عباس بخشی پور رودسری

دانشگاه تبریز

[ 1 ] - اثربخشی روش‌درمانی حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در درمان اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی

اختلال استرس پس از سانحه با مجموعه­ای از علایم نوعی (سندرم) که در پی مواجهه با حوادث آسیب­زای زندگی پیدا می­شود، مشخص می­گردد. مداخلات روان درمانگرانه­ای که در مورد PTSD وجود دارد عبارت است از رفتاردرمانی، شناخت درمانی و هیپنوتیزم. یکی از فنون روان­درمانی نسبتاً نوظهور حساسیت­زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد است که طی آن، بیمار در حین این که تصویری از تجربه آسیب­زا را در ذهن خود نگاه داشته است، ...

[ 2 ] - بررسی نقش سازه شخصیتی سخت‌رویی در تعدیل آثارسوء استرس بر عملکرد حافظه

هدف این تحقیق، تعیین اثرات عامل استرس­زا بر عملکرد حافظه با توجه به اثرات تعدیلی سازه شخصیتی سخت­رویی بوده است. طرح از نوع شبه آزمایشی با پس آزمون و گروه کنترل بوده است. نمونه‌های پژوهش شامل60 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز بوده که از طریق غربالگری با مقیاس زمینه­یابی دیدگاه‌های شخصی انتخاب شدند؛ به طوری که 30 نفر حائز سخت­رویی بالا و 30 نفر دیگر نیز حائز سخت­رویی پایین...

[ 3 ] - رابطه ابعادی اسکیزوتایپی و همدلی - پیوند ساختاری اسکیزوتایپی مثبت و منفی با همدلی شناختی و عاطفی

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه اسکیزوتایپی و همدلی و ابعاد آنها بود. صد و هفتاد و یک دانش­آموز عادی از شهر ری با دامنه سنی 16 تا 19 سال (دختران: میانگین=09/17، انحراف استاندارد=76/0؛ پسران: میانگین=40/17، انحراف استاندارد=­61/0) به روش نمونه­برداری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. دانش­آموزان مقیاس همدلی بهر ( EQ: بارون کوهن و ویل رایت، 2004) و پرسش­نامه شخصیت اسکیزوتایپال (SPQ: رین، 1991) را تکمیل ک...

[ 4 ] - مقایسه ناگویی خلقی و رفتارهای تکانشی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و افراد عادی

اهداف: مطالعات متعدد بیانگر سطوح بالای ناگویی خُلقی و رفتارهای تکانشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه جنبه‌های ناگویی خُلقی و رفتارهای تکانشی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و افراد عادی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه علّی-مقایسه‌ای در سال 1395، 30 بیمار مرد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان روان‌پزشکی رازی تبریز به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده ...