مینا محبی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - پیشایندها و پیامدهای تنظیم هیجانی در دانش‌آموزان دختر: نقش حمایت خودمختاری والدین، معلم و کنترل ادراک شده

هدف پژوهش حاضر آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای تنظیم هیجانی با بررسی نقش حمایت خودمختاری والدین، معلم و کنترل ادراک شدهدر دانش‌آموزان بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان در شهرستان تبریز بود. نمونه پژوهش 313 دانش‌آموز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل مقیاس ادراک شیوۀ فرزندپروری والدین، پرسشنامۀ جو یادگیری، خرده...

[ 2 ] - تجارب مادران کودکان دچار افت شنوایی عمیق بعد از کاشت حلزونی: یک مطالعه پدیدارشناختی

Background: Cochlear implant in children with profound hearing loss is shown to affect both children and their parents, specially their mothers. Mothers’ life experiences after children cochlear implant surgery, reflect their emotions and attitudes to the after-surgery-issues and needs in order to care and guidance their children, however, yet it has been not investigated. So, the aim of ...

[ 3 ] - رابطه امیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر آزمون نقش میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی در رابطه­ی بین امیدواری با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان بود. شرکت‌کنندگان پژوهش 150 دانش‌آموز پسر پایه­ هشتم متوسطه اول بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه اهمال‌کاری سولومون و راثبلوم، پرسشنامه امیدواری اشنایدر و معدل دانش‌آموزان بود. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پ...

[ 4 ] - مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری

هدف پژوهش حاضر مقایسه رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری بوده است آزمودنی‌ها 80 دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و روش غربال‌گری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، مقیاس قلدری ایلی‌نویز، فرم نام‌گذاری همسالان، فرم نام‌گذاری معلم، مقیاس نقش مشارکت‌کنندگان، مقیاس پیوند با مدر...

[ 5 ] - کاهش قلدری جسمانی و بهبود شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان: از سنجش کنشی رفتار تا طراحی مداخله رفتاری

هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری جسمانی، طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله چندجانبه کنش-محور و مقایسه مداخلات پیشایندمحور، پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین بر رفتار قلدری و شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان قلدر بود. آزمودنی‌های پژوهش شامل 60 دانش‌آموز قلدر، 15 دانش‌آموز طرفدار قلدر و 9 معلم پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌گیری تصادفی ساده و روش غربالگری انتخا...

[ 6 ] - ویژگی‌های روانسنجی آزمون قیاس رمزگونه (EA)

آزمون قیاس رمزگونه یک مقیاس شناختی است که برای سنجش اعتماد به خود طراحی شده است. اعتماد به خود نیز جنبه‌ای از فراشناخت است که به صحتخودارزیابیفرد در حوزه‌های شناختی مربوط می‌شود.هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون قیاس رمزگونه در دانشجویان بود. نمونه پژوهش 250 دانشجوی دختر کارشناسی ارشد بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. ابزار اندازه‌...

[ 7 ] - سنجش کنشی رفتار: روی‌آوردی در طراحی مداخلات رفتاری برای رفتارهای چالش‌انگیز در مدارس

هدف: پژوهش حاضر به توصیف بنیادهای مفهومی سنجش کنشی رفتار، تاریخچه، روش‌ها و نقش این سنجش در طراحی مداخلات رفتاری، و مروری بر تعدادی از پژوهش‌های مربوط، با تأکید بر رفتارهای چالش‌انگیز در مدارس پرداخته است. منابع داده‌ها: پایگاه‌های مجلات PubMed, PsycNET, Science Direct, Elsevier, Springer, SAGE Proquest   و Google scholar برای جستجوی اطلاعات استفاده شدند. روش‌ مطالعه: روش پژوهش، مطالعه مبانی نظ...

[ 8 ] - رابطه حمایت ادراک شده با آمادگی به اعتیاد و پریشانی روان ‌شناختی با نقش میانجی‌گری احساس تنهایی در دانش‌آموزان

Objective: The aim of the current study was to examine the casual relationship of perceived support with psychological distress and addiction potential with the mediating role of loneliness in school students of slum area in Qom. Method: The participants of this study included 225 high-school male students who were chose by multistage cluster sampling method. Perceived Support Questionnaire, Ps...

[ 9 ] - Investigating The Reliability and Validation of the Parental Bonding Instrument (PBI) in students

Parental Bonding Instrument (PBI) is a widely used measure for assessing perceived parenting. There are different ideas about whether the PBI is a two-factor or a three-factor rule and recent studies have proposed five different factor structures. The current study aimed to survey of reliability coefficients of PBI models and Anchoridentity of the model fit of PBI in Iranian population. The par...

[ 10 ] - Comparing school bonding in different motivational profile in students: a person-centered analysis

the present study aimed to determine the motivational profiles (clusters) of students and to compare their school bonding considering these profiles. This study was conducted with a comparative-descriptive method. The participants were 217 high school students who completed the Rezaiisharif and colleague school bonding Questionnaire and Elliot and Mcgregor Goal oriented achievement Questionnair...

[ 11 ] - The Protective Role of School Bonding against Risk of School Bullying and Victimization: A Review Study

Bullying and victimization have revealed to be a common problem in schools all over the world. Although the protective role of students' school bonding has been discussed regarding the behaviors contrary to school norms as bullying in the approaches referred to as the social control theory and social development model, little information is available regarding the problem of bullying. In this s...

[ 12 ] - نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن با احساس تنهایی در نوجوانان بود. 349 دانش‌آموز پسر مقطع راهنمائی با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه حساسیت به عدالت، پرسشنامه پرخاشگری واکنشی‌ـ‌کنشی و مقیاس احساس تنهایی بود. سپس سیاهه حساسیت به عدالت (بوندو و السنر، ۲۰۱۵)، پرسشنامه پرخاشگری...

[ 13 ] - اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی بر انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی‎ـ هیجانی بر بهبود انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. طرح این پژوهش شبه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون‎ـ پس‌آزمون همراه با گروه گواه و جامعه آماری آن شامل همه دانش‌آموزان پسر دوره دبیرستان در شهر زنجان بود. ابتدا یک مدرسه با روش نمونه‎برداری دردسترس انتخاب شد، سپس آزمودنی‎ها با روش نمونه‌برداری تصادفی، انتخاب (تعداد 44 نفر) و به‌...