اسکندر فتحی آذر

استاد آموزش علوم دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش(مطالعه موردی:رشته خیاطی)

پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در رشته خیاطی شاخه کاردانش صورت پذیرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی–پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کل هنرآموزان رشته خیاطی شاخه کاردانش کشور بوده که از مجموع 1720 هنرآموز رشته خیاطی، مطابق با فرمول کوکران 314 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفا...

[ 2 ] - بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تجارب معلمان و دانش­آموزان دوره­ی متوسطه در استفاده از فنآوری بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران و دانش­آموزان دوره متوسطه شهر بهبهان بود. بنابراین بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند، مصاحبه­های نیمه­سازمان­یافته با هشت معلم و شش دانش­آموز دراستفاده از فنآوری صورت گرفت. برای حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذ...

[ 3 ] - مطالعه پدیدارشناختی مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان دبیرستانی:چالش‌های هیجانی- اجتماعی و تحصیلی

  شناخت چالش‌های موجود دانش‌آموزان دوره دبیرستان  به دلایل واقع شدن در مرحله حساس رشد شخصیت و ضرورت پاسخگویی به انتظارات این مرحله، دارای اهمیت ویژه‌ای است زیرا هرگونه مداخله مشاوره‌ای نیازمند شناخت این چالش‌هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب معلمان، مشاوران و مدیران مدارس از مشکلات رفتاری دانش‌آموزان مقطع دبیرستان بود. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه معلمان، مشاو...

[ 4 ] - عمل جراحی زیبایی بینی در تجربیات زنان رضایت‌مند از عمل با رویکرد پدیدارشناسی

هدف این پژوهش دست‌یابی به تجربه افراد تحت عمل جراحی بینی به قصد شناخت عمیق این پدیده بود. این مطالعه به شیوه کیفی، به روش پدیدارشناسی با نمونه‌گیری هدف‌مند و به‌وسیله مصاحبه‌‌گر با 10 نفر از زنان تحت جراحی انجام شد. مصاحبه‌ها ثبت و سپس یاداشت و به روش هفت مرحله‌ای کلایزی تجزیه و تحیل شد. یافته‌های حاصل از تجربه‌های افرادی که عمل جراحی را انجام داده بودند در 6 مضمون اصلی «عوامل انگیزه‌بخش»، «فعا...

[ 5 ] - ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی

برنامه‌‌‌های درسی در نظام آموزش عالی نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف آموزش عالی از نظر کمّی و کیفی دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی است. روش تحقیق مورد استفاده، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. نمونه‌ها از میان اساتید، دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته در سه دانشگاه تبریز، اراک و علامه طباطبایی با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، انتخاب شد. روش اصلی ...

[ 6 ] - هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی : مطالعه پدیدارشناختی

پژوهش حاضر هویت حرفه ای را از منظر تجارب مشترک بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی در دانشگاه های کشور بررسی کرده است. هدف پژوهش، فراهم کردن فضائی برای شنیده شدن داستانهایی است که آنها از هویت حرفه ای شان درک و تجربه کرده اند. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مشغول تحصیل هستند و با رشته برنامه درسی آشنایی کامل دارند...

[ 7 ] - اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال ریاضی

Background: The goal of this study was to determine the effect of self-regulation strategies on improving math performance in students with mathematics disorder. Method: A quasi-experimental design with pre-post test was utilized. The study population consisted of all elementary students (1st to 6th grades) who were referred to LD center from schools of Tabriz educational districts (dis...

[ 8 ] - طراحی و اعتبارسنجی ابزاری برای ارزشیابی برنامه ی درسی دوره بالینی پزشکی از نظر پاسخ‌گویی اجتماعی

Background & Objective: Medical graduates must acquire the necessary competencies to address the needs of the community during their studies. This requires the evaluation, modification, and quality improvement of the curriculum. The present study aimed to develop a valid and reliable instrument for the evaluation of the curriculum of clinical medicine in terms of social accountability. Materia...

[ 9 ] - تبیین شایستگی‌های بالینی مورد نیاز برای تربیت پزشکان عمومی در راستای تحقق پاسخ گویی اجتماعی: یک مطالعه کیفی

Background & Objective: Social accountability is an important and essential notion in medical training. Despite significant similarities, various countries have aimed to define proper competencies in medical education according to their own healthcare provision system and society needs. This study aimed to explore the required clinical competencies for training general practitioners to acquire ...

