بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران در سال 1394 - 1395 بود. نمونه مورد پژوهش از بین دانش آموزان دختر پایه اول و دوم دبیرستان‌های علوم انسانی منطقه 2 تهران که به‌صورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ ای چندمرحله‌ای انتخاب شد و شامل190 نفر بود. ابزار این پژوهش 3 پرسشنامه خودکار آمدی تحصیلی جینک و مورگان ، ادراک از خود و تفکر انتقادی کالیفرنیا می‌باشد. که به وسیله آن اطلاعات مربوط به دانش آموزان گرد آوری شد. در تجزیه‌ و تحلیل داده‌ های جمع‌ آوری‌شده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش نشان داد که بین خودکار آمدی با ادراک خویشتن، خودکار آمدی و تفکر انتقادی و تفکر انتقادی و ادراک خویشتن رابطه معنا داری وجود ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطۀ گرایش به تفکر انتقادی و ادراک از مؤلفه‌های برنامۀ درسی با باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ گرایش به تفکر انتقادی و ادراک از مؤلفه‌های برنامۀ درسی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان انجام شده است. جامعۀ پژوهش شامل دانشجویان دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. برای انتخاب نمونۀ آماری نیز از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه بهره گرفته شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌‌های گرایش به تفکر انتقادی ریکتس، ادراک دانشجویان از مؤلفه‌ه...

متن کامل

رابطه سبکهای یادگیری شناختی ( وابسته به زمینه و مستقل از زمینه ) و تفکر انتقادی با خودکارآمدی در دانش آموزان

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سبکهای یادگیری (وابسته به زمینه ومستقل اززمینه)وتفکرانتقادی با باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستانی انجام گرفت. شناسایی سهم سبک یادگیری و تفکرانتقادی در باورهای خودکارآمدی دانش آموزان نیز از دیگر اهداف این پژوهش بود. نمونه آماری این پژوهش متشکل از200 دانش¬آموز دختر سال اول دبیرستان درسال تحصیلی88-89 درمنطقه10 تهران بودکه به روش نمونه برداری خوشه¬ای تصادفی انت...

متن کامل

رابطه ادراک تعاملات اجتماعی و سبک های شناختی یادگیری با تفکر انتقادی در دانش آموزان دختر دبیرستانی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک تعاملات اجتماعی و سبک های شناختی یادگیری با تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اهواز بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور، نمونه تحقیق شامل 250 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. آزمودنی‌ها توسط پرسشنامه تعاملات اجتماعی گلاس (1994)، پرسشنامه سبکهای شناختی یادگیری کلب (1985) و پرسش...

متن کامل

رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور

هدف از پژوهش حاضربررسی رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی است.375 دانش آموزدوره دوم متوسطه شهر نیشابور(125دختر،250پسر) به عنوان نمونه به شیوه ی نمونه برداری تصادفی –طبقه ای انتخاب شدند . شرکت کنندگان با  پرسشنامه معنای تحصیلی ،پرسشنامه استرس ادراک شده،پرسشنامه خوشبینی تحصیلی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از  آزمون  همبستگی پیرسون، ،آزمون t تک نمونه وt مستقل ،تحلیل رگرسیو...

متن کامل

رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و خودکارآمدی با احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه ادراک از سبک فرزندپروری والدین (گرمی والدین، درگیری والدین، حمایت والدین از خودمختاری فرزند) و خودکارآمدی با احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی بود. روش بررسی: روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهرستان پارس آباد بود که...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 26

صفحات  27- 44

تاریخ انتشار 2016-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023