هداوندخانی, فاطمه

دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

[ 1 ] - الگوی علّی هوش هیجانی، اسکیزوتایپی و آسیب روانی

Objectives: To assess the relationship of emotional intelligence, schizotypy and psychopathology. Method: In this descriptive-analytical study 150 normal high school students (94 girls and 56 boys) aged 14 to 17 years (15.5 ± 0.67) in the educational year 1387-1388 in Shahr-e-Rey, completed schizotypal trait questionnaire (STA), Modified Schutte (Emotional Intelligence) EI Scale (MSEIS), and th...

[ 2 ] - رابطه ابعاد شخصیت مادران با اختلال‌های برونی سازی و درونی سازی دختران

Studies have showed that personality traits of mother have important role in externalizing disorders (ED) and internalizing disorders (ID) of girls. The objective of this study was predicting of ED and ID on the basis of mother’s personality traits including neuroticism, psychoticism, and extraversion. One hundred and eight normal girl students, ranging from 11 to 16 years old and their mothers...

[ 3 ] - رابطه ابعادی اسکیزوتایپی و همدلی - پیوند ساختاری اسکیزوتایپی مثبت و منفی با همدلی شناختی و عاطفی

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه اسکیزوتایپی و همدلی و ابعاد آنها بود. صد و هفتاد و یک دانش­آموز عادی از شهر ری با دامنه سنی 16 تا 19 سال (دختران: میانگین=09/17، انحراف استاندارد=76/0؛ پسران: میانگین=40/17، انحراف استاندارد=­61/0) به روش نمونه­برداری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. دانش­آموزان مقیاس همدلی بهر ( EQ: بارون کوهن و ویل رایت، 2004) و پرسش­نامه شخصیت اسکیزوتایپال (SPQ: رین، 1991) را تکمیل ک...

[ 4 ] - اختلالات درونی سازی نقش اضطراب و افسردگی مادران در سلامت روانی دختران نوجوان

مقدمه: مطالعات نشان داده‌اند اضطراب و افسردگی مادران در ابتلای فرزندان به اختلالات درونی سازی نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه افسردگی و اضطراب مادر با اختلالات درونی سازی در دختران نوجوان می‌باشد. روش: در این مطالعه که از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است، 108 دانش‌آموز دختر عادی، در دامنه سنی 11 تا 16 سال با میانگین و انحراف استاندارد 26/13 (92/0) از تبریز شرکت کردند. مادران به مقیاس عل...

[ 5 ] - Handwriting Difficulties: Introducing an Instrument

Objectives: The main purpose of this study is to produce an instrument for handwriting evaluation and to execute it on mentally retarded (MR) students. Methods: This was a descriptive, cross-sectional, and relationship study. 126 MR students (53 girls and 73 boys) ranging from 9 to 19 years old (13.23±2.17) from two exceptional children schools in shahr-e-rey participated in this study. A ha...