تجارب مادران کودکان دچار افت شنوایی عمیق بعد از کاشت حلزونی: یک مطالعه پدیدارشناختی

نویسندگان

  • ادیب, یوسف دانشگاه تبریز
  • فتحی آذر, اسکندر دانشگاه تبریز
چکیده

Background: Cochlear implant in children with profound hearing loss is shown to affect both children and their parents, specially their mothers. Mothers’ life experiences after children cochlear implant surgery, reflect their emotions and attitudes to the after-surgery-issues and needs in order to care and guidance their children, however, yet it has been not investigated. So, the aim of this research was to detection, identification and explanation of after-cochlear- implant experiences of the mothers who have children with profound hearing loss. Methods: In this phenomenological study, using purposive sampling method, 11 mothers selected from hearing rehabilitation center of Ardabil in 1393. Data were collected utilizing in-depth interviews. The data analyzed with Smith method.  Results: From the findings of the present study seven core concepts were inferred namely «engagement», «encounter», «hope», «severity», «acceptance», «adaptation», «providence». Beside, several sub concepts derived. Conclusion: The results can contribute to the future plans for improving support resources for children cochlear implants to provide mothers mental health.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توان‌بخشی شنوایی کودکان کاربر کاشت حلزونی

Background: The cochlear implant has the potential to give an individual access to the frequencies important to access spoken language. The factors that influence outcome are complex and some factors, such as intelligence, working memory ability, and elements within the auditory periphery, are known to be inherent to the patient and not highly amenable to change. However, several factors that a...

متن کامل

تجارب نوجوانان از بستری شدن در بخش کودکان: یک مطالعه پدیدارشناختی

مقدمه: نوجوانان ویژگی‌های تکاملی و نیازهای بهداشتی- درمانی منحصر به فردی دارند که آن‌ها را از کودکان و بزرگسالان متمایز می‌کند؛ چرا که آن‌ها هم در جنس مشکلاتشان و هم در نحوه دریافت خدمات درمانی با سایر گروه‌های سنی متفاوت هستند. مطالعه حاضر با هدف توصیف تجارب نوجوانان از بستری شدن در بیمارستان انجام گرفت. روش‌: 9 نوجوان 10 تا 19 ساله از بخش اطفال بیمارستان زابل، با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف ا...

متن کامل

مقایسه سازه های فرکانسی اول و دوم در کودکان دچار درجات مختلف افت شنوایی و کودکان دچار شنوایی عادی

مقدمه: سازه های فرکانسی تحت تأثیر حرکات اندام های تولید و تغییرات شکل مجرای صوتی می باشند. در تولید واکه های افراد دچار افت شنوایی، حرکات زبان در بعد عمودی محدود و قوس زبان کاهش می یابد که منجر به مرکزی شدگی سازه های فرکانسی می شود. در مطالعه حاضر قصد بر این بود که با توجه به نبود اطلاعاتی جامع در گروه های مختلف دچار افت شنوایی و عدم مقایسه گروه های دچار افت شنوایی با یکدیگر در مطالعات بررسی شد...

متن کامل

تجارب مادران شاغل از سیاست‌های مراقبت از کودک در ایران: مطالعة پدیدارشناختی

یکی از مباحث مهم مطرح در الگوهای خدمات اجتماعی و به نوعی هستة مرکزی جایگاه جنسیت در دولت رفاه به وضعیت زنان در بازار کار و به‌ویژه بحث سیاست‏گذاری درخصوص مراقبت از کودکان مادران شاغل اختصاص دارد؛ موضوعی که از جهات مختلف خانوادگی و اجتماعی ابعاد مسئله‏مندی دارد و لذا بستر ایجاد اختلافات گسترده‏ای در دیدگاه‏ها، مواضع و راهبردهای سیاستی به‌شمار می‏رود. یکی از مسیرهای مهم شناخت نواقص و راهبردهای به...

متن کامل

تجربه مادران از والدگری موفق در تحصیل: مطالعه پدیدارشناختی

زمینه و هدف: موضوع ارتباط والدین و فرزندان، سال‌ها نظر صاحب‌نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می‌آورد. این پژوهش با هدف استنباط درک مادران از والدگری موفق در تحصیل انجام ‌شده است تا زوایا و ابعاد آن را مشخص کند. اگرچه پژوهش‌های کمّی زیادی به بررسی رابطه سبک‌های والدگری با موفقیت تحصیلی پرداخته‌اند اما تنها شیوه‌ای ...

متن کامل

تجارب کودکان از پیوند مغز استخوان: یک مطالعه کیفی

  زمینه و هدف : تجربه پیوند مغز استخوان برای کودک تجربه ای غریب، ترس آفرین و استرس زا می باشد. در طی فرایند پیوند کودک با طیف وسیعی از مشکلات روحی- جسمی دست و پنجه نرم می کند. بدیهی است ورود به دنیای تجربه شده آنها در طول زمان بستری و شناخت این پدیده برای تیم درمان و خصوصاً پرستاران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تبیین تجارب کودکان از پیوند مغز استخوان انجام شد.   روش تحق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 138

صفحات  31- 40

تاریخ انتشار 2016-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022