیل در مدارس شهر ایلخچی (تبریز) در سال تحصیلی 96-1395 و والدین آن‌ها بودند که از این جامعه تعداد 123 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس شهر ایلخچی انتخاب‌شده و مورد بررسی قرار گ...

[ 22 ] - مقایسه نظریه خاص ذهن سوء استفاده کنندگان جنسی از زنان با افراد عادی

Background : The main purpose of this study was to investigate comparative special theory of mind to women sexual offender with normal people. Materials and Methods: In this case-control study, the target population was all sex offender prisoners aged 20 to 35 in Urmia during years 2009-2010. From this population 30 sex offenders of women were selected using random sampling method. As well as ...

[ 23 ] - Comparison of self-control and metacognition components in normal minors and juvenile delinquents at correction and rehabilitation centers

Self-control and cognition are among the factors involved in the tendency toward delinquency. The aim of this study was to compare self-control and metacognition components in normal minors and juvenile delinquents at correction and rehabilitation centers. This was a causal-comparative descriptive study. The statistical sample included 70 juvenile delinquents (55 boys and 15 girls), selected...

[ 24 ] - تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش آموزان

زمینه و هدف: خودپنداشت ریاضی و تنیدگی تحصیلی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان ایفا می­کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش ­آموزان انجام گرفت.  روش: روش پژوهش آزمایشی و از نوع طرح پیش ­آزمون - پس ­آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی دانش ­آموزان دختر دوره اول متوسطه مدارس شهر ایلخچی (استان آذربایجان شرقی) در سال...

[ 25 ] - مقایسه رفتارهای پرخطر، راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان و حافظه فردمحور و پیرامون محور در دانش آموزان دبیرستانی با و بدون گرایش به اعتیاد

Objective: The present aimed at comparing risky behaviors, process emotion regulation strategies, and prospective & retrospective memory between students with and without addiction tendency. Method: A causal-comparative research method was used for the conduct of this study. The statistical population of this study consisted of all high school male students of Tabriz in the academic year 2016-1...

[ 26 ] - الگوهای شخصیتی، باورهای غیرمنطقی و تکانشگری در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد تحت درمان

Objective: the aim of this research was to determine the difference between personality Patterns, irrational beliefs and impulsivity in men with drug abuse disorder under Treatment. Method: in this casual- comparative research, 80 men ( 40 males with drug abuse under Treatment and 40 of normal males) that were selected with available sampling .Groups were matched in terms of demoghraphy charact...

[ 27 ] - مقایسه سرمایه روانشناختی و باورهای فراشناختی بین دانشجویان مصرف کننده مواد و دانشجویان عادی

Objective: This study aimed to compare psychological capital and metacognitive beliefs between drug-dependent students and normal students. Method: The present study was of a causal-comparative nature. The students of Azad University of Tabriz in 2013 constituted the study population. Then, two groups of 50 drug-dependent and normal students were selected through convenience and clustering samp...

[ 28 ] - رابطه سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری با گرایش به مصرف مواد

Objective: Drug use and addiction as a major trauma mental- social century, various groups, especially youth and students will always be threatened. The aim of present study was to investigate the relationship between attachment styles and resiliency with attitude to drug use in boy students Tabriz University. Method: This study was descriptive-correlation. The statistical populations consisted...

[ 29 ] - رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز

سابقه و هدف: رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می‌شود و با عوامل متعددی مرتبط است. در این میان سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی از عوامل اصلی رضایت شغلی محسوب می‌شوند. هدف این مطالعه تعیین همبستگی سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را ک...

[ 30 ] - مقایسه حافظه آینده نگر و گذشته نگر در مردان معتاد، معتاد ترک کرده و سالم

زمینه و هدف: اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و یکی از آسیب های جدی به دنبال سوء مصرف مواد، آسیب مغزی است. هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه حافظه آینده نگر و گذشته نگر در مردان معتاد، معتاد ترک کرده و سالم بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) تعداد 35 نفر معتاد، 32 نفر معتاد ترک کرده و 35 نفر غیر معتاد، به طور هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه حاف...

