منیجه شهنی ییلاق

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه روانشناسی

[ 1 ] - اثربخشی زوج ‌درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر پردازش بین فردی و نزدیکی رابطه در زوج‌های آشفته

هدف این تحقیق تعیین اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر پردازش بین فردی و نزدیکی رابطه در زوج‌های آشفته بود. روش نمونه گیری هدفمند- داوطلب بود و از میان زوج‌های آشفته مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خصوصی (روان آسا، رایان، پیشگام، نیسی و جوادالائمه) و دولتی (نیروی انتظامی) شهر اهواز با استفاده از ملاک‌های ورود و خروج و نقطه برش 101 در پرسشنامه سازگاری زوجی اسپانیر، چهار زوج انتخاب شدند. روش این...

[ 2 ] - ویژگی‌های روانسنجی آزمون قیاس رمزگونه (EA)

آزمون قیاس رمزگونه یک مقیاس شناختی است که برای سنجش اعتماد به خود طراحی شده است. اعتماد به خود نیز جنبه‌ای از فراشناخت است که به صحتخودارزیابیفرد در حوزه‌های شناختی مربوط می‌شود.هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون قیاس رمزگونه در دانشجویان بود. نمونه پژوهش 250 دانشجوی دختر کارشناسی ارشد بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. ابزار اندازه‌...