بررسی اختلالات شخصیت در بزهکاران و افراد عادی

نویسندگان

  • ژیلا ارغوانیان
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت بین بزهکاران و افراد عادی از لحاظ اختلالات شخصیت بود. بدین منظور از بین بزهکاران مستقر در کانون بازپروری شهر سنندج 32  نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب و همراه با نمونه 34 نفری از افراد عادی همین شهر که به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به وسیله­ پرسشنامه میلون مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون t نشان داد که بین بزهکاران و افراد عادی در اختلال شخصیت مرزی، اختلال­ شخصیت اسکیزوئید، اختلال شخصیت وابسته و اختلال شخصیت پارانوئید تفاوت معنی­دار آماری وجود دارد. همچنین از بین سه کلاسه اختلال شخصیتC  و  Bو A، بین دو گروه ذکر شده در کلاسه  Bو A تفاوت معنی­دار آماری به دست آمد در حالی که در کلاسه C این تفاوت معنی­دار نبود.              

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه‌ا‌ی اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و ‏افراد عادی ‏

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اختلالات شخصیتی طالبان جراحی زیبایی با افراد عادی صورت گرفته است. تحقیق حاضر یک مطالعه علی-مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعین طالب جراحی زیبایی به کلینیک شیخ الرئیس تبریز می باشد. نمونه گیری به روش در دسترس و تمام شماری طی 3 ماه از میان مراجعین به 3 پزشک جراح زیبایی و به تعداد 50 نفر صورت گرفت و با 50 نفر از افراد عادی از نظر سن و جنسیت همتاسازی شدند. دا...

متن کامل

مقایسه شیوع اختلالات شخصیت در گروه‌های سوءمصرف‌کننده مواد، بازگشت‌کننده به اعتیاد و افراد عادی

مقدمه: اختلالات شخصیت مجموعه ناهمگن از اختلالاتی هستند که در محور دو چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی کدگذاری شده و به منزله الگوهای پایداری از رفتار و تجربه درونی هستند که با انتظارات فرهنگی، به میزان قابل ملاحظه‌ای مغایرت دارند. پژوهش حاضر در نظر دارد شیوع این اختلالات را در گروه‌های سوءمصرف‌کننده مواد، بازگشت‌کننده به اعتیاد و افراد عادی، مقایسه نماید.روش‌کار: جامعه آماری...

متن کامل

مقایسة اختلالات شخصیت خوشه ‏C‏ در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی

هدف پژوهش حاضر مقایسه اختلالات شخصیت خوشه C در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه­ای می باشد. جامعة آماری این پژوهش شامل زنان و مردان متقاضی طلاق بود که در سال 1389 شامل می شود به دفاتر طلاق شهر ارومیه مراجعه کرده بودند این افراد در قالب دو گروه، زن و مرد متقاضی طلاق (33 مرد و 33 زن) و  زن و مرد عادی (33 مرد و 33 زن) که به زندگی خود ادامه می‌دادند، مورد مطال...

متن کامل

بررسی مقایسه ا ی اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و ‏افراد عادی ‏

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اختلالات شخصیتی طالبان جراحی زیبایی با افراد عادی صورت گرفته است. تحقیق حاضر یک مطالعه علی-مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعین طالب جراحی زیبایی به کلینیک شیخ الرئیس تبریز می باشد. نمونه گیری به روش در دسترس و تمام شماری طی 3 ماه از میان مراجعین به 3 پزشک جراح زیبایی و به تعداد 50 نفر صورت گرفت و با 50 نفر از افراد عادی از نظر سن و جنسیت همتاسازی شدند. دا...

متن کامل

بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی بود. هفت نفر از افراد داوطلب با علایم اختلالات پارافیلیا مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی استان اصفهان و هفت نفر از افراد سالم بدون اختلال پارافیلیا به‌صورت داوطلبانه برگزیده شدند. شرکت‌کننده‌ها مقیاس‌های پارافیلیا و چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی را تکمیل نمودند. داده‌ها با است...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 24

صفحات  59- 75

تاریخ انتشار 2012-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022