فاطمه علیزاده مارالانی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن با احساس تنهایی در نوجوانان بود. 349 دانش‌آموز پسر مقطع راهنمائی با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه حساسیت به عدالت، پرسشنامه پرخاشگری واکنشی‌ـ‌کنشی و مقیاس احساس تنهایی بود. سپس سیاهه حساسیت به عدالت (بوندو و السنر، ۲۰۱۵)، پرسشنامه پرخاشگری...

نویسندگان همکار