[ 10 ] - اثر بخشی آموزش تکنیک خودنظارتی بر اختلال اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تکنیک خودنظارتی بر نشانه‌های اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش کار: برای ارزیابی اثربخشی این روش، از طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون-پس‌آزمون، همراه با گروه گواه استفاده شد. بدین منظور 30 نفر از دانش‌آموزان دختر مدارس دوره دوم متوسطه شهر تبریز که در اجرای اولیه پرسشنامه هراس اجتماعی بالاترین نمره را کسب کرده بودند و بر طبق فرم سلامت روانی SCL-...

[ 11 ] - تاثیر آموزش آگاهی فراشناختی بر سبک‌های تصمیم‌گیری و تنظیم هیجان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تبریز

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش آگاهی فراشناختی بر سبک­های تصمیم­گیری و تنظیم هیجان دانش­آموزان دبیرستانی شهر تبریز بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه تجربی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی در گروه­های آزمایشی (19 دانش­آموز) و کنترل (19 دانش­آموز) جایگزین شدند. جلسات آموزشی آگاهی فراشناختی برای گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه 30/1 سا...

[ 12 ] - تبیین تجربه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه: فرسودگی تحصیلی یکی از پدیده‌هایی است که به دلیل تأثیرات منفی آن بر کارایی تحصیلی و بهداشت روانی دانش‌آموزان و دانشجویان، در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به درک عمیقی از جوهره اصلی پدیده فرسودگی تحصیلی انجام شد. روش‌: این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. نمونه‌ها با استفاده از روش هدفمند زنجیره‌ای از میان دانشجویان پزشکی دانشگا...

[ 13 ] - تفسیر مشکلات نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی خفیف مدارس استثنایی: یک مطالعه کیفی

مقدمه: آگاهی از مشکلات فراگیران با نیازهای ویژه، خانواده‌ها و مسؤولان آموزش استثنایی را در نحوه درست رفتار و آموزش یاری می‌رساند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مشکلات نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی خفیف مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی انجام شد. روش‌: این مطالعه به صورت کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام گرفت. نمونه‌های مطالعه را 16 دانش‌آموز پسر 15 تا 18 ساله مبتلا به کم‌توانی ذهنی خفیف مدارس اس...

[ 14 ] - تجارب دانش آموزان قربانی ناشی از قلدری: رویکردی پدیدارشناسانه

مقدمه: امروزه قلدری یکی از شایع ترین مشکلات رایج در مدارس است. تاکنون پژوهشهای کمی فراوانی در جهت پی بردن به ابعاد مختلف این پدیده انجام گرفته اما پژوهش های کیفی بسیار اندکی در این حوزه صورت پذیرفته اند. لذا هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی تجارب دانش آموزان  قربانی قلدری از قربانی شدن خود در جهت فهم عمیق تر ماهیت قربانی شدن است. روش: این پژوهش جنبه کیفی داشته، بر پارادیم تفسیری استوار بوده و ب...

[ 15 ] - ارزیابی میزان توجه به «سواد فناورانه» در آموزش و پرورش عمومی (پایه‌های 9-1)

این تحقیق با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های درسی از نظر حضور عناصر سواد فناورانه و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری کلیه کتاب‌های دوره آموزش عمومی (پایه‌های 9-1) و نمونه‌گیری بر مبنای هدف بوده است. بر این مبنا، 24 کتاب درسی انتخاب و با استفاده از عناصر بیست گانه سواد فناوری محتوای آنها توسط دو معلم جداگانه کدگذاری و داده‌ها در جداول فراوانی توصیف و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براس...

[ 16 ] - تأثیر آموزش فن شش کلاه تفکر دوبونو بر گرایش تفکر انتقادی و خلاقیت دانش‌آموزان

  زمینه: تفکر انتقادی، گرایش آن و تفکر خلاق، مهارت‌هایی هستند که همواره مدنظر عالمان تعلیم و تربیت بوده است. امروزه به دلیل تغییر و تحولات سریع در تمام عرصه‌ها، انفجار اطلاعات و آموزش ندادن مهارت‌های استفاده درست از آن‌ها، لزوم فراگیری این مهارت‌ها به‌عنوان خروجی آموزش‌وپرورش و به‌ویژه آموزش عالی، بیشتر احساس می‌شود. هدف: این مطالعه در پی آن است تا با کمک فن شش کلاه تفکر دوبونو، مهارت‌های تفکر ...

[ 17 ] - مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری

هدف پژوهش حاضر مقایسه رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری بوده است آزمودنی‌ها 80 دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و روش غربال‌گری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، مقیاس قلدری ایلی‌نویز، فرم نام‌گذاری همسالان، فرم نام‌گذاری معلم، مقیاس نقش مشارکت‌کنندگان، مقیاس پیوند با مدر...

