× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

الهام فتحی

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

چکیدههدف و زمینه : حل تعارض سازنده می تواند منجر به نتایجی همچون رضایت زناشویی، تقویت رابطه و بهزیستی گردد. هدف این مطالعه کاوش حوزه های تعارض زوجین رضایتمند ایرانی و راهبردهای حل تعارض این زوجین است.روش:10 زوج رضایتمند ایرانی در این پژوهش شرکت کردند، آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه‌گیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل محتوای قراردادی به‌منظور استخراج...

[ 2 ] - بررسی اثر‌بخشی مشاوره گروهی خود بخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر افسردگی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان

برای درمان مشکلات هیجانی دانش‌آموزان در کشور اسلامی نیاز به یک برنامۀ مبتنی بر فرهنگ وجود دارد که مفاهیم و رهنمودهای اسلامی و قرآنی را نیز مد نظر قرار داده باشند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر برنامۀ مشاورۀ گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر افسردگی در دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان بود. بر اساس نتایج تست غربالگری اجرا شده بر دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان، دانش‌آموزان دارای سطح بالینی ...

[ 3 ] - تاثیرآموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر عزت نفس نوجوانان پسر

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر عزت نفس نوجوانان پسر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 بود که از میان آنها 40 دانش آموز دارای عزت نفس پایین به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب و با طرح نیمه آزمایشی، از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل به گروه­های پژوهش به تصادف گمارده ش...

[ 4 ] - رابطه ابعاد تئوری هدف‎گذاری با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی زنجان

مقدمه: انگیزش شغلی مجموعه‌ای از نیروهای انرژی‌بخش است که از درون و ورای وجود شخص نشأت می‌گیرد و آغازگر رفتار مربوط به کار و تعیین‌کننده شکل، جهت، شدت و مداومت آن می‌باشد. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطه بین ابعاد تئوری هدف-گذاری با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی انجام گرفت. مواد و روش‌ها: جامعه موردمطالعه این پژوهش کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان در سال کاری 1393 بودند؛ که نمونه موردنظر ...

[ 5 ] - Examining the Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the Relationship between Attachment Styles and Stress Coping Styles among Addicts

Abstract   Goal: This study aimed to investigate the meditative role of early maladaptive schemas in relationship between attachment styles and coping styles among patients who referred to addiction abortion centers in Abhar. Method: Using multistage cluster sampling method, 234 addicts were selected as sample. The Attachment Styles Questionnaire (Hazen & Shaver, 1987), Folkman and Lazarus’s ...

[ 6 ] - Organizational Support, Participation in Organizational Decision-Making, Organizational Politics, and Perceived Social Status among Faculty Members: The Mediating Effects of Status Seeking Styles

The aim of this study was to examine a psychosocial model of predicting perceived social status among faculty members. To this end, 135 faculty members in one of the state universities in Tehran, Iran, were recruited through convenient sampling. We used Perceived Organizational Support Scale (POSS), Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS), Participation in Organizational Decisions M...