مقایسه افراد راست برتر و چپ برتر از لحاظ سطح خودپنداشت، اضطراب، و تکلیف حرکتی (چالاکی دست)

نویسندگان

  • بخشی پور, عباس گروه روان شناسی، دانشکده علومتربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • خانجانی, زینب گروه روان شناسی، دانشکده علومتربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده

زمینه ‌و‌ هدف:‌ برتری ‌جانبی ‌از‌موضوعات ‌بحث‌برانگیزی ‌است‌که ‌به ‌جانبی‌شدن ‌یا‌ تخصیص ‌نیمکره‌های ‌مغز ‌به ‌فعالیت‌های ‌خاص‌ مربوط‌ می‌شود. ‌ ‌پژوهش‌ حاضر با هدف ‌مقایسه‌ دانش ­آموزان راست‌برتر ‌و‌ چپ‌برتر‌ از ‌لحاظ ‌خودپنداشت، ‌اضطراب، ‌و‌ چالاکی دست انجام شد. روش:‌ پژوهش‌حاضر از‌ نوع‌ علّی- مقایسه‌ای است.‌ جامعه‌آماری‌ شامل تمامی‌‌ دانش‌آموزان‌ دختر‌ و‌ پسر ‌سنین ‌9 ‌تا‌14‌ سال‌ شهرستان ‌تبریز در سال 1395 ‌بود ‌که ‌بعد‌ از ‌شناسایی ‌مدارس ‌منتخب، ‌تعداد ‌30‌ دانش‌آموز ‌چپ‌برتر ‌و ‌30‌ دانش‌آموز ‌راست‌برتر ‌به ‌شیوه‌ نمونه‌گیری ‌هدفمند ‌انتخاب ‌شدند. ‌ابزارهای پژوهش‌ شامل پرسشنامه‌ دست‌برتری ‌چاپمن ‌و‌ چاپمن‌ (1987)،‌ خودپنداشت‌کودکان ‌پیرز ‌و ‌هریس ‌(1969)، ‌اضطراب‌ بک‌ (1988) و ‌آزمون ‌حرکتی ‌پردیو ‌پگ ‌بورد ‌(تیفین و آشر، 1948) بودند. ‌برای تحلیل داده‌ها از‌آزمون‌ تی‌ مستقل ‌و ‌تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده ‌شد. ‌ یافته‌ها:‌ نتایج ‌حاصله ‌تفاوت ‌معنی‌داری ‌را ‌در‌ مورد ‌مؤلفه‌های‌ خودپنداشت و ‌اضطراب ‌در ‌بین ‌دو‌گروه ‌راست‌برتر ‌و ‌چپ‌برتر ‌نشان‌ داد ‌(05/0>P)،‌ اما‌ در ‌ارتباط ‌با ‌تکلیف ‌حرکتی ‌(چالاکی‌دست) ‌تفاوت ‌معنی‌داری ‌بین ‌دو ‌گروه ‌مشاهده ‌نشد (05/0<P). نتیجه‌گیری:‌ بر اساس نتایج پژوهش حاضر می­توان استنباط کرد  ‌بین دانش­آموزان ‌راست‌برتر‌ و‌ چپ‌برتر در ‌ابعاد ‌هیجانی، ‌رفتاری‌ و ‌حرکتی‌‌ ‌تفاوت‌هایی ‌وجود‌ دارد که باید مورد توجه خانواده­ها و روان­شناسان کودک قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دردانش آموزان راست برتر و چپ برتر، جنسیت و ماه تولد

زمینه وهدف: درک روابط بین مغزـ رفتار بر اساس تفاوت‌های جنسیتی و فردی، زمینه کارآمدتری برای مداخلات آموزشی و رفتاری فراهم می‌آورد. هدف این مطالعه مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش‌آموزان راست برتر و چپ برتر با تأکید بر جنسیت و ماه تولد بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی، علی‌ـ مقایسه‌ای بر روی 597 دانشآموز دبیرستانی(309 دختر، 288 پسر) که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند، انجام شد...

متن کامل

یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر

دست برتری یکی از ویژگی‌های انسانی است که با تفاوت‌های فردی در فعالیت‌ های دستی شناخته می‌شود. نیمکره‌ های مغزی از نظر ساختار و کارکرد، با هم متفاوت هستند، در نتیجه هر کدام برای کارکردهای شناختی ویژه‌ای تخصص یافته‌اند. از آنجا که چپ برتران و راست برتران از نظر تسلط نیمکره‌ای با هم متفاوتند و با عنایت به تخصص یافتگی متفاوت نیمکره‌ها برای کارکردهای خاص، می‌توان انتظار داشت که این افراد در کارکرده...

متن کامل

آیا شخصیت افراد چپ برتر، راست برتر و دوسو توان متفاوت است؟

زمینه و هدف: برتری جانبی به تخصیص نیمکره های مغز به فعالیت ها و رفتارهای خاص گفته می شود. ساختار متفاوت مغز در افراد منجر به الگوی شخصیتی متفاوتی می شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و دست برتری انجام شد. مواد و روش ها: تعداد 520 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی تهران از هشت رشته تحصیلی گمرک، بیمه، بانک داری، حسابداری، مالی، اقتصاد نظری، اقتصاد حمل و نقل و اقتصاد صنعت...

متن کامل

مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دردانش آموزان راست برتر و چپ برتر، جنسیت و ماه تولد

زمینه وهدف: درک روابط بین مغزـ رفتار بر اساس تفاوت های جنسیتی و فردی، زمینه کارآمدتری برای مداخلات آموزشی و رفتاری فراهم می آورد. هدف این مطالعه مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان راست برتر و چپ برتر با تأکید بر جنسیت و ماه تولد بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی، علی ـ مقایسه ای بر روی 597 دانشآموز دبیرستانی(309 دختر، 288 پسر) که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، انجام شد. ن...

متن کامل

یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر

دست برتری یکی از ویژگی های انسانی است که با تفاوت های فردی در فعالیت های دستی شناخته می شود. نیمکره های مغزی از نظر ساختار و کارکرد، با هم متفاوت هستند، در نتیجه هر کدام برای کارکردهای شناختی ویژه ای تخصص یافته اند. از آنجا که چپ برتران و راست برتران از نظر تسلط نیمکره ای با هم متفاوتند و با عنایت به تخصص یافتگی متفاوت نیمکره ها برای کارکردهای خاص، می توان انتظار داشت که این افراد در کارکردهای ...

متن کامل

مقایسه معاینات پریودنتال دانشجویان دندانپزشکی راست دست و چپ دست در اندازه‌گیری عمق پاکت پریودنتال

Background and Aims: The precision of periodontal pocket measurements with periodontal probe is related to different factors. Some of these are related to examiner. The purpose of this study was to compare the right-handed and left-handed dental students in the measurement of periodontal pocket depth (PPD).Materials and Methods: Eight systemically healthy adult patients (mean age of 35 years) w...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره None

صفحات  119- 130

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023