[ 18 ] - پدیدارشناسی عوامل مؤثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان

دستیابی به اهداف واقعی دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان یکی از معضلات اساسی نظام‌های تربیتی است. در ایران نیز با وجود اقدامات انجام شده، شواهد مستقیم و غیرمستقیم دربارة اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت معلمان، نتایج چندان کارآمد و خشنودکننده‌ای را نشان نمی‌دهند. به‌طوری‌که انتظار اصلاحات و اقدامات تخصصی در این زمینه از سوی مسئولان و کارشناسان رو به افزایش است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب مع...

[ 19 ] - اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی آنان در مدیریت رفتار کلاس

چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری دانش‌آموزان بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی ادراک‌شدة آنان در مدیریت رفتار کلاس بود. به‌منظور اجرای پژوهش، 40 نفر از معلمان زن دورة ابتدایی به شکل تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه‌های رفتار اجتماعی دانش‌آموزان و خودکارآمدی معلمان استفاده شد. ...

[ 20 ] - ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دورۀ کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج بوده است که 213 دانشجو در سه گروه تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه ان...

[ 21 ] - مقایسه رشد تفکر انتقادی، تفکر خلاق و توانایی تشخیص غیرمنطقی در نوجوانان دختر دوره متوسطه شهر تبریز

مطالعه نحوه­ رشد شناختی همواره جزو علاقمندی­های پژوهشگران بوده است. زیرا با کاوش عمیق در این مسیر می­توان علل افت و خیز آن را شناسایی نموده و در راستای بهبود این مهارت­ها برنامه­ریزی کرد. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تحول تفکر انتقادی، تفکر خلاق و توانایی ارزیابی غیرمنطقی در مرحله­ نوجوانی بود. در این راستا، هدف نمونه­ای به تعداد 300 نفر از دانش­آموزان دختر مقطع تحصیلی دوم راهنمایی، اول دبیرستان...

[ 22 ] - مقایسه تأثیر تدریس با الگوی قیاسگری (TWA) و یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک‌های یادگیری ترجیحی بر بازده‌های یادگیری و نگرش نسبت به علوم

هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر تدریس با الگوی قیاس­گری و یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک­های یادگیری بر بازده­های یادگیری و نگرش نسبت به علوم بود. نمونه تحقیق متشکل از 107 دانش­آموز چهار کلاس سوم راهنمایی شهر تبریز بوده که به­طور تصادفی خوشه­ای از جامعه آماری انتخاب شده بودند. یکی از کلاس­ها به­عنوان گروه کنترل و کلاس­های دیگر به عنوان گروه­های آزمایشی لحاظ شدند. گروه کنترل آموزش به شیوه سنتی ر...

[ 23 ] - اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی دانش­آموزان پایه پنجم دبستان بود. در یک طرح آزمایشی از بین دانش­آموزان پنجم دبستان شهر سنندج 80 نفر (40 دختر و 40 پسر) به عنوان نمونه آماری به صورت خوشه­ای انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 15 جلسه و هر جلسه یک ساعت آموزش تفکر دریافت نمودند. تفکر انتقادی دانش­آموزان هر دو گروه (آ...

[ 24 ] - اثربخشی آموزش راهبرد کمک‌خواهی بر عملکرد حل مسأله ریاضی

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبرد کمک­خواهی بر عملکرد حل مسأله ریاضی  دانش­آموزان بود.روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. آزمودنی­های پژوهش شامل 100 نفر (54 دختر و 46 پسر) از دانش­آموزان سال دوم راهنمایی شهر اهر در سال تحصیلی 91-1390 بودند که به روش تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در هر یک از گروه­...

[ 25 ] - نقش آمادگی برای یادگـیری خود - رهبر و نگرش تـفکر انتقادی در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط آمادگی برای یادگیری خود-رهبر و نگرش تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز بود. جامعه­ی آماری این تحقیق تمام دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز بوده که 346 دانشجو در رشته­های مختلف تحصیلی با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. برای اندازه­گیری متغیرها از مقیاس آمادگی برای...

[ 26 ] - تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی - اجتماعی دانش آموزان

این پژوهش به منظـور بررسی تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتمـاعی– هیجانی بر شایستگی­های روانی- اجتماعی دانش آموزان ابتدایی صورت گرفت. که در این مطالعه بر پنج شایستگی پیشنهادی موسسه ی کیسل تمرکز شد. بر همین اساس تعداد 154 دانش آموز از بین دانش آموزان پایه های پنجم و ششم به صورت در دسترس و با در نظر گرفتن رویکرد کل مدرسه، به عنوان گروه های کنترل (62 نفر) و آزمایش (92 نفر) انتخاب شدند. و طی 14 جلسه ...

