علیلو, مجید محمود

دانشگاه تبریز

[ 1 ] - نگرانی و رابطه آن با زیرمجموعه ‏های وارسی و شستشوی اختلال وسواسی ـ اجباری

The aim of this research was to study worry and emotional processing indicators in individuals with OCD and to compare the checking and washing subtypes of this disorder. Sixty individuals with OCD (30 checkers and 30 washers) and 60 individuals as control (30 anxious and 30 normal) were selected and were matched in demographic characteristics with the checker group. The OCD were interviewed us...

[ 2 ] - نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه‌های شخصیت مرزی

هدف این پژوهش تعیین نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه­های شخصیت مرزی بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در راستای آن،300 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و مقیاس شخصیت مرزی و برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل داده­ها نشان داد که راهبرد سرزنش دیگران به­طور مثبت و راهبرد...

[ 3 ] - مقایسه مولفه‌های شناختی اضطراب بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواسی جبری و افراد عادی

عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب شناختی، جهت گیری منفی به مشکل و باورهای مثبت در مورد نگرانی در اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواسی جبری نقش بسزایی ایفا می­کنند و به ایجاد، تداوم و تشدید علائم این اختلال منجر می­شوند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه این مؤلفه­های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، وسواسی جبری و افراد عادی بود. در این راستا، تعداد 30 نفر از بیماران مبتلا به اختلال اضط...

[ 4 ] - نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان‌نژندگرایی و برونگرایی در نشانه-های پانیک

هدف این پژوهش، تعیین نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان­نژندگرایی و برونگرایی در نشانه­های پانیک بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در راستای آن، 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) و آزمون حساسیت اضطرابی (ASI) و برای تحلیل داده­ از روش تحلیل مسیر استف...

[ 5 ] - مقایسه تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر پریشانی روانشناختی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی

هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود نشانه­های پریشانی روانشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان عقب­مانده ذهنی در شهر تبریز بود. در این مطالعه شبه تجربی، جامعه آماری شامل مادران دانش­آموزان عقب­مانده ذهنی آموزشگاه­های استثنایی شهر تبریز بود. پس از اجرای پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس، از بین آن­ها، تعداد 60 نفر به شیو...

[ 6 ] - ارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه‌های افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر همراه با اختلال هیجانی همایند

هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش نشانه های آسیب شناختی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر دارای یک اختلال هیجانی همایند بود. سه نفر زن مبتلا به اختلال هیجانی اضطراب فراگیر همراه با یک اختلال هیجانی همایند دیگر از طریق مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختار یافته براساس معیارهای تشخیصی DSM-IV برای محور یک به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. بیماران پس از احراز شرایط د...

[ 7 ] - اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه‌های نوسان خلقی و رفتارهای خودکشی‌گرایانه در اختلال شخصیت مرزی

رفتاردرمانی دیالکتیکی یکی از درمان­های شناختی- رفتاری، مبتنی بر مهارت­آموزی است که در پژوهش حاضر سعی شده است تا اثربخشی این نوع درمان در بهبود بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک­موردی با استفاده از طرح خطوط چندگانه­ پلکانی طی 20 جلسه بر روی دو بیمار و با دوره­ پیگیری یک ماهه صورت گرفت. داده­ها از طریق آزمون بالینی میلون 3، پرسشنامه افسردگی...

[ 8 ] - پایایی و روایی مقیاس نظام‌های بازداری و فعال‌سازی رفتاری (BIS/BAS) در جمعیت دانشجویی دانشگاه تبریز

هدف از مطالعه حاضر بررسی پایایی و روایی مقیاس BIS/BAS بود. بدین منظور در یک بررسی دو نمونه 326 (برای بررسی روایی) و 30 (برای بررسی پایایی) نفری از دانشجویان دانشکده­های مختلف دانشگاه تبریز در پژوهش مشارکت نمودند. پایایی بازآزمایی مقیاس BIS/BAS از طریق ضریب همبستگی بین دو بار اجرای مقیاس BIS/BAS با فاصله دو هفته بر روی 30 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز بدست آمد. این نتایج برای مقیاس BIS 78/0، بر...

[ 9 ] - اطمینان به حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار

هدف این پژوهش بررسی اطمینان به حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی- اجباری در مقایسه با افراد بهنجار می­باشد. روش این پژوهش از نوع طرح نیمه­آزمایشی بود که در آن نمونه­ای شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اجرای تست مادزلی افراد در پنج گروه 20 نفره شامل چهار گروه حالت­های وسواسی (شستشو، وارسی، کندی و تردید) و  یک گروه بهنجار تقسیم شدند. تکلیف رایانه...

[ 10 ] - رابطه ابعادی اسکیزوتایپی و همدلی - پیوند ساختاری اسکیزوتایپی مثبت و منفی با همدلی شناختی و عاطفی

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه اسکیزوتایپی و همدلی و ابعاد آنها بود. صد و هفتاد و یک دانش­آموز عادی از شهر ری با دامنه سنی 16 تا 19 سال (دختران: میانگین=09/17، انحراف استاندارد=76/0؛ پسران: میانگین=40/17، انحراف استاندارد=­61/0) به روش نمونه­برداری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. دانش­آموزان مقیاس همدلی بهر ( EQ: بارون کوهن و ویل رایت، 2004) و پرسش­نامه شخصیت اسکیزوتایپال (SPQ: رین، 1991) را تکمیل ک...

[ 11 ] - بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک‌‌های دارای علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم

تحقیق حاضر به بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک­های دارای علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم می­پردازد. 80 آزمودنی (40 فرد اسکیزوفرن و 40 فرد عادی) از هر دو جنس به صورت نمونه­گیری در دسترس از میان بیماران بستری در بیمارستان ­رازی و کارکنان آموزش و پرورش انتخاب شدند و آزمون چشم­های بارون کوهن را پاسخ دادند. داده­­های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس یک­راهه، آزمون تعقیبی توکی و ...

[ 12 ] - مقایسة عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب‌شناختی، جهت‌گیری منفی به مشکل و باورهای مثبت در مورد نگرانی بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی

عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب­شناختی، جهت­گیری منفی به مشکل و باورهای مثبت در مورد نگرانی در اختلال اضطراب فراگیر نقش بسزایی ایفا می­کنند و به ایجاد، تداوم و تشدید علائم این اختلال منجر می­شوند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسة این مؤلفه­های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی بود. در این راستا، تعداد 30 نفر از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و 30 نفر از افراد عادی ...

[ 13 ] - تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر مدیریت استرس و علایم حیاتی (فشار خون پایین و فشار خون بالا) در بیماران قلبی تحت عمل جراحی

محققین بر این باورند که آموزش ایمن­سازی در برابر استرس بر مدیریت استرس تأثیر مثبت دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش ایمن­سازی در برابر استرس بر مدیریت استرس و علایم حیاتی در بیماران قلبی تحت عمل جراحی است. برای این منظور 40 بیمار قلبی انتخاب وسپس به 2 گروه 20 نفری تقسیم شدند. گروه­ها از نظر ویژگی­های دموگرافیک با همدیگر گشتند. سپس گروه آزمایش مداخله آموزشی را برای  8 جلسه دریافت کردند. نتا...

[ 14 ] - بررسی رابطة بین مدت مصرف و ترک در سوگیری‌ توجه نسبت به محرک‌های وسوسه انگیز مربوط به مواد افیونی

یکی از بحث‌‌‌‌های نظری عمده در رابطه با سوءمصرف و وابستگی به مواد افیونی، سوگیری توجه نسبت به محرک‌های مربوط به مواد افیونی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین مدت مصرف و ترک در سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسوسه‌انگیز مربوط به مواد افیونی در دو گروه از افراد وابسته به مواد افیونی و ترک‌کرده بود. طرح پژوهش حاضر از نوع علّی ‌ـ ‌مقایسه‌ای می‌باشد. بدین منظور،‌ 30 فرد وابسته به مواد افیونی و 3...

[ 15 ] - بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی استرس زندگی دانشجویی (SSI) در دانشجویان دانشگاه تبریز

هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه­ی استرس زندگی دانشجویی (SSI؛ گادزیلا، 1991)، یعنی پایایی، روایی، تأیید ساختار عاملی آن در جمعیت دانشجویی دانشگاه تبریز بود. SSI یک پرسشنامه خودسنجی 51 ماده­ای است که از آن علاوه بر یک نمره کلی استرس، نمره­هایی برای منابع استرس و واکنش به استرس به دست می­آید. همچنین برای بخش منابع، پنج خرده مقیاس ناکامی، تعارض، فشار، تغییرات و قیود درونی و برای و...

