تورج هاشمی

[ 1 ] - بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی بود. در این تحقیق که از نوع نیمه آزمایشی بود، تعداد 50 دانش آموز به صورت نمونه در دسترس از یکی از مدارس شهرستان ورزقان انتخاب شد و در دوگروه آزمایشی و کنترل (هرگروه 25 نفر) جایگزین شدند. برای اندازه¬گیری مهارت های اجتماعی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) استفاده شد. و برای ت...

[ 2 ] - جانمایی بهینه افقی میان فضاهای بزرگ مقیاس در سنگ های با تناوب سخت و سست - مطالعه موردی فضاهای زیرزمینی نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای آزاد کردستان

باتوجه به ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ دربرگیرنده فضاهای زیرزمینی نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد کردستان که شامل تناوبی از لایه های ماسه سنگ دگرگون شده با میان لایه های اسلیت و فیلیت است و همچنین ابعاد نسبتاً بالای این سازه ها، چگونگی قرارگیری این سازه‌ها نسبت به یکدیگر به گونه ای که پایداری یکدیگر را تحت الشعاع قرار ندهند بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت اندرکنش سازه های زیرزمینی و تعیین فا...

[ 3 ] - اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر شادکامی و سلامت روان دانشجویان پرستاری

زمینه و هدف: درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی به عنوان دو روش رایج در ارتقاء شادکامی و سلامت روان شناخته شدند. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی در بهبود شادکامی و سلامت روان دانشجویان پرستاری مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. روش بررسی: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانشج...

[ 4 ] - مقایسه دیدگاه بیماران و پرسنل اتاق عمل از میزان رعایت حریم خصوصی بیماران1392

چکیده مقدمه حریم خصوصی یکی از حقوق بنیادین انسان به شمار می رود و رعایت آن حین انجام مراقبت های بهداشتی و درمانی الزامی می باشد و سبب حفظ منزلت و اعتماد متقابل بین پرستار و بیمار می گردد. این مطالعه با هدف بررسی میزان رعایت حریم خصوصی بیماران در اتاق عمل های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از دیدگاه پرسنل و بیماران انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که برای انجام آن 38 نفر از پر...

[ 5 ] - اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش‌آموزان با اختلال ریاضیات

تحقیق حاضر به منظور اثربخشی آموزش رایانه­یار حافظة کاری بر بهبود کارکرد­های اجراییو عملکر­د ریاضی دانش­آموزان با اختلال ریاضیات انجام گرفت. در تحقیق نیمه آزمایشی حاضر 20 دانش آموز با اختلال ریاضیات دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی به روش نمونه­گیری در دسترس از مراکز اختلال­هاییادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 1390- 1391 انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. تمامی آزم...

[ 6 ] - ارایه مدل ارزیابی شایستگی‌های هیئت علمی در نظام دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس)

   امروزه ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست. برنامه‌های آموزشی برای ارتقاء کیفیت و داشتن پویایی نیاز به ارزشیابی و بررسی‎های کیفی وکمی دارند. این پژوهش با هدف ارایه مدل ارزیابی شایستگی‌های هیئت علمی بمنظور ارتقاءکیفی دانشگاه آزاد اسلامی می‌‌باشد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی و از...

[ 7 ] - توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر سطح آگاهی اعضای هیئت علمی در مورد شاخص های برنامه ریزی

این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد با تأکید بر سطح آگاهی اعضای هیئت علمی در مورد مؤلفه های اساسی برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهادهایی بمنظور توسعه کیفی دانشگاه اجرا شده ‌است. در این راستا، سطح آگاهی نسبت به عناصر مطرح در برنامه‌ریزی درسی شامل نیاز سنجی، شیوه های انتخاب اهداف آموزشی، شیوه های انتخاب محتوا، شیوه های سازمان‌دهی محتوا، شیوه های ارائه محتوا، شیوه ه...

[ 8 ] - تأثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان

آزمایش به‌صورت اسپلیت اسپلیت پلات(کرت‌های دوبار خردشده) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1394 انجام شد. فاکتور اصلی شامل تنش گرما(تاریخ کاشت) در سه سطح(یکم تیرماه ، بیستم تیرماه و نهم مرداد ماه)، فاکتور فرعی شامل تنش خشکی در سه سطح(آبیاری بعد از 70(بدون تنش)، 90 (تنش متوسط)و 120(تنش شدید) میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور فرعی فرعی شامل سه هیبرید 704، کارون 701 و AS71...

[ 9 ] - انواع ضایعات پاتولوژی در سرطان های پستان طی 10 سال در شهرستان بابل(96-1387)

سابقه و هدف: سرطان پستان شایع ترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان جهان به شمار می رود. بررسی همه جانبه سرطان پستان در مناطق مختلف کشور می تواند اطلاعاتی را فراهم کند تا امکان برنامه ریزی مبتنی بر شواهد و بالطبع کاهش هزینه برای فرد و جامعه را فراهم نماید. هدف از این مطالعه بررسی انواع ضایعات پاتولوژی در سرطان های پستان تشخیص داده شده طی 10 سال در شهرستان بابل(96-1387) می باشد. مواد و روش­ها: در ا...

[ 10 ] - نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن با احساس تنهایی در نوجوانان بود. 349 دانش‌آموز پسر مقطع راهنمائی با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه حساسیت به عدالت، پرسشنامه پرخاشگری واکنشی‌ـ‌کنشی و مقیاس احساس تنهایی بود. سپس سیاهه حساسیت به عدالت (بوندو و السنر، ۲۰۱۵)، پرسشنامه پرخاشگری...

[ 11 ] - Nursing Students’ Perception of Ethical and Professional Characteristics of an Ideal Faculty Member: A Qualitative Study

Introduction: One of the factors affecting in promoting educational quality is the properties of the faculty members. As consumers, students are stakeholders of educational products of the faculty. Since receiving feedback from customers is one of the substantial steps for promoting service quality, it is necessary to perform a deep examination of the issue to explicate new dimensions of an ide...

[ 12 ] - کاربرد روش اندیس شدت واکنش برای پیش‌بینی زمان ماندگاری سوخت مایع

Due to prolonged storage time of fuel, recognizing the effective parameters on fuel degradation and its shelf life prediction is important. Regard to need of using a reliable and efficient accelerated ageing method for prediction of fuel shelf life, introducing an efficient approach is necessary for this purpose. Most of the researches done in this area are limited to Arrhenius classical approa...

[ 13 ] - تأثیرتوانمندسازی روانشناختی برموفقیت کارراهه کارکنان: تبیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیرتوانمندسازی روانشناختی بر موفقیت کارراهه کارکنان: تبیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستاد مرکزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در شهر تهران بوده اند که تعداد222 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه موفقیت کارراهه گرینهاوس (1990)...