[ 27 ] - جهانی‌شدن و هویت‌های محلی و جهانی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز)

فرایند جهانی‌شدن موضوعی بحث‌برانگیز و در عین حال مبهم است و از دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضاد بدان پرداخته شده است. یکی از بحث‌های مهم مربوط به این فرایند، مسئله بقا یا تداوم هویت‌های محلی در جریان این حرکت است. در این رابطه دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است؛ از آن جمله برخی ادعا می‌کنند جهانی‌شدن تأثیر منفی بر هویت‌های محلی داشته و از بین برنده تفاوت‌هاست و عده‌ای نیز خلاف این نظر را بیان می‌کنن...

[ 28 ] - اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهر سنندج

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پایة پنجم دبستان است. این پژوهش به صورت آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل صورت گرفت. بدین منظور از بین دانش‌آموزان پنجم دبستان شهر سنندج 80 نفر (40 دختر و 40 پسر) به عنوان نمونة آماری به صورت چند مرحله‌ای (خوشه‌‌ای + تصادفی) انتخاب شدند و پسران و دختران هر کدام به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرف...

[ 29 ] - مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز از توجه به اخلاق پژوهش؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

به‌رغم رشد چشمگیر پژوهش‌ها در عرصه‌های گوناگون، کم‌توجهی به اخلاق پژوهش در مقاطع تحصیلی و درجات علمی بالا مشاهده می‌شود. بر این اساس پژوهش حاضر به‌توصیف تجربیات اساتید و دانشجویان از توجه به اخلاق پژوهش می‌پردازد تا تصویر روشنی از سوء رفتارها و عوامل زمینه‌ساز تخلفات در حوزه پژوهش‌های آموزش عالی ارائه نماید. پژوهش حاضر به‌شیوه کیفی و پدیدارشناسی با نمونه‌گیری هدفمند و به‌وسیله مصاحبه ژرف‌نگر با...

[ 30 ] - کاهش قلدری جسمانی و بهبود شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان: از سنجش کنشی رفتار تا طراحی مداخله رفتاری

هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری جسمانی، طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله چندجانبه کنش-محور و مقایسه مداخلات پیشایندمحور، پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین بر رفتار قلدری و شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان قلدر بود. آزمودنی‌های پژوهش شامل 60 دانش‌آموز قلدر، 15 دانش‌آموز طرفدار قلدر و 9 معلم پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌گیری تصادفی ساده و روش غربالگری انتخا...

[ 31 ] - تأثیر نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره‌ متوسطه در درس فیزیک

در پژوهش حاضر تأثیر نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه در درس فیزیک بررسی شده است. این پژوهش مشتمل بر دو بخش شبه‌آزمایشی و مطالعه موردی است. در بخش شبه­آزمایشی، میزان اثربخشی ارائه و ساخت نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران درس فیزیک مقطع متوسطه تعیین شده و در بخش دوم، با توجه به تأثیر معنی­دار نقشه مفهومی در بررسی علت­ها، مطالعه موردی با هدف بررسی تجارب استادان و...

[ 32 ] - پیش ‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز بر اساس نگرش تفکر انتقادی و شیوه ‏های شناختی یادگیری

  هدف اصلی این پژوهش توصیفی - همبستگی، تعیین سهم نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی یادگیری در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. برای این کار تعداد 301 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به شیوه نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند و علاوه بر گزارش معدل خود، به پرسشنامه‏های آمادگی نگرش تفکر انتقادی کالیفرنیا و سبک‏های یادگیری کلب پاسخ گفتند. مبتنی بر یافته‏ها، نگرش تفکر ا...

[ 33 ] - Energy Literacy: Review of Knowledge, Attitude, and Behavior of Middle School Students in the City of Orumiyeh

Energy literacy is essential in decisions related to energy and energy application in our daily lives, and various levels of knowledge and awareness about energy can affect on the activities and personal and social decisions. The aim of this study is investigating energy literacy of the middle school students. The research method is descriptive-survey. The study population consisted of all male...

[ 34 ] - اثربخشی تلفیقی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی بر درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

مقدمه: در زمینه درک مطلب، پژوهشگران یا دیدگاه شناختی-اجتماعی دارند و یا دارای دیدگاه یادگیری خودتنظیم هستند. خلاء تلفیق دیدگاه شناختی-اجتماعی و یادگیری خود تنظیم وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تلفیق دیدگاه شناخت اجتماعی (سکوسازی) و یادگیری خود تنظیم (راهبردهای خودنظارتی و فراشناختی) جهت بهبود درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان می‌باشد. روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون پس‌آزمون با گ...

