عسگری, مصطفی

گروه روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

[ 1 ] - مقایسه افراد راست برتر و چپ برتر از لحاظ سطح خودپنداشت، اضطراب، و تکلیف حرکتی (چالاکی دست)

زمینه ‌و‌ هدف:‌ برتری ‌جانبی ‌از‌موضوعات ‌بحث‌برانگیزی ‌است‌که ‌به ‌جانبی‌شدن ‌یا‌ تخصیص ‌نیمکره‌های ‌مغز ‌به ‌فعالیت‌های ‌خاص‌ مربوط‌ می‌شود. ‌ ‌پژوهش‌ حاضر با هدف ‌مقایسه‌ دانش ­آموزان راست‌برتر ‌و‌ چپ‌برتر‌ از ‌لحاظ ‌خودپنداشت، ‌اضطراب، ‌و‌ چالاکی دست انجام شد. روش:‌ پژوهش‌حاضر از‌ نوع‌ علّی- مقایسه‌ای است.‌ جامعه‌آماری‌ شامل تمامی‌‌ دانش‌آموزان‌ دختر‌ و‌ پسر ‌سنین ‌9 ‌تا‌14‌ سال‌ شهرستان ‌تب...

[ 2 ] - رابطه سرسختی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر تبریز

Introduction: The purpose of this study is to determine the relationship between hardiness, personality traits and coping styles with job satisfaction among nurses in state hospitals in Tabriz. Methods:This is a descriptive- correlational study and the statistical population is consisted of nurses working in Tabriz hospitals. The sample consisted of 320 people selected by multi-stage random sa...

نویسندگان همکار