[ 16 ] - مقایسة ویژگی‌های شخصیتی افرادHIV مثبت معتاد با گروه سالم

هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی­های شخصیتی افرادHIV  مثبت معتاد با افراد سالم است. نـمونه این پژوهش شامل 100 نفر (50 نفر بیمارHIV  مثبت معتاد،50 نـفر آزمودنی سالم) است که به روش نمـونه­گیری در دسترس انتخاب شـدند. گروه سالم از نظـر ویژگی­های جمعیت­شناختی با گروهHIV+  معتاد همتاسازی شدند سپس مقیاس هیجان­خواهی زاکرمن (فرم پنجم) بر روی آزمودنی­ها اجرا گشت. داده­ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس ...

[ 17 ] - بررسی حافظة خودسرگذشتی بیش‌کلی‌گرا و تأخیر زمانی در بازیابی خاطرات در افراد افسرده و مضطرب

پژوهش حاضر به بررسی حافظه سرگذشتی بیش­کلی­گرا و تاخیر زمانی در بازیابی خاطرات، در افراد افسرده و مضطرب، می­پردازد. بدین منظور 10 فرد افسرده، 10 فرد مضطرب و 10 فرد سالم از بین دانشجویان دانشگاه تبریز که به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها، پس از تکمیل پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک، از آزمون بازخوانی از حافظه سرگذشتی، استفاده شد. برای تحلیل داده­های پژوهش، تحل...

[ 18 ] - تآثیر خودآموزی کلامی بر بهبود علایم مرضی کودکان مبتلا به اختلال سلوک

هدف این تحقیق بررسی تآثیر آموزش خودآموزی کلامی بر علایم مرضی کودکان مبتلا به اختلال سلوک بود. به عبارتی دسترسی به این مسأله که آیا آموزش خودآموزی کلامی می­تواند در بهبود علایم مرضی کودکان مبتلا به اختلال سلوک تآثیر مثبتی داشته باشد یا خیر، هدفی بود که پژوهش به قصد دستیابی به آنها انجام پذیرفت. روش این پژوهش از نوع طرح نیمه تجربی (نیمه آزمایشی) بود که در آن نمونه­ای شامل 20 نفر از دانش­آموزان مب...

[ 19 ] - بررسی حافظه و میزان اطمینان به حافظه در اختلال وسواسی ـ اجباری و شخصیت وسواسی ـ اجباری

هدف این مطالعه بررسی میزان حافظه و نیز اطمینان به حافظه در گروه­هایی از افراد دارای اختلال وسواسی ـ اجباری (از نوع وارسی) و افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی ـ اجباری در مقایسه با گروه کنترل وسواسی ـ اجباری از نوع شستشو و نیز گروه بهنجار است. برای این منظور 4 گروه از آزمودنی­ها (یک گروه وسواسی از نوع وارسی؛ یک گروه شخصیت وسواسی ـ اجباری، یک گروه وسواسی از نوع شستشو و یک گروه سالم) هر کدام به ت...

[ 20 ] - بررسی یادآوری خاطرات در بیماران افسرده، مانیک و افراد بهنجار

پژوهش حاضر به بررسی یادآوری خاطرات در بیماران افسرده، مانیک و افراد عادی براساس نظریه‌های یادآوری وابسته به خلق، یادآوری هماهنگ با خلق و نظریة شبکه تداعی می‌پردازد. مطابق یافته‌های قبلی پیش‌بینی می‌شد که بیماران افسرده خاطرات منفی را بیشتر از بیماران مانیک یادآوری کنند و بیماران مانیک نیز خاطرات مثبت را بیشتر از بیماران افسرده یادآوری کنند. در این زمینه پنج فرضیـه مـطرح شد: 1ـ بـیماران افسرده، ...

[ 21 ] - سوگیری تعبیر در اختلال هراس اجتماعی

نظریه‌های شناختی اختلال‌های هیجانـی اشاره بر این دارنـد که سوگیری‌های پردازش اطلاعات نقشی تعیین­کننده در تداوم و احتمالاٌ شکل­گیری اختلال‌های خلقی و اضطرابی دارند. پژوهش‌گران چهار نوع سوگیری شناختی را در افراد مضطرب شناسایی کرده‌اند که شامل سوگیری توجه، حافظه، قضاوت و تعبیر می‌باشد. بررسی سوگیری‏های پردازش اطلاعات در افراد مبتلا به هراس اجتماعی نشان داده که آنها نیز این چهار نوع سوگیری شناختی را...