[ 31 ] - صفات شخصیتی پیش‌بینی‌کننده خودکنترلی و تنظیم عاطفی در بزهکاران: تحلیل ارتکاب جرم بر حسب روان‌شناسی شخصیت

زمینه و هدف: رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چند بُعدی است که تحت تأثیر متقابل عوامل محیطی و زمینه‌های سرشتی فردی قرار دارد. یکی از جهت­گیری­های مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی پیوند بین گرایشات شخصیتی با ارتکاب جرم و رفتارهای بزهکارانه است. لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خودکنترلی و تنظیم عواطف در بزهکاران براساس صفات شخصیتی است. روش ­شناسی: روش پژوه...

[ 32 ] - تأثیر تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای بر بهبود تفکر خلاق دانش‌آموزان

هدف: الگوی تدریس بدیعه‌پردازی و چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای، روشی است که یادگیرندگان را برمی‌انگیزد تا ایده‌ها یا افکاری نو و خلاق را بپرورانند و ارائه کنند. این الگوهای تدریس به فرد فرصت ابتکار می‌دهد تا امکانات مورد نیاز برای ابراز خویشتن را بررسی کند ودر رویارویی با مسائل از راه‌حل‌های نوین بهره گیرند. هدف پژوهش حاضر تأثیر الگوی تدریس بدیعه-پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای بر بهبود تفک...

[ 33 ] - The Effectiveness of training Social and Emotional Skills on Improving Interpersonal Relationships among Students

Introduction: Investigate the effectiveness of training social and emotional skills on improving interpersonal relationships among students Methods: A quasi-experimental design was a pre-test, post-test and control group. The statistical population of this study was all students of Secondary School in Kaleybar in the academic year of 2017-2018. From this community, 44 students in two groups of ...

[ 34 ] - Effect of teaching acceptance and commitment to self-criticism and perceived competence in students with experience of self-injury

The aim of this study was the effect of teaching acceptance and commitment with self-criticism and perceived competence in students with experience of self-harm. Quasi experimental research design and pretest-posttest control group design. The population of male high school students in the academic year 2016-2017 was the city of Tabriz. To select a sample from a boys' school to two secondary sc...

[ 35 ] - اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌ای بر شناخت اجتماعی، کنترل مهاری و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

هدف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌ای بر شناخت اجتماعی، کنترل مهاری و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی است. روش: این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر دارای اختلال ریاضی پایه ششم ناحیه یک شهر تبریز در سال تحصیلی 98-97 بودند که از جامعه حاضر تعداد 30 نفر به روش نمونه‌...

[ 36 ] - The Role of Meta-Cognition and Verbal Ability in the Prediction of the Mathematical Performance of Preschool Children

Introduction: The aim of this study was to determine the role of meta-cognition and verbal ability in prediction of the mathematical performance of preschool children. Materials and Methods: This study was descriptive and correlational. Based on Morgan table band cluster sampling method, a sample of 196 preschool children were selected from preschool children in Ilkhechi during 2016-2017. The m...

[ 37 ] - نقش مطلوبیت اجتماعی و پذیرش در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

هدف پژوهش حاضر نقش مطلوبیت اجتماعی و پذیرش در پیش­بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانش­آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحیه 4 آموزش‌وپرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از این جامعه تعداد 340 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله‌ای  انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه­ خودکارآمدی تحصیل...

[ 38 ] - The Role of Implicit Intelligence Theories, Supporting Autonomy and Epistemological Beliefs in Predicting Academic Engagement of Students

Introduction: The purpose of this study was to investigate the implicit intuition of theories, support for autonomy and epistemological beliefs in predicting academic engagement among students. Methods: The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study consisted of all students of Payame Noor University of Tabriz in the academic year of 2017-2018. Accor...

[ 39 ] - اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسلط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دوره متوسطه

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش­آموزان دوره متوسطه بود. طرح پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 4 شهرستان تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آن­ها تعداد 30 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آز...