[ 35 ] - Perceptions and experiences of sixth grade elementary school students’ mothers who volunteered to participate in the gifted schools’ entrance exam: A qualitative study

Introduction Demand for gifted schools has created intense competition among elementary students and their families. National Institution for Development of Gifted Students has responsibility for two of the major task of identifying and teaching gifted students. Gifted schools’ entrance exam, is an achievement test which each year nationally administrates to entry first and second courses of hi...

[ 36 ] - تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان

کلاس جورچین معکوس، یکی از تکنیک‌های یادگیری مشارکتی است که بر اساس پویایی گروه و تعاملات اجتماعی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان در درس آمار بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل و شرکت‌کنندگان پژوهش 43 نفر از دانشجویان کارشناسی بودند. دانشجویان یک کلاس درس آمار را به روش جیگ ساو معکوس (20 نفر) و دانشجوی...

[ 37 ] - Concept of evidence based nursing and nursing education

Introduction: Contemporary advances in technology and sciences parallel to changeable patients' status make it essential to nurses to combine their skills and knowledge with evidences in order to identify patients' problems, care planning, implementation and evaluation through interaction with other health team members. Nurses must be able to make clinical decisions independently which is possi...

[ 38 ] - The Relationship between Learning Characteristics and Academic Achievement in Nursing and Midwifery Students

Introduction: One of the reasons causing academic failure among students is disregarding factors affecting learning. The aim of this study was to determine the relationship between academic achievement of nursing and midwifery students and their learning characteristics including study style, control locus, and self-organized learning factors which are modifiable issues in learning. Methods: I...

[ 39 ] - اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم اجرا شد جامعه آماری پژوهش،معلمان پایه چهارم ابتدایی شهرستان بیله سوار وکلیه دانش آموزان پایه چهارم در سال تحصیلی 97-96 که تعداد 60 معلم به شیوه غربالگری دردسترس انتخاب و در گروه آزمایش 30نفر و در گروه کنترل نیز 30نفره جایگزین شدند و 3نفر از دانش آموزان هر ...

[ 40 ] - effectiveness of the training package of cool executive functions on normal students' academic performance of Elementary Sixth Grade

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the cool executive functions training package on academic performance in normal students. The research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population was all sixth-grade female students in Tabriz in the academic year 2018-19. 60 people were selected as the sample by conveni...

نویسندگان همکار

Adib, Yousef 12  

میرنسب, میر محمود 7  

Hashemi, Toraj 6  

شهرام واحدی 4  

فرشته گل‌پرور 3  

رحیم بدری گرگری 3  

وحیده عبداللهی عدلی انصار 3  

دهقانی, غلامعلی 2  

علیزاده, مهستی 2  

غفور احراری 2  

مینا محبی 2  

منصور بیرامی 2  

تورج هاشمی 2  

حسن غریبی 2  

سمیه مولا 2  

Ali Mokhtari, Zohre 2  

علی اصغر خلاقی 1  

غلامحسین میکائیلو 1  

محسن تقی زاده 1  

مریم مرندی حیدرلو 1  

احمدیان, رئوف 1  

صمدی, زهرا 1  

میرنسب, میرمحمود 1  

بدری گرگری, رحیم 1  

کشاورزی, سمیه 1  

دستوری, رامین 1  

شفیعی سورک, سینا 1  

بابایی, بابایی 1  

حسینی, سید عدنان 1  

فیروز محمودی 1  

محمدرضا عزتی 1  

نیدا عبدالهی 1  

رامین حبیبی کلیبر 1  

پروانه علائی 1  

اکرم حبی 1  

بهمن محمدبخش 1  

زلیخا قلی‌زاده 1  

یوسف ادیب 1  

جواد حاتمی 1  

ژیلا کاردان 1  

پروانه علائی 1  

صادقی, فرزانه 1  

جواد امانی ساری بگلو 1  

لیلا عبیدی 1  

, 1  

Aghajari, Parvaneh 1  

Lotfi, Mojgan 1  

Pakpour, Vahid 1  

Sheikhalipour, Zahra 1  

Zamanzadeh, vahid 1  

Valizadeh, leila 1  

اسماعیل اسلامی 1  

توکل موسی زاده 1  

عذرا غفاری 1  

Azadfar, Najmeh 1  

Badri gargari, Rahim 1  

Sabori moghadam, Hasan 1