رحیم بدری گرگری

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - رابطه عوامل مختلف انگیزشی با بی تصمیمی شغلی دانشجویان دانشگاه تبریز

بی تصمیمی شغلی یکی از مشکلات شایع در جوانان است. موقعی که یک شخص تصمیم قطعی برای انتخاب یک شغل نگرفته است، ما با بی تصمیمی شغلی مواجه هستیم. عوامل مختلف شخصیتی، رشدی، اجتماعی و انگیزشی بر بی تصمیمی شغلی موثر هستند.این پژوهش با هدف تعیین رابطه عوامل مختلف انگیزشی با بی تصمیمی شغلی دانشجویان انجام شد. برای این منظور 338 دانشجو به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان کلیه دانشجویان سال آخر...

[ 2 ] - بررسی رابطه عوامل شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان بانک سپه شهر تبریز

رضایت شغلی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاست ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارآیی سازمان است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش عوامل شخصیتی موثر بر رضایت شغلی کارمندان بانک بود. در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی، 250 نفر از کارکنان بانک سپه تبریز از طریق نمونه‌گیری تصادفی، به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری رضایت شغلی و عوامل شخصیتی به ترتیب ...

[ 3 ] - رابطة کمال‌گرایی، وسواس – بی‌اختیاری اعمال و ویژگی‌های شخصیتی با تعلل‌ورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة ویژگی‌های شخصیتی، ابعاد مثبت و منفی کمال‌گرایی و وسواس بی‌اختیاری اعمال با تعلل‌ورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. جامعة آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند که 265 نفر از دانشجویان به‌وسیلة نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از دانشکده‌های علوم انسانی و علوم‌تربیتی، علوم پایه، فنی و مهندسی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة ...

[ 4 ] - رابطه اهداف پیشرفت اجتماعی و مهارت‌های ارتباط میان فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هدف پیشرفت اجتماعی و مهارت‌های ارتباط میان فردی دانشجویان با روش همبستگی انجام شد. نمونه پژوهش، 180 دانشجو(126 دانشجوی دختر و 54 دانشجوی پسر) بود که به وسیله نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی از دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز انتخاب شد. از آزمون مهارت‌های ارتباطی- نسخه تجدید نظر شده- و پرسشنامه جهت‌گیری هدف پیشرفت اجتماعی، به منظور جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. برای تجز...

[ 5 ] - اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت گیری اهداف اجتماعی

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش­آموزان قربانی قلدری با توجه به نقش جهت­گیری اهداف اجتماعی بود.طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه شامل دانش­آموزان دختر قربانی قلدری در مدرسه بود که در پایه هفتم و هشتم دوره اول مقطع متوسطه مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 96 دانش‌آموز قربانی قلدری بود که با توجه ...

[ 6 ] - تحلیل کانونی رابطه باورهای معلمان درباره قلدری دانش آموزان با راهبردهای مدیریت رفتار در کلاس

چکیده: برنامه های ضد قلدری معلم محور از جمله اقدامات تربیتی اخیر در کنترل شیوع این رفتار در مدارس می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای معلمان درباره قلدری و راهبردهای مدیریت رفتار در کلاس انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به منظور اجرای آن 207 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین معلمان زن و مرد دوره ابتدایی شهرستان اهر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پر...

[ 7 ] - پیشایندها و پیامدهای تنظیم هیجانی در دانش‌آموزان دختر: نقش حمایت خودمختاری والدین، معلم و کنترل ادراک شده

هدف پژوهش حاضر آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای تنظیم هیجانی با بررسی نقش حمایت خودمختاری والدین، معلم و کنترل ادراک شدهدر دانش‌آموزان بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان در شهرستان تبریز بود. نمونه پژوهش 313 دانش‌آموز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل مقیاس ادراک شیوۀ فرزندپروری والدین، پرسشنامۀ جو یادگیری، خرده...

[ 8 ] - پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین

دف از پژوهش حاضر، پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایه سوم رشته تجربی بر اساس جهت گیری هدف دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان، والدین بود . بدین منظور تعداد 228 نفر دانش آموز ( 145 دختر و 83 پسر ) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جامعه آماری شامل همه دانش آموزاان پایه سوم تجربی ناحیه یک شهر تبریز بود. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب ریاضی کازلسکیس، پرسشنامه هدف پیشرفت ت...

[ 9 ] - نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت‏ گیری هدف در پیش‏بینی هیجان‌های تحصیلی ریاضی

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت‌گیری هدف درونی- بیرونی با هیجان‌های تحصیلی لذت، ملالت، غرور و شرم در درس ریاضی بود. در این تحقیق از روش همبستگی استفاده گردید. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های دولتی نواحی پنج‌گانه تبریز بود که در سال تحصیلی 93-92 به تحصیل اشتغال داشتند. از این جامعه، نمونه‌ای شامل 345 نفر (167 دختر، 178 پسر) به روش نمونه‌گیر...

[ 10 ] - بررسی سبک‌ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال و شدت خشم در نوجوانان قلدر و مقایسه آن با نوجوانان قربانی

هدف این پژوهش مقایسه سبک دلبستگی و شدت خشم نوجوانان قلدر و قربانی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر تبریز در­ سال تحصیلی 93- 1392 بود.­ نمونه آماری با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس خود­گزارشی قلدر- قربانی الویوس (1996) و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (AAS) (1987) و پرسشنامه شدت خشم نیلسون (2000) بهره گرفته شد. داده­ها با ...

[ 11 ] - تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی – اجتماعی و رضایت از مدرسه دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان سقز

زمینه: هدف از این مطالعه بررسی اثرات برنامه مداخله ی یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی – اجتماعی پیشنهادی کیسل و رضایت از مدرسه ی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان بود. روش:  برای این منظور کودکان پایه پنجم به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و در گروه های کنترل (32 نفر) و آزمایش (35 نفر) به صورت شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و در طی 10 جلسه مورد مداخله و آزمون قرار گرفتند. نتیجه م...

[ 12 ] - طراحی برنامه آموزشی ضد‌قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش ‌قربانی‌شدن دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

هدف‏ پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزشی ضد‌قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش ‌قربانی‌شدن دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 95-94 بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون و گروه گواه بود. بدین منظور دو مدرسه با روش نمونه‌گیری هدفمند یکی به عنوان گروه آزمایشی و یکی به عنوان مدرسه گروه کنترل انتخاب شدند. سپس یک برنامه جامع ضد‌قلدری با جلسات مشخص برای هر کد...

[ 13 ] - طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان

هدف: هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 96-95 بود. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته بوده که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی بوده و بخش دوم، اعتباریابی الگو با اثربخشی بر درک مفاهیم و تفک...

[ 14 ] - نقش ابعاد مختلف انگیزشی مدیریت زمان بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه تبریز

  زمینه: خلاقیت از دیدگاه نظری تولید ایده‌ها، محصولات، فرایندهایی جدید و مفید به‌وسیله افراد یا گروه‌ها تعریف‌شده است. خلاقیت تابعی از زمان در دسترس فرد است و به‌صورت منفی با فشار زمانی تجربه‌شده فرد رابطه دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین ابعاد مختلف انگیزشی مدیریت زمان (تمایل به بی‌سازمانی، کنترل ادراک‌شده زمان و سرسختی روان‌شناختی) با خلاقیت دانشجویان انجام شد. روش: با روش نمونه‌گ...

[ 15 ] - تأثیر آموزش فن شش کلاه تفکر دوبونو بر گرایش تفکر انتقادی و خلاقیت دانش‌آموزان

  زمینه: تفکر انتقادی، گرایش آن و تفکر خلاق، مهارت‌هایی هستند که همواره مدنظر عالمان تعلیم و تربیت بوده است. امروزه به دلیل تغییر و تحولات سریع در تمام عرصه‌ها، انفجار اطلاعات و آموزش ندادن مهارت‌های استفاده درست از آن‌ها، لزوم فراگیری این مهارت‌ها به‌عنوان خروجی آموزش‌وپرورش و به‌ویژه آموزش عالی، بیشتر احساس می‌شود. هدف: این مطالعه در پی آن است تا با کمک فن شش کلاه تفکر دوبونو، مهارت‌های تفکر ...

[ 16 ] - تأثیر روش ایده جویی (اسکمپر) بر تفکر خلاق دانشجویان دختر رشته-های فنی و مهندسی

  زمینه: پرورش خلاقیت یکی از مهم­ترین هدف­های آموزش عالی به شمار می­آید. هدف: این تحقیق با هدف تعیین تأثیر تکنیک ایده­جویی (اسکمپر) بر تفکر خلاق دانشجویان دختر رشته­های فنی- مهندسی دانشگاه تبریز انجام گرفت. روش: جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر رشته­های فنی- مهندسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91-1390 بودند که تعدادشان 1070  نفر بود. طرح پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه گواه و به صورت پیش آز...

[ 17 ] - توانایی‌های شناختی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بینی کننده تفکر انتقادی

نظریه دو عاملی، مهارت تفکر انتقادی را ترکیبی از توانایی شناختی و آمادگی‌های شخصیتی تعریف می‌کند. هدف این مطالعه، تعیین نقش توانایی‌های شناختی و ویژگی‌های شخصیتی بر تفکر انتقادی دانشجویان بوده است. برای این منظور 134 دانشجوی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز با روش تصادفی طبقه‌ای نسبتی از رشته‌های مختلف روان‌شناسی، علوم تربیتی، تربیت بدنی و کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی انتخاب شدند و ...

[ 18 ] - مقایسۀ جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی

چکیدهاین پژوهش، جهتگیری هدف پیشرفت و بازدههای شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشآموزان دختر وپسر مدارس نمونه و عادی مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد مطالعه قرار داد. 130 نفر از دانشآموزاننمونه (دختر 60 و پسر 70 نفر) و 130 نفر دانشآموز از مدارس عادی دولتی ( 60 دختر و 70 پسر ) باروش نمونهگیری تصادفی طبقهای ٤بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کریج سی انتخابشدند. پرسشنامهها...

[ 19 ] - پیش‌بینی مهارت‌های مدیریت زمان انجام تکالیف درسی بر اساس مدل کوپر در دانش‌آموزان دختر دورة متوسطة اول تبریز

یکی از مهارت‌های لازم برای موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مدیریت زمان است. این مهارت از جمله مؤلفه‌های خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نقش عوامل مختلف مدل کوپر در مهارت مدیریت زمان دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی با روش همبستگی انجام گرفت. آزمودنی‌های پژوهش، شامل 400 دانش‌آموز دختر بودند که به ‌وسیلة نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از نواحی آموزش و پرورش تبریز انتخ...

[ 20 ] - رابطه کنترل هیجانی با تعلل‌ورزی دانش‌آموزان دوره متوسطه

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کنترل هیجانی با تعلل­ورزی دانش­آموزان انجام گردید. نمونه پژوهش شامل 302 دانش­آموز مقطع متوسطه نظری مشغول به تحصیل در مدارس دولتی رشت بودند که به­وسیله نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب گردیدند. اطلاعات این پژوهش به­وسیله پرسشنامه­های تعلل­ورزی محض استیل و کنترل هیجانی راجر و نجاریان به­دست آمده است. داده­ها با روش تحلیل رگرسیون گام به گام مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژ...

[ 21 ] - تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی - اجتماعی دانش آموزان

این پژوهش به منظـور بررسی تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتمـاعی– هیجانی بر شایستگی­های روانی- اجتماعی دانش آموزان ابتدایی صورت گرفت. که در این مطالعه بر پنج شایستگی پیشنهادی موسسه ی کیسل تمرکز شد. بر همین اساس تعداد 154 دانش آموز از بین دانش آموزان پایه های پنجم و ششم به صورت در دسترس و با در نظر گرفتن رویکرد کل مدرسه، به عنوان گروه های کنترل (62 نفر) و آزمایش (92 نفر) انتخاب شدند. و طی 14 جلسه ...

[ 22 ] - بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نگرشهای مثبت درباره تعلیم و تربیت با هدفگرایی تبحری در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستانهای گرگان

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی  و نگرشهای مثبت درباره تعلیم و تربیت با هدفگرایی تبحری در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستانهای گرگان می باشد. در این پژوهش، متغیرهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نگرشهای مثبت درباره تعلیم و تربیت به عنوان متغیرهای پیش بین و هدفگرایی تبحری به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده‌اند. نمونه تحقیق مشتمل بر 400 دانش آموز دختر سال اول دبیرستانهای ...

[ 23 ] - تأثیر آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر بر تفکر نقادانة دانش‌آموزان دختر پایۀ پنجم ابتدایی

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر بر تفکر نقادانۀ دانش‌آموزان دختر ابتدایی است. روش تحقیق از نوع روش نیمه‌تجربی و طرح دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بوده است. آزمودنی‌ها شامل 32 دانش‌آموز پنجم ابتدایی شهر مراغه بودند که 17 نفر به عنوان گروه آزمایش برای آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر و 15 نفر به عنوان گروه شاهد برای آموزش با برنامۀ جاری مدرسه که با روش نمونه‌گیری در د...

[ 24 ] - تأثیر آموزش راهبرد «پرسشگری متقابل هدایت‌شده در گروه همتایان» بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم راهنمایی

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش راهبرد «پرسش‌گری متقابل هدایت‌شده در گروه همتایان» بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایۀ راهنمایی است. روش تحقیق از نوع روش نیمه و طرح دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بوده است. آزمودنی‌ها شامل 60 دانش‌آموز سوم راهنمایی شهر خمین بودند که 30 نفر به عنوان گروه آزمایش برای آموزش غیرمستقیم مهارت‌های تفکر و 30 نفر به عنوان گروه شاهد برای آموزش با برنامة جاری...

[ 25 ] - اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهر سنندج

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پایة پنجم دبستان است. این پژوهش به صورت آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل صورت گرفت. بدین منظور از بین دانش‌آموزان پنجم دبستان شهر سنندج 80 نفر (40 دختر و 40 پسر) به عنوان نمونة آماری به صورت چند مرحله‌ای (خوشه‌‌ای + تصادفی) انتخاب شدند و پسران و دختران هر کدام به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرف...

[ 26 ] - نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص

پژوهش حاضر نیمرخ‌های انگیزشی دانش‌آموزان و تفاوت نیمرخ گروه‌های مختلف را از نظر فرسودگی مربوط به مدرسه مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی بودند. 370 دانش‌آموز از دبیرستان‌های مختلف با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه انگیزش تحصیلی و پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه به منظور جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل د...

[ 27 ] - تأثیر جهت‌گیری‌های مذهبی و روش‌های مقابله مذهبی بر اعتیادپذیری دانشجویان دانشگاه تبریز

اعتقادات دینی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها، بایدها و نبایدها و نیز ارزش‌های تعمیم‌یافته، از مؤثرترین تکیه‌گاه‌های روانی به‌شمار می‌رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه‌های عمر فراهم سازد و در شرایطی خاص نیز با فراهم‌سازی تکیه‌گاه‌های تبیینی، فرد را از تعلیق و بی‌معنایی و گرایش به رفتارهای ناسازگانه نجات دهد. این پژوهش با هدف تعیین نقش جهت‌گیری و روش‌های مقابله مذهبی بر اعتیادپذیری دانشجویان ...

[ 28 ] - رابطه بین جهت‌گیری مذهبی درونی و رفتار‌های سلامت جسمی، روانی و معنوی و نقش واسطه‌ای ارزیابی چالش‌برانگیز بودن

 پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی ارزیابی اولیه چالشی موقعیت‌ها در ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی درونی و رفتار‌های سلامت روانی، معنوی و جسمانی انجام گرفت. 300 دانش‌آموز دختر دبیرستان‌های شهر تبریز با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. به‌منظور جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی، پرسشنامه ویژگی‌ها و رفتار‌های سلامت جسمی، ذهنی و معنوی و مقیاس ارزیابی وقایع زندگی اس...

[ 29 ] - مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و سخنرانی بر هیجان‎های پیشرفت تحصیلی

این پژوهش شبه­تجربی با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و روش تدریس سخنرانی بر هیجان‎های پیشرفت تحصیلی دانشجوـ‎معلمان انجام شد. براساس طرح پیش­آزمون­-­پس­آزمون با گروه گواه نامعادل فرضیه­های پژوهش آزمون شد. با استفاده از روش نمونه­برداری در دسترس، دو کلاس­ از دانشگاه فرهنگیان یزد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (35=n) و گروه گواه (33=n) جایگزین شدن...

[ 30 ] - پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس سبک‌های عاطفی

تعلل­ورزی یعنی به تعویق­انداختن انجام کار و یا تمایل به انجام آن در دقایق پایانی. تعلل­ورزی موجب درجات بالایی از اضطراب و افسردگی در دانش­آموز شده و باعث تجربه هیجانات منفی می­گردد. یکی از مقوله­های مؤثر بر تعلل­ورزی، فقدان تنظیم هیجانی و ناتوانی در خود­تنظیمی هیجانی است. سبک­های تنظیم هیجانی را شامل سبک پنهان­کاری، سازگاری و تحمّل می­دانند. این پژوهش به­منظور تعیین رابطه سبک­های عاطفی با تعلل­و...

[ 31 ] - اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربانی شدن ناشی از قلدری دانش آموزان

هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید‌ برکاهش میزان قربانی شدن دانش آموزان دختر قربانی قلدری مدارس دوره دوم متوسطه شهر سنندج بود که در سالتحصیلی 93-92مشغول به‏تحصیل بودند. تحقیق حاضر از نوع نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون و گروه گواهاست. بدین منظوربا روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 30 نفر انتخاب و به‏عنوان نمونه منظور گردیدند.سپس نمونه‏ تحقیق به صورت تصادفی در2 گروه 15 نف...

[ 32 ] - مدل پیش‌بینی رضایت و پیشرفت تحصیلی از طریق کمال‌گرایی دو بعدی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

زمینه: پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش­آموزان که به عنوان دو شاخص سازگاری تحصیلی هم درنظر گرفته می شوند از جمله مسائل مهم در تعلیم و تربیت هستند و عوامل مهمی به جز توانش­های شناختی در آن­ها نقش دارند. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه کمال­گرایی دوبعدی و اهداف پیشرفت با رضایت و پیشرفت تحصیلی در قالب یک مدل پیشنهادی است. روش: بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 319 نفر دانش آموز ( شامل 140 نفر پسر و 179نفر د...

[ 33 ] - بررسی اثربخشی الگوی آموزشی پرسش و پاسخ در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی الگوی آموزشی پرسش و پاسخ در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان بود. پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته بوده که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول طراحی الگوی آموزشی پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی بوده و بخش دوم، اعتباریابی الگو با اثربخشی بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی است. در بخش کیفی از روش سنتزپژوهی (پژوهش تلفیقی) استفاده شد...

[ 34 ] - رابطه نظریه‌های ضمنی هوش و باورهای معرفت شناختی با جهت‌گیری هدف پیشرفت دانشجویان

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای ضمنی هوش و معرفت‌شناسی با جهت‌گیری هدف پیشرفت دانشجویان و نقش میانجی باورهای معرفت‌شناسی در رابطه بین باورهای ضمنی هوش و جهت‌گیری هدف انجام گرفت. در همین راستا، 384 دانشجو از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی از دانشکده‌های فنی- مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی انتخاب شدند . از پرسشنامه‌های باور ضمنی هوش دویک، باور معرفت شناختی بندیکس و همکاران و پرسشنا...

[ 35 ] - اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت بود. جهت انجام این پژوهش از بین دانش آموزان دختر شهرستان جلفا 120 نفر انتخاب که بعد از اجرا پرسشنامه قلدری ایلی نویزی، 50 نفر به عنوان قربانی شناخته و به صورت تصادفی خوشه ای در دو گروه 25 نفری به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. قبل از اجرای متغیر مستقل (آموزش جرأت ورزی) به وسیله پرسشنامه کی...

[ 36 ] - آیا ذهن خوانی به واسطه‌ی نوع دیدگاه‌ دیگران محدود می‌شود؟

مقدمه: تحقیقات اخیر نظریه ذهن بیان داشته‌اند که افراد در برخی موقعیت‌های اجتماعی بدون ضرورت، دیدگاه دیگران را محاسبه می‌کنند. برخی نیز به‌پیش فرض بودن دیدگاه خود اشاره کرده‌اند. بحث خودکاری ذهن‌خوانی مدتی مورد مناقشه تحقیقات بود وهم اکنون نیز فرایندهای درگیر در ذهن‌خوانی موردتوجه محققان است. در این تحقیق هدف ما بررسی محدودیت‌های ذهن‌خوانی خودکار با توجه به نوع دیدگاه دیگران است. روش: به همین من...

[ 37 ] - تاثیر آموزش برنامة یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی1

هدف این تحقیق، تعیین تأثیر برنامة یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی است. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه­تجربی استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، شامل کلیة دانشجومعلمان دختر (686 نفر) و پسر (754 نفر) دانشگاه فرهنگیان (پردیس­های علامه امینی و فاطمه­الزهرا آذربایجان شرقی) است. با توجه به نوع روش تحقیق،4 کلاس به تعداد 140 نفر دانشجو (دو گروه آ...

[ 38 ] - سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی

هدف کلی این پژوهش تعیین سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری (منابع، محتوا، انعطاف‌پذیری، کیفیت روابط معلم- دانش‌آموز) در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی (رضایت کلی، عاطفه منفی، رضایت از تدریس معلمان، همبستگی اجتماعی، احساس رضایت از فرصت‌های فراهم شده در کلاس، احساس رضایت از موفقیت، احساس لذت از ماجراجویی در کلاس) دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش،...

[ 39 ] - طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی آموزشی پرسش و پاسخ در درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 96-95 بود. پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته بوده که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول طراحی الگوی آموزشی پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی بوده و بخش دوم، اعتباریابی الگو با اثربخشی بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی است. در بخش کیفی از ر...

[ 40 ] - تاثیر مداخلات شناختی مبتنی بر حافظه کاری بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن

مقدمه: امروزه مشکلات مربوط به خواندن شایع ترین مشکل در میان دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری است. و با توجه به تاثیر حافظه در این نوع مشکلات، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخلات شناختی مبتنی بر حافظه کاری بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن بود. روش: این پژوهش به شیوه شبه ­آزمایشی با طرح پیش­ آزمون و پس ­آزمون با گروه گواه انجام گرفت. از جامعه آماری دانش ­آموزان پای...

[ 41 ] - اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر تاب‌آوری و میزان قربانی شدن دانش‌آموزان قربانی قلدری *

The aim of present research was to study effectiveness of social competence training based on Flener model on resilience and rate of victimization of students who are bullying victims. Research design was a quasi-experimental method along with pre-test/post-test and control group. The population consisted of girl victims who were studying at 7th and 8th grade in first stage of secondary school....

[ 42 ] - بررسی تطبیقی رابطه هوش فرهنگی و هیجانی با گرایش به ارزش های دموکراتیک در میان شهروندان شهر ارومیه

مطالعات مختلقی نشان دهنده آن هستند که هوش بر گرایشات و رفتارهای سیاسی افراد و گروه ها تاثیر گذار است. مطالعه اثرگذاری هوش های فرهنگی و هیجانی بعنوان توانمندی هائی ذهنی و رفتاری بر گرایش افراد به ارزش های دموکراتیک می تواند در راستای این دسته از مطالعات در نظر گرفته شود. این مطالعه در شهر ارومیه انجام شده است که یکی از شهرهای چند فرهنگی و چند قومیتی ایران به شمار می رود. در راستای اجرای این پژوه...

[ 43 ] - آموزش شوخ طبعی به معلم و تاثیر آن بر فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان

چکیده هدف پژوهش، ارزیابی تأثیر برنامه آموزش شوخ طبعی به معلم بر فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان بود. روش پژوهشی، نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون بود. برای انتخاب نمونه، از بین کلیه دانش آموزان دختر پایۀ ششم ابتدائی منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی 96-97 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، دو کلاس پایۀ ششم انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی یک کلاس (33 نفر) به عن...

[ 44 ] - بررسی ابعاد و آثار کرامت انسان از دیدگاه امام رضا (علیه‎السلام) و مکاتب روان‎شناسی

شناخت جایگاه انسان و بررسی ابعاد و ویژگی‌های مختلف او یکی از موضوعات محوری در تعالیم ادیان آسمانی ـ به‎ویژه اسلام ـ و مکاتب بشری شمرده شده و تلاش‌ها و راهکارهای فراوانی برای رسیدن او به سعادت نهایی‌اش که در گروِ کرامت و عزت است، صورت گرفته است؛ کرامت به‎معنای شرافت، عزت و ارجمندی، که محل بحث و نقطه برخورد دین مبین اسلام با علوم بشری است. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد و آثار کرامت انسانی در سیره اما...

[ 45 ] - Comparing the Effectiveness of Social-Emotional Learning Curriculum of Strong Kids on Social-Emotional Competence, Academic Resiliency and Sense of Belonging to School among Primary School Children of Affluent and Deprived Areas of Hamedan

Introduction: The current research aimed to assess the effectiveness of strong kids’ social-emotional learning programme in the social-emotional competence, academic resiliency and sense of belonging to school of primary school students in Hamedan’s affluent and deprived districts. Method:The study was carried out by following quasi-experimental unequal groups design. Four five-grade classes, p...

[ 46 ] - اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پسران دانش‌آموز قلدر

این پژوهش باهدف تعیین اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پسران دانش‌آموز قلدر دوره دوم متوسطه انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه به‌صورت هدفمند از یک هنرستان فنی و حرفه‌ای شهر ارومیه انتخاب شد و به‌منظور اجرای پژوهش بعد از اجرای پرسش‌نامه قلدر-قربانی الویوس تعداد 30 نفر از دانش آموزان که به‌عنوان قلدر طبقه‌...

[ 47 ] - The Relationships between Hope, Self-efficacy and Resiliencey with Educational Motivation in students with Physical Disabilities

Aim and objectives: The aim of current research was to study the relationships between hope, self-efficacy and resiliencey with educational motivation in students with Physical Disabilities. Method:  The desighn of research was a correalational type. The statistical population included all of students with physical disabilities with normal intellegenge who registred at school of Tabriz City in ...

[ 48 ] - تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر خلاقیت دانش آموزان پایه ششم

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی یا 5E بر خلاقیت دانش آموزان در درس علوم پایه ششم انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان پایه ششم در مدارس شهرستان شبستر بودند. از میان آن ها دانش آموزان پایه ششم دو مدرسه به صورت نمونه در دسترس انتخاب شد...

[ 49 ] - The Mediating Role of Negative Affection toward Self- Forgiveness and Decisional and general Procrastination in male Universitarian students of Tabriz University: Structural Equations Model

Introduction: The current research was conducted to determine the mediating role of negative affection toward self- forgiveness and procrastination in male students of Tabriz University. Methods: In the same vein, 361 male students were selected by random cluster sampling Method from three groups of technical and engineering, basic science and human science faculties. The general procrastinati...

[ 50 ] - Psychometric properties of Behavioral Emotion Regulation Questionnaire in sample of adolescent students in Urmia city

Introduction: The aim of Current research was to study the validity, reliability and factor structure of behavioral emotion regulation questionnaire in a sample of high school students.   Methods: Methodology of this study was survey and validation. A sample included of 508 high school students from Urmia city students were selected by multistage cluster sampling. To calculate convergent and ...

[ 51 ] - اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت‌نگر مدرسه‌محور بر سطوح بهزیستی روان‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت‌نگر مدرسه‌محور بر سطوح بهزیستی روان‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی بود. دو کلاس (٥٩ نفر) از دانش‌آموزان پسر پایۀ ششم ابتدایی منطقۀ یک شهر تهران به شیوۀ خوشه‌‌ای چند مرحله‌ای انتخاب، و به طور تصادفی در گروه آزمایش (کلاس ۲٨ نفری) و کنترل (کلاس ۳١ نفری) جایگزین شدند. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه آ...

[ 52 ] - واکاوی سازه‌های مثبت روان‌شناختی در حوزه مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده: نقش واسطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده در رابطه نیازهای بنیادین روان‌شناختی دانش آموزان نوجوان

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده در رابطه بین نیازهای بنیادین روان‌شناختی و مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه در سال تحصیلی 1398-1397 بود که نمونه پژوهش به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و با در نظر گرفتن نسبت 10 تا 20 آزمودنی به ازای هر متغیر و احتمال ریزش، 400 نفر تعیین شد. ابز...

[ 53 ] - تاثیر ذهن آگاهی و قدردانی از خداوند بر تاب‌آوری دانشجویان: نقش واسطه‌ایی شوخ-طبعی

تاب‌آوری مفهومی است که در سال‌های اخیر در حوزه تبیین رفتار انسان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تاب‌آوری به قابلیت فرد در برقراری سازگاری زیستی و روانی در برابر شرایط بحرانی و تهدیدآمیز اشاره دارد. از سوی دیگر، روان شناسی مثبت به این نتیجه رسیده که عوامل متعددی در افزایش تاب آوری افراد در برابر استرس مؤثر می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ذهن-آگاهی و قدردانی از خداوند بر تاب‌آوری...

[ 54 ] - تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس سبک های یادگیری

این پژوهش با هدفتحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه­های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس سبک­های یادگیری وارک انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا با بکارگیری روش آنتروپی شانون است.جامعه آماری شامل برنامه­های درسی(هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی) پایه­های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی است. نمونه آماری برنامه­های درسی مطالعات اجتماعی است. برای تحلیل برنامه­های درسی(قصد شده) با هر یک از...

[ 55 ] - The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Mathematical Word Problem Solving in Students with Specefic Learning Disability with Impairment in Mathematic

The aim of the current reaerch was to study the effectiveness of cognitive rehabilitation on mathematical word problem solving in students with specific learning disabilitiy with impairment in mathematic. The research design was quasi-experimental pre-test and post-test with a control group. The statistical population of the study included all male students with specefic learning disabilitiy wi...

نویسندگان همکار

touraj, hashemi 5  

شهرام واحدی 5  

شهروز نعمتی 5  

adib, yousef 4  

دبیری, سولماز 3  

بیرامی, منصور 3  

اسکندر فتحی آذر 3  

سعید محمودی بردزردی 3  

فیروز محمودی 3  

اسکندر فتحی آذر 3  

vahedi, sharam 3  

لیلا کلیایی 2  

میرمحمود میرنسب 2  

غفور احراری 2  

جواد عینی‌پور 2  

مریم خانلری 2  

دل آرام محمدی 2  

سما سادات 2  

سید قاسم مصلح 2  

فیروز محمودی 2  

منیژه یاری 1  

فرشته گل پرور 1  

مینا محبی 1  

سعید قره آغاجی 1  

زهرا اعتمادی 1  

سپیده کاظمی 1  

احراری, غفور 1  

فتحی آذر, اسکندر 1  

سید عدنان حسینی 1  

میرمحمود میرنسب 1  

ناهید کلوانی 1  

جواد حاتمی 1  

فاطمه فرجیان 1  

پریناز منصوری 1  

منصور بیرامی 1  

مرضیه ملکیان 1  

حسن غریبی 1  

زلیخا قلی‌زاده 1  

ابوالفضل فرید 1  

شهرام واحدی 1  

حسین سلیمی 1  

سید عدنان حسینی 1  

اسکندر فتحی آذر 1  

سمیرا زمانلوی گرگری 1  

زهرا شفیعی 1  

سعید فرمانی 1  

اکبر ابراهیمی اورنگ 1  

سیدداود حسینی نسب 1  

الهه حبیبی رامیانی 1  

فاطمه گلابی 1  

محمدباقر علیزاده اقدم 1  

مهدی رفیعی 1  

امید ابراهیمی 1  

erfaniadab, elham 1  

shahrif, Hajar 1  

رباب جاهدی 1  

Mohammadi, Nader 1  

Mosleh, Seyed ghasem 1  

عارف حسین پوری 1  

زکیه نجاریان 1  

سیدبهاالدین کریمی 1  

یوسف ادیب 1